Pensioenpremie 2017 stijgt naar 24,1% en pensioen niet verhoogd

Het bestuur heeft na een zorgvuldige afweging besloten de pensioenpremie voor 2017 te verhogen naar 24,1% (2016: 22,0%). Ook is besloten de pensioenen per 1 januari 2017 niet te verhogen. En is de premiesystematiek voor het invaliditeitspensioen gewijzigd.

Premiebesluit 2017

Voor 2017 is de pensioenpremie vastgesteld op 24,1%. Een stijging van 2,1%-punt ten opzichte van vorig jaar. De pensioenpremie wordt mede hoger door de lage rentestand. Een rentedaling heeft effect op de rendementen die PPF APG verwacht te halen. Hier heeft PPF APG bij de premiestelling rekening mee gehouden. Ook zorgt een hogere kostenopslag ook voor een verhoging van de premie. 2% van de totale pensioenpremie wordt ingelegd voor de aanvullingsregeling 55min (VPL). Cao-partijen hebben besloten dit percentage voor de VPL voor 2017 gelijk te houden. Het Verantwoordingsorgaan is ook meegenomen in de overwegingen van het bestuur en heeft een positief advies uitgebracht over de premies voor 2017.

Wijziging premiesystematiek invaliditeitspensioen (IP)

De premiesystematiek voor het invaliditeitspensioen is gewijzigd. Hierdoor sluit de premie voor het IP beter aan bij de grondslag waarover risicodekking bestaat. Het bestuur heeft besloten twee aparte premies voor het IP (IP-A en IP-B) te heffen. Deze premies komen in de plaats van de oude opslag. De IP-A premie van 0,3% dekt het IP tot aan het maximumdagloon. De IP-B premie van 1,5% dekt het IP boven het maximumdagloon.
Het totaal van de twee premies bedraagt gemiddeld net als in de oude situatie 1,0% van de pensioengrondslag. Op individueel niveau kan de premie hoger of lager uitvallen, afhankelijk van je pensioengevend inkomen.

Je pensioen wordt niet verhoogd

De opgebouwde pensioenen van actieve deelnemers, niet-actieve deelnemers en pensioengerechtigden worden per 1 januari 2017 niet verhoogd.  Het bestuur bekijkt ieder jaar of de pensioenen kunnen worden verhoogd. Dit hangt af van de financiële positie van het fonds. En van de stijging van de prijzen en/of de lonen.

Waarom verhogen wij je pensioen niet?

Voor actieve deelnemers proberen we ieder jaar de pensioenen maximaal mee te laten stijgen met de lonen, tenzij de prijzen meer zijn gestegen. Voor gepensioneerden en niet-actieve deelnemers proberen we de pensioenen maximaal mee te laten stijgen met de prijzen. Het afgelopen jaar stegen de lonen met 0,0% en de prijzen met 0,1%. De beleidsdekkingsgraad was op de peildatum (30 september 2016) met 102,3%  lager dan de wettelijk vereiste ondergrens van 110%. Daarom besloot het bestuur je pensioen niet te verhogen. Ook in de toekomst is het helaas niet vanzelfsprekend dat we je pensioen kunnen verhogen.

20-12-2016