Achtergrond Blog #4 - 16 juni 2020

(Beleids)dekkingsgraad eind mei en doordoor geen waardeoverdrachten
Allereerst de dekkingsgraad, deze is in mei gestegen van 91,6% naar 93,3%. Dit komt voornamelijk door een aantrekkende (grondstoffen)markt. Het vermogen is gestegen met 1,1%. De verplichtingen zijn met 0,8% gedaald. Dit komt door de rente die licht gestegen is. De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen en de verplichtingen (de pensioenen) van het fonds per een bepaalde datum. Naast de dekkingsgraad moeten wij ook een beleidsdekkingsgraad berekenen. Dit is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden.  

Geen waardeoverdrachten per 1 juni 2020
De beleidsdekkingsgraad is onder andere belangrijk voor het wel of niet uitvoeren van waardeoverdrachten. Is de beleidsdekkingsgraad lager dan 100%, dan mogen wij geen waardeoverdrachten uitvoeren. Per eind mei is de beleidsdekkingsgraad van het fonds 99,6%. We hebben daarom de waardeoverdrachten per 1 juni 2020 stil gelegd. Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met het klantteam

Pensioenakkoord
Op vrijdag 12 juni kwam het nieuwsbericht naar buiten dat sociale partners en het kabinet overeenstemming hebben bereikt over de inhoud van het Pensioenakkoord wat een jaar eerder gesloten was. We hebben van een flink aantal deelnemers de vraag gekregen hoe het bestuur aankijkt tegen het Pensioenakkoord. Tijdens de digitale bijeenkomst op 23 juni zullen we daar aandacht aan besteden. Ook goed nieuws is dat minister Koolmees heeft aangegeven dat pensioenfondsen met een dekkingsgraad op of boven de 90% de pensioenaanspraken en uitkeringen niet hoeven te korten. Wij zitten boven de 90% op dit moment; volhouden dus! Let wel: de stand van de dekkingsgraad per 31 december 2020 is bepalend voor het wel of niet moeten korten

Digitale bijeenkomst op 23 juni
Op dinsdag 23 juni organiseren wij een digitale bijeenkomst waar wij nader in zullen gaan op de financiële situatie van het fonds en de ‘spanning op de driehoek’. Met dit laatste bedoelen wij de huidige mismatch tussen de pensioenregeling met de bijbehorende ambitie, de premie die daarvoor betaald moet worden en de (beleggings-)risico’s die het fonds neemt om aan de pensioenambitie te kunnen voldoen. We hebben tot nu toe ongeveer 90 aanmeldingen binnen tezamen met een mooi aantal specifieke vragen die leven onder onze deelnemers – veel dank daarvoor! We proberen alle vragen te beantwoorden in de bijeenkomst en als dit niet (voldoende) lukt, doen we dat daarna via de mail, telefoon of vraag en antwoord op de website. Aanmelden voor de digitale bijeenkomst op 23 juni kon tot vrijdag 19 juni (aanmelding in gesloten). 

Gesprekken met Raad van Toezicht en Verantwoordingsorgaan – jaarverslag 2019
Op donderdag 11 juni hebben we het jaarlijkse verantwoordingsgesprek met onze Raad van Toezicht en Verantwoordingsorgaan gehad. Uiteraard spreken we hen regelmatig, maar deze bijeenkomsten zijn iets formeler van aard. Beide organen geven een terugblik en oordeel over het functioneren van het bestuur over het voorgaande kalenderjaar. Hieruit komen aanbevelingen voor verbeteringen. Dit doen zij vanuit verschillende perspectieven 

Enkele aanbevelingen vanuit de RvT en Verantwoordingsorgaan zijn de focus op de kosten die het fonds maakt (zowel voor pensioenbeheer als voor vermogensbeheer), de contracten die nog gesloten moeten worden met uitvoerder APG en de (tijdige) communicatie met stakeholders. De verslagen van de Raad van Toezicht en het Verantwoordingsorgaan worden gepubliceerd in het jaarverslag van het bestuur – we raden iedereen aan om deze verslagen te lezen.

16-06-2020