Beleidsdekkingsgraad PPF APG bedraagt 111,5 procent

De beleidsdekkingsgraad is het 12-maands gemiddelde van de dekkingsgraad. Met ingang van 1 januari 2015 is deze beleidsdekkingsgraad leidend voor het beoordelen van de financiële positie van pensioenfondsen.

Beleidsdekkingsgraad is gedaald
De beleidsdekkingsgraad van het fonds is in september 2015 gedaald naar 111,5 procent ten opzichte van eind augustus toen de beleidsdekkingsgraad 112,4 procent bedroeg.
 
In het vervolg van dit bericht leest u wat de oorzaken zijn van de wijziging in de onderliggende dekkingsgraad, welke de basis vormt voor de beleidsdekkingsgraad.
 
Dekkingsgraad is gedaald
De onderliggende dekkingsgraad van het fonds is in september 2015 gedaald naar 105,3 procent ten opzichte van eind augustus toen de dekkingsgraad 107,6 procent bedroeg. Doordat de dekkingsgraad eind september lager ligt dan een jaar geleden, heeft dit een daling van de beleidsdekkingsgraad tot gevolg gehad.
 
De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het beschikbare vermogen en de verplichtingen. De verplichtingen zijn alle pensioenen die het fonds nu en in de toekomst moet uitbetalen. De daling van de dekkingsgraad komt voort uit een stijging van de verplichtingen met 2,1 procent en een daling van het beschikbaar vermogen met 0,1 procent.
 
Vermogen neemt af
De ontwikkeling van het beschikbare vermogen is onder andere afhankelijk van de ontwikkeling van de rente en het rendement op beleggingen. Het fonds behaalde in september een negatief beleggingsresultaat. Dat had een negatief effect op het vermogen van circa 0,7 procentpunt. Renteswaps zijn in waarde gestegen met 0,4 procentpunt. Overige oorzaken hadden een positief effect van circa 0,2 procentpunt.
 
Verplichtingen stijgen
De verplichtingen zijn met 2,1 procent gestegen. De ontwikkeling van de verplichtingen is voor een groot gedeelte afhankelijk van de ontwikkeling van de rente. De renteontwikkeling in september heeft geleid tot een stijging van de verplichtingen met circa 2,0 procent. Overige oorzaken hebben geleid tot een stijging van 0,1 procent.
 
Dekkingsgraad flink beïnvloed door de Ultimate Forward Rate (UFR)
Van eind september 2012 tot en met eind december 2014 werden de dekkingsgraden niet met de actuele rente berekend, maar werd er gebruik gemaakt van de UFR en een middeling van de rente over drie maanden. Vanaf 2015 wordt deze middeling niet meer gehanteerd maar worden dekkingsgraden berekend met de actuele rente in combinatie met de UFR. Medio juli heeft DNB de UFR op een andere manier vastgesteld. De UFR is niet meer gelijk aan een vast percentage van 4,2%, maar afhankelijk van de gemiddelde rente van de afgelopen tien jaar. Per eind september is de UFR gelijk aan 3,21%.
 
Om een beeld te geven van de invloed van de UFR (en rentemiddeling), wordt in onderstaande grafiek het verschil getoond tussen de dekkingsgraad op marktrente (zonder UFR en zonder rentemiddeling) en de feitelijke dekkingsgraad zoals gerapporteerd aan DNB. In onderstaande grafiek is over de afgelopen maanden de invloed van de UFR (en rentemiddeling tot en met eind 2014) op de dekkingsgraad weergegeven. De rode lijn geeft de marktdekkingsgraad weer.

15-10-2015