Wijziging pensioenreglement PPF APG

Het bestuur heeft besloten het pensioenreglement (versie 1 januari 2015) op een aantal punten te wijzigen:

  • in het reglement zijn verwijzingen naar belangrijke fiscale voorschriften opgenomen;
  • het risicopartnerpensioen is gewijzigd (artikel 13);
  • de mogelijkheden van het ‘hoog-laag pensioen’ zijn uitgebreid (artikel 22);
  • de aanvraagtermijn voor waardeoverdracht is volledig vervallen (artikel 28).
Deze wijzigingen gelden met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015. Hieronder leggen wij de wijzigingen kort uit.
 
Verwijzing naar fiscale voorschriften
PPF APG voert een fiscaal maximale pensioenregeling uit. Dit betekent dat u binnen de fiscale mogelijkheden die de overheid biedt, maximaal pensioen opbouwt bij PPF APG. In het reglement zijn verwijzingen naar belangrijke  fiscale voorschriften opgenomen. Deze verwijzingen hebben als doel om de wettelijke grenzen scherper weer te geven. Deze verwijzingen hebben geen inhoudelijke gevolgen. 
 
(Risico)partnerpensioen 
Bij PPF APG bouwt u partnerpensioen op over uw middelloon. Het pensioenreglement biedt actieve deelnemers daarnaast ook een risicopartnerpensioen. Het bestuur heeft besloten om het (risico)partnerpensioen op zo’n manier vorm te geven dat het binnen de fiscale grenzen past. En dat het in de toekomst niet afhankelijk is van eventuele (verdere) fiscale versoberingen.
 
Het bestuur heeft na overleg met de CAO-partijen besloten om het partnerpensioen van (actieve) deelnemers te laten bestaan uit de volgende onderdelen:
  • opgebouwd partnerpensioen;
  • Risicopartnerpensioen naar de toekomst; en
  • risicopartnerpensioen in verband met in het verleden gemiste opbouw. Het vastgestelde bedrag wordt eenmalig vastgesteld en wijzigt niet meer, maar wordt alleen verhoogd als gevolg van toeslagverlening. Dit voorwaardelijke pensioen is alleen van toepassing voor deelnemers voor 1 januari 2015 al deelnemer waren bij PPF APG.

    Het risicopartnerpensioen naar de toekomst en het risicopartnerpensioen naar het verleden zijn voorwaardelijke pensioenen. Dat betekent dat deze worden uitgekeerd in het geval van overlijden voor pensioendatum en dat deze komen te vervallen bij einde deelname.
Extra ‘hoog-laag’ mogelijkheid
In het pensioenreglement staat dat deelnemers aan het begin van hun pensioen kunnen kiezen voor een tijdelijke hogere of lagere pensioenuitkering. Deze tijdelijke hogere of lagere uitkering loopt door tot de eerste dag van de maand waarop de AOW-gerechtige leeftijd wordt bereikt. In het reglement was nog niet opgenomen dat ook diegenen die (uiterlijk) bij het bereiken van de pensioenleeftijd voor een tijdelijke hogere of lagere uitkering kunnen kiezen. Door de toevoeging van deze extra ‘hoog-laag’ mogelijkheid kan ook deze groep kiezen voor een variabele pensioenuitkering.
 
Aanvraagtermijn waardeoverdracht vervallen
In het pensioenreglement (versie 1 januari 2015) was opgenomen dat PPF APG verplicht was mee te werken aan een verzoek tot waardeoverdracht binnen zes maanden na beëindiging van de deelname of toetreding tot het fonds. Na het verstrijken van deze termijn kon PPF APG zelf bepalen of het mee zou werken met een waardeoverdracht.
 
De wettelijke aanvraagtermijn van zes maanden is per 1 januari 2015 komen te vervallen. Het pensioenreglement is hierop aangepast. Dit betekent dat voor deelnemers die op of na deze datum toetreden tot het fonds of de deelname hebben beëindigd deze aanvraagtermijn van zes maanden niet meer geldt.
 
Wat betekent dit voor u?
PPF APG werkt hierdoor mee aan een waardeoverdracht zonder te kijken naar de aanvraagtermijn. De financiële positie van het fonds en de tegenpartij moeten dan wel voldoende zijn. Ook moeten aan alle overige voorwaarden zijn voldaan. Deze vindt u in het pensioenreglement.

24-01-2016