2021 voor PPF APG: het bestuur aan het woord

Met Wim van Manen (voorzitter namens deelnemers en gepensioneerden) en Tinka den Arend (voorzitter namens werkgevers) kijken we terug op het bewogen jaar 2020. Ook blikken ze vooruit op wat 2021 voor het fonds te bieden heeft.

De coronacrisis en de gevolgen voor PPF APG

De wereld is in 2020 in de ban van het coronavirus met als gevolg een dalende beurs. Met een dekkingsgraad van nog net boven de 90% in maart van dit jaar zag het er voor het fonds slecht uit. Wanneer deze onder de kritische dekkingsgraad zou blijven dan zou er zelfs sprake zijn van het korten op de pensioenen. Wim: ‘’Er is gelukkig sprake van een licht optimisme. Want ondanks de dalende beurskoers ten tijde van de eerste golf is er sprake van gestaag herstel”.

PPF APG is er zelfs in geslaagd om een herstel te boeken. Het rendement tot en met november bedraagt per saldo 5,4%. In november heeft de dekkingsgraad zich hersteld tot 99,1%. Van korten lijkt dus nog geen sprake. Er is echter ook geen ruimte voor een toeslag. De pensioenen worden dus helaas niet verhoogd in 2021.

Naar een houdbare pensioenregeling in 2021

De lage rente zorgt ervoor dat pensioen veel duurder is geworden. PPF APG heeft eind 2019 geconstateerd dat voor een houdbare pensioenregeling een hogere premie of een lagere ambitie nodig is.
Aan sociale partners is gevraagd om dit punt mee te nemen bij de cao-onderhandelingen.
Tinka: “Complimenten zijn op zijn plaats. Sociale partners zijn erin geslaagd om samen tot een oplossing te komen, waarmee we naar verwachting ook de komende jaren rust op dit front realiseren.” Sociale partners zijn overeengekomen dat het premieplafond met 1,5%-punt wordt verhoogd van 28% naar 29,5% en dat het nabestaandenpensioen wordt omgezet van een regeling op opbouwbasis naar een regeling op risicobasis vanaf 1 juli 2021.

Wel belangrijk om te realiseren is dat de omzetting van het nabestaandenpensioen naar een regeling op risicobasis leidt tot een versobering van de regeling voor de actieve deelnemers. Bij de deelnemersbijeenkomst op 11 december heeft Emile Toes de gevolgen hiervan toegelicht. In 2021 volgt hierover een informatiecampagne.

Heb je de deelnemersbijeenkomst gemist? Je kunt deze hier terugkijken.

Succesvolle start online deelnemersbijeenkomsten

Het vele thuiswerken in 2020 bracht ook een lichtpuntje. Zo zijn de deelnemersbijeenkomsten voor het eerst online georganiseerd. En met succes, Tinka: ‘’het aantal aanwezigen lag namelijk een fors stuk hoger dan bij de fysieke bijeenkomsten.’’ Deze manier van organiseren zal ook in 2021 voortgezet worden.

Nieuwe bestuursleden 2020/2021: een enthousiast, betrokken en divers team

Ook zijn er dit jaar binnen het bestuur een flink aantal wisselingen geweest. Maar we staan er goed voor met een sterk team. Leden worden voor een periode van 4 jaar gekozen en van 2 bestuursleden en 2 leden van het verantwoordingsorgaan loopt de termijn per 1 januari 2022 af. In de eerste helft van 2021 zullen er weer verkiezingen zijn. Wij houden jullie op de hoogte.

Kostenbesparing als belangrijkste speerpunt

PPF APG kijkt kritisch naar de kosten. Kostenbesparing is voor 2021 dan ook een belangrijk speerpunt. Wim: ‘’Dit willen wij bijvoorbeeld doen door passende contracten met APG te sluiten, met een passende prijs. Kunnen we het niet simpeler maken zodat het minder geld hoeft te kosten?”

Strategie 2021

Het uitgangspunt is zelfstandig tenzij. We stellen onszelf altijd de vraag of we als fonds nog steeds waarde kunnen toevoegen voor deelnemers en werkgevers. Is het voor hen nog wel gunstig genoeg om bij PPF APG pensioen op te blijven bouwen? Of is het gunstiger om dit onder te brengen in een ander fonds?’’

In 2021 zullen we deze vragen opnieuw beantwoorden, maar nu in het licht van het pensioenakkoord. Hiervoor gaan we met elkaar in gesprek, met de sociale partners en uiteraard de deelnemers.

Voor nu wensen wij jullie namens het bestuur PPF APG een mooi en gezond 2021,


Wim van Manen, Tinka den Arend

18-12-2020