Veranderingen Pensioenreglement, Reglementen VO en statuten

Het Pensioenreglement, de Reglementen Verantwoordingsorgaan (VO) en de Statuten zijn onlangs veranderd.

Deze veranderingen komen voort uit nieuwe (Europese) regels en aanpassing van het beleid. Per 13 januari 2019 is er nieuwe Europese regelgeving (IORP II) in werking getreden. Daarnaast is de Code Pensioenfondsen (Code) geactualiseerd. Aanvullend heeft het bestuur besloten om de stemprocedure voor het bestuur en het VO in overeenstemming te brengen. Het bestuur heeft de fondsdocumenten hierop aangepast.

Welke aanpassingen zijn er gemaakt?

De volgende veranderingen in de reglementen en statuten zijn gemaakt:

Pensioenreglement 
  • IORP II bevat regels voor het eenmalig / periodiek verstrekken van informatie aan belanghebbenden. De artikelen 4 en 29 van het pensioenreglement zijn hierop aangepast.  
Statuten
  • IORP II introduceert drie belangrijke nieuwe functies, de risicobeheerfunctie, de interne auditfunctie en de certificerende functie (hierna gezamenlijk ‘sleutelfuncties’). Deze sleutelfuncties zijn voortaan opgenomen in nieuw artikel 15 van de Statuten. 
  • De geactualiseerde Code Pensioenfondsen (norm 39) wijzigt de benoeming en het ontslag van de leden van het VO. Artikel 17 van de Statuten is hierop aangepast.
Reglement Verantwoordingsorgaan
  • Artikel 1 van het Reglement VO is in overeenstemming gebracht met de nieuwe Code bepaling inzake benoeming en ontslag van de leden het VO (norm 39).
Verkiezingsreglement VO 
  • Het bestuur heeft besloten om de stemprocedure voor het bestuur en het VO gelijk te trekken. Voortaan kan iedere deelnemer of pensioengerechtigde (net als bij het bestuur) zoveel stemmen uitbrengen als er vacatures zijn (in plaats van 1 maximaal 1 stem). Artikel 9 van het Verkiezingsreglement is hierop aangepast. 

16-09-2019

Bekijk de aangepaste reglementen en statuten. De aanpassingen in de reglementen zijn per 20 juni 2019 in werking getreden. De wijzigingen van de Statuten zijn per 16 juli 2019 van kracht.