Hoe staat PPF APG ervoor in deze roerige tijden?

In gesprek met werknemersvoorzitter Alwin Oerlemans. De onrust op de financiële markten blijft voorlopig aanhouden. De ontwikkelingen rondom de ‘Brexit’ zorgen op dit moment voor extra onzekerheid. Wat heeft dit voor invloed op de financiële situatie van PPF APG? Tijd voor een gesprek met werknemersvoorzitter Alwin Oerlemans van PPF APG.

Hoe staat PPF APG er financieel voor?
De beleidsdekkingsgraad is de belangrijkste graadmeter voor de financiële positie van het fonds. En die is het afgelopen jaar gedaald. Van 114,3% in mei 2015 naar 105,3% in mei 2016. De belangrijkste reden hiervoor is de lage marktrente. Onze toekomstige verplichtingen zijn hierdoor harder gestegen dan het beschikbare vermogen. Dit maakt het moeilijker om de pensioenen in de toekomst te kunnen indexeren. Onze beleggingen hebben het de afgelopen jaren wel goed gedaan waardoor ons vermogen is gegroeid naar meer dan 1 miljard euro. Maar ondanks dit resultaat daalt de dekkingsgraad.

Welke ontwikkelingen kunnen de financiële positie van het fonds in de toekomst beïnvloeden?
De ontwikkelingen rondom de Brexit zorgen voor extra onrust en onzekerheid in de markt. Je ziet dat politieke onzekerheid slecht is voor het vertrouwen in de economie en de rendementen op de beurs. Hier hebben pensioenfondsen meteen last van.
En zolang overheden in Europa niet meer doen om de economische groei te bevorderen, zal de Europese Centrale Bank (ECB) de rente laag houden. Voor pensioenfondsen, maar ook banken en verzekeraars, is dit ongunstig. Vanuit het fonds kijken we hoe we zo goed mogelijk met deze lage rente kunnen omgaan. We kijken hierbij goed naar de beleggingen maar ook naar de risico’s van rente en inflatie.

Daarnaast leven we steeds langer met z’n allen. Dat is natuurlijk mooi, maar daardoor moeten pensioenfondsen meer geld reserveren om in de toekomst langer voldoende pensioen te kunnen betalen.

Wat gaan deelnemers merken van de huidige financiële situatie?
Vorig jaar konden we nog een kleine indexatie geven. Dat is door de gedaalde dekkingsgraad op dit moment anders. Als bestuur zijn we zorgvuldig aan het bekijken welke maatregelen nodig zijn om onze financiële situatie te verbeteren.

De beleidsdekkingsgraad zal in de komende maanden naar verwachting nog verder dalen  waardoor we onder het minimaal vereiste niveau van 104,3% komen. Het minimaal vereiste niveau schrijft voor dat het vermogen voldoende moet zijn om de verplichtingen te dekken plus een reserve van 4,3% (vandaar 104,3%). Dat betekent dat we extra maatregelen moeten nemen om het herstel van de dekkingsgraad te bevorderen. Je kunt dan denken aan het verhogen van de pensioenpremie.

In het vierde kwartaal van dit jaar besluiten we welke maatregelen we moeten nemen. Het direct korten van pensioenaanspraken is bij onze huidige dekkingsgraad niet het geval. Dat is wettelijk een van de laatste maatregelen die het bestuur kan nemen.

Het bestuur streeft bij het nemen van maatregelen steeds naar een evenwichtige belangenafweging.  We kijken naar:

  • De effectiviteit : hoeveel nut hebben de maatregelen?
  • De proportionaliteit : de mate waarin groepen belanghebbenden getroffen worden in evenwicht is met de effectiviteit ervan;
  • De solidariteit : worden de lasten evenwichtig verdeeld?
  • De continuïteit : worden de verwachte toekomstige ontwikkelingen in acht genomen?

Nog woorden tot besluit?
Als bestuur vinden we het belangrijk om een goed pensioen te verzorgen voor alle deelnemers. Het belang van deelnemers en gepensioneerden staat hierbij voorop. PPF APG probeert daarom altijd duidelijk en open te communiceren met alle belanghebbenden.

Als deelnemers vragen hebben kunnen ze altijd contact met ons opnemen: pensioeninhoudelijk met het klantteam , maar onze bestuursleden zijn ook rechtstreeks te benaderen via de website of op de locaties Basisweg, Symphony en Heerlen.

12-07-2016