2021: Pensioenpremie stijgt, versobering pensioenregeling en pensioenen niet verhoogd

Om maar met de deur in huis te vallen, pensioen wordt duurder door de lage rente. PPF APG heeft eind 2019 geconstateerd dat voor een houdbare pensioenregeling een hogere premie of een lagere ambitie nodig is. Aan sociale partners is gevraagd om dit punt mee te nemen bij de cao-onderhandelingen.

Cao-afspraken

Over de inhoud van de pensioenregeling en de maximumhoogte van de premie worden afspraken gemaakt aan de cao-tafel door werkgever en vakbonden. In de cao is de pensioenregeling omschreven en is een maximale premie van 28% opgenomen voor 2020. Vanaf januari 2021 hebben sociale partners besloten om deze maximale premie te verhogen naar 29,5% van de pensioengrondslag.

Tevens is besloten om de dekking van het partnerpensioen vanaf 1 juli 2021 op risicobasis te financieren en wordt het VPL-overschot aangewend ter compensatie van de pensioenpremie.

Vastgestelde premie 2021

Het bestuur heeft in de vergadering van 10 december de pensioenpremie vastgesteld op 31% van de pensioengrondslag. Het verschil tussen de 31% vastgesteld door het bestuur en de 29,5% vanuit het cao-akkoord wordt gefinancierd door het VPL-overschot waar cao-partijen over beschikken en een specifiek (eenmalig) potje van het fonds. Per saldo resteert daardoor 29,5% wat in rekening gebracht wordt bij de werkgever.

Belangenafwegingen door het bestuur

Het bestuur heeft bij het besluit zorgvuldig gekeken naar het fondsbeleid. Onderdeel van het beleid is een stabiele premie en een passende financiering. PPF APG heeft bij haar besluit de belangen van de verschillende betrokkenen meegenomen.

Het bestuur stelt dat het premiebesluit voor 2021 verenigbaar is met de uitgangspunten van het fondsbeleid, namelijk een stabiele premie en een kostendekkende premie van tenminste 75% (premiedekkingsgraad). Met deze premie én de versobering van de pensioenregeling is de regeling naar verwachting de komende 3 jaar financieel houdbaar. Met dat gegeven heeft het bestuur de belangen van de verschillende betrokkenen zorgvuldig afgewogen.

Toeslag 2021

PPF kan de pensioenen in 2020 niet verhogen. Dat laat de financiële situatie van het fonds helaas niet toe.

Kans op verlagen pensioenen is gedaald

Door de versobering van de regeling, de verhoging van de premie, de aanpassing van het strategisch beleggingsbeleid en het besluit van minister Koolmees om de pensioenregels voor verlaging van het pensioen te versoepelen, is de kans op het moeten verlagen van de pensioenen in 2021 sterk gedaald.

Is de dekkingsgraad (de verhouding tussen wat een fonds in kas heeft en wat het moet hebben om alle pensioenen uit te kunnen betalen) op oudejaarsdag gelijk aan of hoger dan 91,1%? Dan hoeven we niet te verlagen.

Op 30 november stond de dekkingsgraad op 99,1%. Dat is positief. Maar uiteindelijk is de dekkingsgraad op 31 december 2020 bepalend. De kans op verlaging van de pensioenen in 2021 en de jaren daarna is nog altijd aanwezig.

22-12-2020