Dekkingsgraad PPF APG bedraagt 109,6 procent

De dekkingsgraad van het fonds is in januari 2015 gedaald naar 109,6 procent ten opzichte van eind december toen de dekkingsgraad 114,0 procent bedroeg. Deze forse daling heeft te maken met het feit dat de verplichtingen vanaf 2015 op een andere rente moeten worden gewaardeerd.

Tot en met december 2014 werden de verplichtingen gewaardeerd op basis van een driemaands gemiddelde rente. Vanaf januari 2015 wordt deze driemaands-middeling niet meer gebruikt. De actuele rente ligt aanzienlijk lager, waardoor deze wijziging direct leidt tot een forse stijging van de verplichtingen, en daarmee tot een daling van de dekkingsgraad.
 
Dekkingsgraad gedaald
De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het beschikbare vermogen en de verplichtingen. De verplichtingen zijn alle pensioenen die het fonds nu en in de toekomst moet uitbetalen. De daling van de dekkingsgraad komt voort uit een stijging van het beschikbaar vermogen met 5,1 procentpunt en een stijging van de verplichtingen met 9,4 procentpunt.
 
Beschikbaar vermogen neemt toe
De ontwikkeling van het beschikbare vermogen is onder andere afhankelijk van de ontwikkeling van de rente en het rendement op beleggingen. Het fonds behaalde in januari een positief beleggingsresultaat. Dat had een positief effect op het vermogen van circa 2,9 procentpunt. Renteswaps zijn in waarde gestegen, wat een positief effect had op het vermogen van circa 2,1 procentpunt. Overige oorzaken hebben geleid tot een stijging van het vermogen met circa 0,1 procentpunt.
 
Verplichtingen nemen toe
De ontwikkeling van de verplichtingen is voor een groot gedeelte afhankelijk van de ontwikkeling van de rente.  De renteontwikkeling in januari heeft geleid tot een stijging van de verplichtingen met circa 9,3 procentpunt. Hiervan is 4,8 procentpunt te verklaren doordat vanaf 2015 de rente niet meer is gemiddeld over de afgelopen drie maanden. De overige 4,5 procentpunt komt doordat de rente in januari fors is gedaald. Overige oorzaken hebben geleid tot een stijging van de verplichtingen met circa 0,1 procentpunt.
 
Beleidsdekkingsgraad
Met ingang van 31 december 2014 moeten pensioenfondsen iedere maand ook de zogenaamde beleidsdekkingsgraad aan DNB rapporteren. De beleidsdekkingsgraad wordt berekend als het voortschrijdende gemiddelde van de afgelopen 12 maanddekkingsgraden. De beleidsdekkingsgraad per eind januari bedraagt 116,2 procent. Zie de lijst met veel gestelde vragen voor meer informatie over de beleidsdekkingsgraad.
 
Dekkingsgraad flink beïnvloed door de Ultimate Forward Rate (UFR) 
Van eind september 2012 tot en met eind december 2014 werden de dekkingsgraden niet met de actuele rente berekend, maar werd er gebruik gemaakt van de UFR en een middeling van de rente over drie maanden. Vanaf 2015 wordt deze middeling niet meer gehanteerd maar worden de dekkingsgraden berekend met de actuele rente in combinatie met de UFR.
 
Om een beeld te geven van de invloed van de UFR (en rentemiddeling), wordt in onderstaande grafiek het verschil getoond tussen de dekkingsgraad op marktrente (zonder UFR en rentemiddeling) en de feitelijke dekkingsgraad zoals gerapporteerd aan DNB. In onderstaande grafiek is over de afgelopen maanden de invloed van de UFR (en rentemiddeling tot en met eind 2014) op de dekkingsgraad weergegeven. De rode lijn geeft de marktdekkingsgraad weer. 

18-02-2015