Blog van het bestuur

Welkom bij deze blog van het bestuur van PPF APG. We willen jullie graag op de hoogte houden van wat er speelt binnen het fonds. Een terugblik op de afgelopen periode en een vooruitblik op wat er komen gaat. In ieder geval maandelijks maar vaker als dat nodig is.

20 mei 2020 - Blog #3

De dekkingsgraad van eind april 2020 is gepubliceerd. Waar we eind maart nog op een dekkingsgraad van ongeveer 90% zaten, is deze nu per eind april gestegen naar 91,6%. Na de grote klap op de (met name) aandelenmarkten in maart zien we nu weer een voorzichtig herstel. Het vermogen is hierdoor gestegen met 5,8%. De verplichtingen zijn echter óók gestegen met 3,8%. Dit komt omdat de rente gedaald is. Per saldo een stijging van de dekkingsgraad dus. 

De cijfers voor de kans op korten of indexeren zijn ook gepubliceerd. Graag gaan we hier wat dieper op in. Deze kansen worden per kwartaal vastgesteld op de situatie die op dat moment van toepassing is. In het bericht Hoe stond PPF APG er in april voor? staat nu de volgende tekst: 

“Wij verwachten dat wij de komende jaren je pensioen moeten verlagen. De kans op een verlaging bedraagt 97%.” 

Dat getal komt best binnen. Belangrijk is om de context te weten: Dit getal komt voort vanuit de financiële positie van het fonds per eind maart 2020. Hier zit dus een flinke klap vanuit de corona crisis in. Of en hoeveel er gekort zou moeten worden is afhankelijk van de situatie per 31 december 2020. Bepalend zal zijn hoe de markten en rente zich de komende maanden gaan ontwikkelen. 

Hoe werkt dat ‘korten’ eigenlijk?
Zoals waarschijnlijk wel bekend is moet een pensioenfonds buffers hebben om financiële klappen op te vangen. Dit uit zich in het zogenaamde Vereist Eigen Vermogen (VEV). Voor PPF APG is dit een dekkingsgraad van ongeveer 125%. PPF APG zit onder de 125%. Daarom stellen wij jaarlijks een herstelplan op waarin staat hoe wij weer binnen 10 jaar op de 125% dekkingsgraad gaan komen. Als blijkt dat wij niet binnen 10 jaar kunnen herstellen naar het vereist eigen vermogen, dan moet het fonds de aanspraken korten zodat we dit ná de korting wel kunnen. De dekkingsgraad die minimaal nodig is om binnen 10 jaar te herstellen is op dit moment 99%. Deze grens noemen we ook wel (om voor de hand liggende redenen) de ‘kritische dekkingsgraad’. De dekkingsgraad van april is 91,6%, dus we zullen dit jaar dus 7,4% aan dekkingsgraad moeten inlopen. 

We kunnen ons voorstellen dat je vragen hebt
Daarom zullen wij op korte termijn een of meerdere momenten organiseren waar we al jullie vragen, die nu leven, beantwoorden. Nu al vragen waar je graag antwoord op wilt hebben? Neem dan contact op met een van de bestuursleden. We gaan graag het gesprek aan! Meer weten over het kortingsbeleid van het fonds? Ga dan naar deze pagina.

15 mei 2020 - Blog #2

Afgelopen donderdag (14 mei) was de tweede bestuursvergadering van dit jaar. We geven je graag een kijkje achter de schermen. Hoe ervaart een bestuurslid de (aanloop naar de ) bestuursvergadering. Emile Toes, bestuurslid en voorzitter van de commissie Communicatie & Pensioenbeleid neemt je mee. 

Aan het eind van elk jaar wordt de bestuurskalender voor het komende jaar vastgesteld. We hebben meerdere bestuursvergaderingen, een gelijk aantal commissie vergaderingen (Communicatie & Pensioenbeleid en Balansbeheer & Beleggingen) en verschillende studiedagen. Tenminste, dat was de planning. Maar met de corona crisis zijn daar bijeenkomsten van het crisisteam, spoedvergaderingen en ad-hoc contactmomenten bij gekomen. Belangrijke contactmomenten, die nodig zijn. Als bestuur zijn we een team en hechten we waarde aan elkaar opzoeken en vaak spreken. In deze tijd van lock-down meer dan ooit! 

Voor elke bestuursvergadering komen de voorzitters van het bestuur, accountmanagement van APG en de voorzitters van de commissies bij elkaar om de agenda door te spreken. Wat staat er op? Hoeveel tijd nemen we voor elk punt? Moet dit er écht wel op of kan het ook via e-mail worden afgestemd? Is de agenda volledig? Insteek is om alle besluiten als eerste te behandelen. Een bestuursvergadering duurt ongeveer 3 uur en we willen niet op het eind nog besluiten moeten nemen onder druk van de klok. Na de besluiten volgen de bespreekpunten, de informatieve stukken voor PPF APG, de correspondentie, rapportages en tot slot de algemene informatieve stukken. 

Een week voorafgaande de bestuursvergadering worden alle stukken klaargezet. Zodra ik hier het bericht van krijg, open ik altijd gelijk de stukken. Niet om gelijk aan het lezen te slaan maar om te zien hoeveel tijd ik moet inplannen om alles voor te bereiden. Voor deze vergadering zijn er ruim 70 stukken met totaal ongeveer 1000 pagina’s. Dat betekent dus veel tijd maken de komende 7 dagen, want ik wil alles gelezen hebben. 

Maar lezen alleen is niet voldoende. Oordeelsvorming is even belangrijk. Omvangrijke stukken over vermogensbeheer kan ik prima lezen. Het is echter niet mijn aandachtsgebied en vind ik het vaak nog lastig om een goed beargumenteerd oordeel te vormen. Ik schrijf dus vaak vragen op ter verduidelijking. En ik luister goed naar mijn collega bestuurders die doordrenkt zijn met de juiste kennis. Als bestuurder ben je (ik) niet overal expert in. Dat is een van de redenen dat een bestuur uit meer dan 1 persoon bestaat. Stukken over Pensioenbeleid en Communicatie liggen dan weer wél in mijn straatje. 

We vergaderen zoals zovelen digitaal. Zelf ben ik meer van de fysieke vergaderingen. Discussies verlopen soepeler als je bij elkaar aan tafel zit. Helaas is digitaal nu eenmaal de realiteit en we passen ons ook prima aan moet ik zeggen. De ‘etherdiscipline’ zit er goed in.

28 april 2020 - Blog #1

Allereerst de dekkingsgraad van eind maart 2020. Zoals jullie kunnen lezen in het nieuwsbericht is deze gedaald tot 90,2% in maart. Eind februari was deze nog 97,5%. Een flinke daling dus. De reden laat zich makkelijk raden: de pandemie die de wereld sinds maart plaagt heeft grote impact gehad op de maatschappij en financiële markten. We hebben te maken met een wereldwijde ‘lock-down’. Zo zie je maar: Hadden we in maart nog een herstelplan ingediend waaruit bleek dat we nog op koers lagen, praten we een kleine maand later over een zware crisis. Wil je de inhoud van het herstelplan zien, dan kun je deze opvragen via onze servicedesk. Daarnaast heeft deze crisis ook effect op de kans op korten

Wat doet het fonds wanneer een crisis zich voordoet? Hier hebben we een financieel crisisplan voor. Meest praktische voorbeeld voortkomend vanuit het crisisplan is het bijeen roepen van het crisisteam. Dit is een afvaardiging van het bestuur, het klantteam en op afroep specialisten van de uitvoerder. Sinds de start van de COVID-19 crisis vergaderen zij wekelijks. We laten ons informeren en bespreken of (tijdelijke) aanpassing van het beleggingsbeleid nodig is. 

Uiteraard vergadert ook het bestuur digitaal. COVID-19 heeft veel aandacht. Tegelijkertijd gaan ook alle andere zaken gewoon door. Zo doen we mee aan een onderzoek van DNB over beleggingen, zitten we in de afrondende fase van het jaarwerk 2019, gaan commissie en bestuursvergaderingen gewoon (digitaal) door en kijken we naar de governance van het bestuur, mede in het licht van IORP-2 en sleutelfunctiehouders. 

Zoals aangegeven houden we jullie in ieder geval maandelijks op de hoogte. Vragen of opmerkingen? Het bestuur gaat graag in gesprek!

28-04-2020