Beleidsdekkingsgraad PPF APG is 114,7 procent

De beleidsdekkingsgraad is het 12-maands gemiddelde van de dekkingsgraad. Met ingang van 1 januari 2015 is deze beleidsdekkingsgraad leidend voor het beoordelen van de financiële positie van pensioenfondsen. Zie de lijst met veel gestelde vragen voor meer informatie over de beleidsdekkingsgraad.

Beleidsdekkingsgraad is gedaald
De beleidsdekkingsgraad van het fonds is in april 2015 gedaald naar 114,7 procent ten opzichte van eind maart toen de beleidsdekkingsgraad 115,2 procent bedroeg.
 
In het vervolg van dit bericht leest u wat de oorzaken zijn van de wijziging in de onderliggende dekkingsgraad, welke de basis vormt voor de beleidsdekkingsgraad.
 
Dekkingsgraad is gedaald
De onderliggende dekkingsgraad van het fonds is in april 2015 gestegen naar 111,3 procent ten opzichte van eind maart toen de dekkingsgraad 110,1 procent bedroeg. Doordat de dekkingsgraad eind april lager ligt dan een jaar geleden, heeft dit een daling van de beleidsdekkingsgraad tot gevolg gehad.
 
De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het beschikbare vermogen en de verplichtingen. De verplichtingen zijn alle pensioenen die het fonds nu en in de toekomst moet uitbetalen. De stijging van de dekkingsgraad komt voort uit een daling van de verplichtingen met 3,0 procent, waar een daling van het beschikbaar vermogen met 1,9 procent tegenover staat.
 
Beschikbaar vermogen neemt toe
De ontwikkeling van het beschikbare vermogen is onder andere afhankelijk van de ontwikkeling van de rente en het rendement op beleggingen. Het fonds behaalde in april een neutraal beleggingsresultaat. Renteswaps zijn in waarde gedaald, hetgeen een negatief effect had op het vermogen van circa 2,0 procent. Overige oorzaken hebben geleid tot een stijging van het vermogen met circa 0,1 procent.
 
Verplichtingen nemen af
De verplichting zijn met 3,0 procent gedaald. De ontwikkeling van de verplichtingen is voor een groot gedeelte afhankelijk van de ontwikkeling van de rente.  De renteontwikkeling in april heeft geleid tot een daling van de verplichtingen met circa 3,1 procent. Overige oorzaken hebben geleid tot een stijging van de verplichtingen met circa 0,1 procent.
 
Dekkingsgraad flink beïnvloed door de Ultimate Forward Rate (UFR) 
Van eind september 2012 tot en met eind december 2014 werden de dekkingsgraden niet met de actuele rente berekend, maar werd er gebruik gemaakt van de UFR en een middeling van de rente over drie maanden. Vanaf 2015 wordt deze middeling niet meer gehanteerd maar worden de dekkingsgraden berekend met de actuele rente in combinatie met de UFR.
 
Om een beeld te geven van de invloed van de UFR (en rentemiddeling), wordt in onderstaande grafiek het verschil getoond tussen de dekkingsgraad op marktrente (zonder UFR en zonder rentemiddeling) en de feitelijke dekkingsgraad zoals gerapporteerd aan DNB. De rode lijn geeft de marktdekkingsgraad weer.

14-05-2015