Nieuw pensioencontract: waar staan we?

Op 10 mei informeerde minister Koolmees de Tweede Kamer dat het wetgevingsproces vertraging oploopt. De implementatie van het nieuwe pensioenstelsel schuift maximaal met 1 jaar op. Daarbij gaf de minister aan dat sociale partners en pensioenuitvoerders blijven streven naar implementatie in 2026. Het bestuur kijkt samen met de Sociale Partners wat voor ons het beste moment is voor de implementatie van het nieuwe stelsel. Daarbij houden we scherp alle ontwikkelingen in de gaten.

Wat is de huidige stand van zaken?

Ook al duurt het nog een paar jaar voordat deelnemers iets gaan merken van de invoering van een nieuw pensioencontract, het bestuur van het fonds bereidt zich hier al wel op voor. Zo is er een projectstructuur vastgesteld met vertegenwoordiging van de werkgever, werknemersvertegenwoordigers en bestuurders. Sociale partners en het bestuur hebben namelijk ieder een rol in het vormgeven van een nieuw pensioencontract.

Het is duidelijk dat daarin samengewerkt gaat worden met de sociale partners. Vanaf 1 juni zal er een regiegroep starten. Daar zijn alle betrokken partijen in vertegenwoordigd. De regiegroep zal met name sturing geven aan het proces. De uiteindelijke besluitvorming waar het gaat om de keuze van het contract, de premie en de ambitie zal die liggen bij de sociale partners en voor andere zaken bij het bestuur.

In principe zijn er 2 verschillende pensioencontracten mogelijk: het solidaire NPC of het flexibele WVP. Sociale partners zullen hierin een keuze maken en daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor de hoofdkeuzes bij de vormgeving van de pensioenregeling. Het pensioenfonds maakt keuzes ten aanzien van het beleggingsbeleid en de gedetailleerde vormgeving van de regeling. Hierin wordt samen opgetrokken, zodat het pensioenfonds op de juiste manier invulling kan geven aan de doelen van sociale partners. Hierover vindt ook afstemming plaats met deelnemers, VO en RvT.

De volgende stap is het opstellen van guiding principles. Die principes helpen bij consistente besluitvorming in de komende jaren, zoals bijvoorbeeld bij de detailinvulling binnen een bepaald contract.

Is er een tijdslijn bekend?

Het kabinet zal het wetsvoorstel begin 2022 indienen bij de Tweede Kamer en de wet treedt in werking vanaf 1 januari 2023. Pensioenfondsen moeten het wetsvoorstel implementeren tussen 1 januari 2023 en uiterlijk 1 januari 2027. Naar verwachting zal PPF APG in 2025 of 2026 overstappen naar het nieuwe stelsel.

Ruim voor die tijd, moeten sociale partners een keuze maken voor een pensioencontract.

In oktober 2021 vindt er een deelnemersbijeenkomst plaats. Tijdens deze deelnemersbijeenkomst zal er weer een update gegeven worden. Naar verwachting hebben sociale partners dan ook een voorlopige keuze gemaakt voor een contract.

Na de contractkeuze moeten er nog diverse nadere besluiten worden genomen. Belangrijk onderdeel in het besluitvormingsproces is dat de (gewezen)deelnemers zal worden gevraagd naar de risicopreferentie. Dit is belangrijke input voor de risicohouding en het beleggingsbeleid van het fonds. En daarmee voor de pensioendoelstelling die met de premie kan worden gerealiseerd.

Wat houdt het nieuwe pensioenstelsel ook alweer in?

Transparanter

In het nieuwe pensioenstelsel staat de pensioenpremie centraal. Door de vernieuwde regels wordt het pensioen straks een stuk transparanter. Iedereen kan straks direct zien hoeveel vermogen er voor zijn of haar pensioen gereserveerd is.

Het pensioen beweegt directer mee

In het nieuwe stelsel hoeven minder hoge buffers te worden opgebouwd, voordat indexatie mogelijk wordt. Hierdoor gaat het pensioen sneller omhoog bij goede rendementen. Maar als het tegenzit, gaat het pensioen ook eerder omlaag. Als het goed gaat met de economie, groeit je verwachte pensioen. Gaat het minder goed, dan daalt het. Het pensioen beweegt dus directer mee met de economie. Maar als je dichter bij je pensioen komt, dan beweegt het pensioen steeds minder mee. Hierdoor blijft het pensioen van gepensioneerden redelijk stabiel.

18-05-2021