Dekkingsgraad PPF APG bedraagt 114,0 procent

De dekkingsgraad van het fonds is in december 2014 gedaald naar 114,0 procent ten opzichte van eind november toen de dekkingsgraad 116,0 procent bedroeg.

Dekkingsgraad gedaald
De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het beschikbare vermogen en de verplichtingen. De verplichtingen zijn alle pensioenen die het fonds nu en in de toekomst moet uitbetalen. De daling van de dekkingsgraad komt voort uit een stijging van het beschikbaar vermogen met 1,7 procentpunt en een stijging van de verplichtingen met 3,4 procentpunt.
 
Beschikbaar vermogen neemt toe
De ontwikkeling van het beschikbare vermogen is onder andere afhankelijk van de ontwikkeling van de rente en het rendement op beleggingen. Het fonds behaalde in december een negatief beleggingsresultaat. Dat had een negatief effect op het vermogen van circa 0,2 procentpunt. Renteswaps zijn in waarde gestegen, wat een positief effect had op het vermogen van circa 1,4 procentpunt. Overige oorzaken hebben geleid tot een stijging van het vermogen met circa 0,5 procentpunt. De belangrijkste oorzaak hiervan is de stijging van het vermogen door inkomende waardeoverdrachten in de maand december.
 
Verplichtingen nemen toe
De ontwikkeling van de verplichtingen is voor een groot gedeelte afhankelijk van de ontwikkeling van de rente. De renteontwikkeling in december heeft geleid tot een stijging van de verplichtingen met circa 2,3 procentpunt. Overige oorzaken hebben geleid tot een stijging van de verplichtingen met circa 1,1 procentpunt. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn de stijging van de verplichtingen door inkomende waardeoverdrachten in de maand december en de verleende toeslag per 1 januari 2015.
 
Beleidsdekkingsgraad
Vanaf 31 december 2014 moeten pensioenfondsen iedere maand ook een beleidsdekkingsgraad aan De Nederlandsche Bank doorgeven. Dit is een gemiddelde van de dekkingsgraden over de afgelopen twaalf maanden. Met de beleidsdekkingsgraad kunnen pensioenfondsen bepalen of zij voldoende vermogen hebben. Ook kan de beleidsdekkingsgraad als basis worden gebruikt bij beslissingen zoals toeslagverlening. Het voordeel van een gemiddelde dekkingsgraad is dat korte schommelingen in de markt minder invloed hebben op het beleid.
 
Dekkingsgraad flink beïnvloed door de Ultimate Forward Rate (UFR) en rentemiddeling 
Vanaf eind september 2012 worden de dekkingsgraden niet met de actuele rente berekend, maar wordt er gebruik gemaakt van de UFR en een middeling van de rente over drie maanden. Om een beeld te geven van de invloed van de UFR en rentemiddeling, wordt in onderstaande grafiek het verschil getoond tussen de dekkingsgraad op marktrente (zonder UFR en rentemiddeling) en de feitelijke dekkingsgraad zoals gerapporteerd aan DNB.
 
In onderstaande grafiek is de invloed van de UFR en rentemiddeling over de afgelopen maanden op de dekkingsgraad weergegeven. De rode lijn geeft de marktdekkingsgraad weer. Indien de rentestand (zonder UFR en rentemiddeling) op het niveau van eind december blijft, dan zal de dekkingsgraad van het fonds zich bewegen in de richting van de marktdekkingsgraad per eind december. Vanwege de hoge volatiliteit in de rentestand, rapporteert het fonds de dekkingsgraad op basis van de gemiddelde rente.

19-01-2015