Beleidsdekkingsgraad PPF APG bedraagt 115,8 procent

De beleidsdekkingsgraad is het 12-maands gemiddelde van de dekkingsgraad. Met ingang van 1 januari 2015 is deze beleidsdekkingsgraad leidend voor het beoordelen van de financiële positie van pensioenfondsen.

Beleidsdekkingsgraad is gedaald
De beleidsdekkingsgraad van het fonds is in februari 2015 gedaald naar 115,8 procent ten opzichte van eind januari toen de beleidsdekkingsgraad 116,2 procent bedroeg.
 
In het vervolg van dit bericht leest u wat de oorzaken zijn van de wijziging in de onderliggende dekkingsgraad, welke de basis vormt voor de beleidsdekkingsgraad.

De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het beschikbare vermogen en de verplichtingen. De verplichtingen zijn alle pensioenen die het fonds nu en in de toekomst moet uitbetalen. De stijging van de dekkingsgraad komt voort uit een stijging van het beschikbaar vermogen met 2,0 procentpunt en een daling van de verplichtingen met 0,4 procentpunt.
 
Dekkingsgraad is gestegen
De dekkingsgraad van het fonds is in februari 2015 gestegen naar 112,2 procent ten opzichte van eind januari toen de dekkingsgraad 109,6 procent bedroeg. Doordat de dekkingsgraad eind februari lager ligt dan een jaar geleden, heeft dit een lichte daling van de beleidsdekkingsgraad tot gevolg gehad.
 
Beschikbaar vermogen neemt toe
De ontwikkeling van het beschikbare vermogen is onder andere afhankelijk van de ontwikkeling van de rente en het rendement op beleggingen. Het fonds behaalde in februari een positief beleggingsresultaat. Dat had een positief effect op het vermogen van circa 2,1 procentpunt. Renteswaps zijn in waarde nagenoeg gelijk gebleven. Overige oorzaken hebben geleid tot een daling van het vermogen met circa 0,1 procentpunt.
 
Verplichtingen nemen af
De ontwikkeling van de verplichtingen is voor een groot gedeelte afhankelijk van de ontwikkeling van de rente. De renteontwikkeling in februari heeft geleid tot een daling van de verplichtingen met circa 0,5 procentpunt. Overige oorzaken hebben geleid tot een stijging van de verplichtingen met circa 0,1 procentpunt.
 
Dekkingsgraad flink beïnvloed door de Ultimate Forward Rate (UFR) 
Van eind september 2012 tot en met eind december 2014 werden de dekkingsgraden niet met de actuele rente berekend, maar werd er gebruik gemaakt van de UFR en een middeling van de rente over drie maanden. Vanaf 2015 wordt deze middeling niet meer gehanteerd maar worden de dekkingsgraden berekend met de actuele rente in combinatie met de UFR.
 
Om een beeld te geven van de invloed van de UFR (en rentemiddeling), wordt in onderstaande grafiek het verschil getoond tussen de dekkingsgraad op marktrente (zonder UFR en zonder rentemiddeling) en de feitelijke dekkingsgraad zoals gerapporteerd aan DNB. In onderstaande grafiek is over de afgelopen maanden de invloed van de UFR (en rentemiddeling tot en met eind 2014) op de dekkingsgraad weergegeven. De rode lijn geeft de marktdekkingsgraad weer.

20-03-2015