Blog van het bestuur

Welkom bij deze blog van het bestuur van PPF APG. We willen jullie graag op de hoogte houden van wat er speelt binnen het fonds. Een terugblik op de afgelopen periode en een vooruitblik op wat er komen gaat. In ieder geval maandelijks maar vaker als dat nodig is.

20 oktober 2020 - Blog #8

Dekkingsgraad september 2020
De dekkingsgraad van eind september 2020 is gepubliceerd. Waar we eind augustus nog op een dekkingsgraad van 98,0% zaten, is deze per eind september gedaald naar 95,7%. De beleidsdekkingsgraad is 97,6%. Waardeoverdrachten zijn dus nog steeds niet mogelijk. Het vermogen van het fonds is met 0,3% gestegen. Maar de rente waarmee we de verplichtingen doorrekenen is gedaald. Hierdoor zijn de verplichtingen met ongeveer 2,7% gestegen. 

De vorige blog is van ruim een maand geleden. Er speelt veel binnen het fonds. Zo staat het vierde kwartaal altijd in het teken van de premie voor het komende jaar. Zoals we al eerder in de blogs hebben aangegeven staat de premie erg onder druk bij de huidige pensioenregeling. Door de dalende rente moet er steeds een hogere prijs per euro pensioen betaald worden. Sociale partners (werkgever en de werknemersorganisaties) buigen zich op dit moment over de inhoud van de pensioenregeling en het premieplafond van 28,0%. 

Ook de kans op een korting is nog aanwezig. Bij het actualiseren van het herstelplan in het eerste kwartaal van 2021 zal duidelijk worden of er sprake zal zijn van een korting. De dekkingsgraad van 31 december 2020 is daarbij bepalend. De premiehoogte en de pensioenregeling hebben daar ook invloed op. 

De kans is dus heel erg groot dat er wat gaat veranderen in 2021. De komende weken zal dit meer vorm gaan krijgen en houden we jullie hier uiteraard van op de hoogte. 

Digitale bijeenkomsten
Op 6 november a.s. houdt het fonds een digitale bijeenkomst voor de gepensioneerden binnen het fonds. In december organiseren we een algemene bijeenkomst waar we nader ingaan op wat er precies gaat veranderen per 2021. Tijdstip en wijze van aanmelden wordt nog bekend gemaakt. We gaan er van uit dat ook deze bijeenkomst, digitaal zal zijn. 

Verandering binnen het bestuur
Binnen het bestuur is er een wisseling van de wacht geweest aan de werkgeverszijde. Robert van Giersbergen is bestuurder af, maar nog verbonden aan het fonds in de functie van risicomanager. 

Tot zover! En zoals altijd: vragen over het fonds of gewoon eens praten over het fonds? Het bestuur gaat graag in gesprek! Elk bestuurslid is te bereiken via e-mail.

20-10-2020

Dekkingsgraad juli 2020 
De dekkingsgraad van eind juli 2020 is gepubliceerd. Waar we eind juni nog op een dekkingsgraad van 94,2% zaten, is deze per eind juli gestegen naar 94,6%. De beleidsdekkingsgraad is 98%. Waardeoverdrachten zijn derhalve nog steeds niet mogelijk. 

Het vermogen van het fonds is met 1,9% gestegen. Dit komt door een stijging van zowel de zakelijke, als de vastrentende waarden. Echter, de rente waarmee wij de verplichtingen doorrekenen is wederom gedaald. Hierdoor zijn de verplichtingen met circa 1,5% gestegen. 

Kans op korten nog steeds aanwezig 
De dekkingsgraad is 0,4%-gestegen. Dat is uiteraard positief nieuws. Óf en zo ja, hoeveel er gekort moet worden is afhankelijk van de dekkingsgraad per 31-12. Het gaat op dit moment de goede kant op met de dekkingsgraad. Die lijn moet zich dan wel voortzetten de komende 4 maanden. 

Regelmatig worden leden van het bestuur bijgepraat over de ontwikkelingen in de (financiële) wereld. We willen graag enkele interessante inzichten met jullie delen over de ontwikkeling van het coronavirus, de economie en de aandelenmarkten. 

Het bestuur blijft zich periodiek op de hoogte houden van de verschillende ontwikkelingen. Hopelijk vinden jullie het leuk om hier in dit blog meer over te lezen.

In de VS gaat het hard met het aantal besmettingen. In het begin waren het met name de noordelijke staten waarna het vervolgens verder gegaan is naar de zuidelijke staten. Wel lijkt het aantal besmettingen te stabiliseren. In Europa neemt het aantal besmettingen weer licht toe. 

Ook het Centraal Planbureau neemt het risico van een tweede golf mee in de scenario’s: In de basisraming herstelt de economie voor een groot deel in 2021. In geval van een tweede golf houdt de crisis echter ook in 2021 aan. Duidelijk is dat het herstel nog erg onzeker is.

(Bron onderstaand figuur: Centraal Planbureau)

Dekkingsgraad vs. marktdekkingsgraad PPF APG

Besmettingen coronavirus  
De laatste weken wordt er steeds meer gesproken over een mogelijke ‘tweede golf’ van besmettingen van het corona virus. Onderstaande grafieken tonen (links, US) en (rechts, EU+ UK) het aantal besmettingen in de tijd. 

(Bron onderstaand figuur: CDC, ECDC)

Dekkingsgraad vs. marktdekkingsgraad PPF APG
Crisis 2008 versus huidige crisis 
Al met al is in ieder geval zichtbaar dat we een flinke klap hebben gehad op de financiële markten. In 2008 hadden we ook te maken met een crisis, hoe verhoudt deze huidige zich ten opzichte van toen?
Dekkingsgraad vs. marktdekkingsgraad PPF APG
De dip gaat dieper maar het herstel (lijkt) sneller te gaan dan in 2008-2009. Een ander bijzonder inzicht is die in de ontwikkeling van de MSCI World (een index die veel als benchmark gebruikt wordt). Onderstaand is een overzicht van Bloomberg en APG:
Dekkingsgraad vs. marktdekkingsgraad PPF APG
Wat we hier zien is dat aandelen bijna weer op het niveau zijn van vóór de crisis. Dit ondanks de grote onzekerheden rondom de Coronacrisis en het economisch herstel. Een eenduidige reden is hier niet voor te geven. De markt lijkt veel vertrouwen te hebben in het tijdig ingrijpen door de centrale banken, mocht hiertoe opnieuw aanleiding ontstaan. De lage rente en het feit dat er veel geld in omloop is, helpt in ieder geval wel.
Lage rente 
We hebben het vaak over ‘DE rente’. In feite zijn er meerdere rentes, afhankelijk van de looptijd van het contract. Er is een rente voor 1 jaar, 5 jaar, 20 jaar, etc. En het gaat dan niet over de spaarrente die je krijgt op de spaarrekening maar specifiek over de ‘swaprente’. Al die rentes samen vormen een curve. En om het geheel nog wat complexer te maken: die curve kan weer ‘ingedikt’ worden naar 1 getal; de vervangende rente. Wanneer we zeggen dat ‘de rente’ gedaald is hebben we het over onder andere dit ingedikte getal. APG heeft onderstaand inzicht gegeven in de ontwikkeling van de curve vanaf einde 2019 tot juli 2020.
Dekkingsgraad vs. marktdekkingsgraad PPF APG

Wat zegt dit plaatje nu? De blauwe lijn laat de curve per eind 2019 zien. Als je een rente swap aan ging met een looptijd van 10 jaar kreeg je daar circa +0,2% rendement op. Eind juli (de rode lijn) krijg je er -0,2% op. Dat zijn flinke verschuivingen. De stelregel is: des te láger de rente, des te hóger de verplichtingen. 

Het fonds profiteert uiteraard van de stijgende koersen. De rente blijft een punt van zorg. Rente dalingen werken relatief harder door in de dekkingsgraad dan stijging van bijvoorbeeld aandelen.

Bij schrijven van dit blog kwam DNB met de melding dat de beoogde aanpassing van de Ultimate Forward Rate (UFR) stapsgewijs in enkele jaren wordt doorgevoerd. Dit is positief nieuws! In een volgend blog gaan we nader in op wat deze ‘UFR’ nu precies is en hoe hij inwerkt op de rente.

Dekkingsgraad juni 2020 
De dekkingsgraad van eind juni 2020 is gepubliceerd. Waar we eind mei nog op een dekkingsgraad van 93,3% zaten, is deze per eind juni gestegen naar 94,2%. De beleidsdekkingsgraad is 98,7%. Waardeoverdrachten zijn derhalve nog steeds niet mogelijk. 

Het vermogen van het fonds is met 1,5% gestegen. Dit komt met name door de positieve ontwikkeling van aandelen. De verplichtingen van het fonds zijn echter ook gestegen, met 0,6%. Dit komt voornamelijk door de daling van de rente. 

Ook in de afgelopen maand is er weer veel gebeurd. Onderstaand enkele zaken waar we de afgelopen maand mee bezig geweest zijn. 

Deelnemersbijeenkomst 23 juni 
Op dinsdag 23 juni hielden wij de eerste digitale deelnemersbijeenkomst. Ongeveer 130 deelnemers hebben zich vooraf aangemeld via de website of het intranet van APG. Tinka den Arend, Pieter Kasse en Emile Toes vertelde over de financiële positie van het fonds, hoe PPF APG aankijkt tegen het Pensioenakkoord en gaven antwoord op vragen die voorafgaand aan de bijeenkomst gesteld waren. Wij kijken terug op een goede bijeenkomst met veel interactie tussen bestuur en deelnemers. We zijn extra dankbaar voor de waardevolle feedback die na afloop gegeven is via het evaluatieformulier. In het najaar organiseren we nog een bijeenkomst voor deelnemers en pensioengerechtigden. 

Opzet sleutelfunctiehouders 
DNB heeft geen verdere opmerkingen gegeven over de opzet van het sleutelfunctiehouderschap binnen het fonds. Sleutelfunctiehouders zijn een relatief nieuw begrip binnen het pensioenfonds. Zij komen voort vanuit IORP II (Europese wetgeving). Hier heeft het fonds veel werk aan besteed. We zijn blij dat we de volgende stap kunnen zetten. 

Crisisteam minder vaak bij elkaar 
Nu de financiële markten wat af lijken te koelen komt het crisisteam (wat geformeerd is sinds de start van de coronacrisis) minder vaak bijeen. Uiteraard blijven we nauwgezet de ontwikkelingen volgen. We worden maandelijks uitgebreid geïnformeerd over wat er precies speelt in de wereld. 

Digitale studiedag bestuur 
Op 2 juli heeft het bestuur een digitale studiedag gehouden. We hebben inzicht gekregen in elkaars drijfveren en waar onze individuele sterktes en zwaktes liggen. In de middag hebben we gesproken over de strategie van het fonds en de relatie met APG als uitvoerder. 

Engelse communicatie op de website 
Het fonds communiceert in het Nederlands met haar deelnemers. Maar we zijn ons ook bewust van het feit dat APG afdelingen heeft waar Engels de voertaal is en de werknemers geen Nederlands spreken. We hebben ook voor deze deelnemers de basis (‘Laag 1’) van onze pensioenregeling in het Engels inzichtelijk gemaakt. Laag 1 is vertaald en beschikbaar. 

Volgende blog 
In de volgende blog zullen verschillende bestuursleden ingaan op hoe zij de afgelopen maanden ervaren hebben. Voor velen is de vakantieperiode aangebroken. Ook in deze periode staan wij klaar om vragen te beantwoorden of gewoon een goed gesprek over ons fonds te hebben. De contactgegevens van de bestuursleden staan op de website.

Sinds 28 april heeft het bestuur van PPF APG een blog op de website staan. Hierin wordt periodiek gedeeld wat het bestuur bezig houdt. Maandelijks geven we hier inzicht in de dekkingsgraad, de ontwikkeling van het vermogen en de vooruitzichten. Ook delen we bijvoorbeeld onderzoeken die lopen, hoe een bestuursvergadering voorbereidt en ervaren wordt door het bestuur en geven we meer inzicht in onderwerpen zoals korten, waardeoverdracht en dekkingsgraden. 

De blog geeft het bestuur de mogelijkheid om op relevante momenten snel informatie te delen. Maar ook om meer inzicht te geven in wat er in de volle breedte speelt binnen het fonds. En hoe het bestuur de dagelijkse gang van zaken ervaart. We willen persoonlijker en relevanter communiceren. En dat begint bij transparant zijn over wat het fonds en de bestuursleden bezighoudt. 

De laatste blog is van krap een maand geleden. Er is veel gebeurd in de tussentijd. De dekkingsgraad van eind mei is gepubliceerd, waardeoverdrachten zijn ‘stil gelegd’ door een te lage beleidsdekkingsgraad, sociale partners en het kabinet hebben overeenstemming bereikt over de uitwerking van het Pensioenakkoord, we organiseren een digitale bijeenkomst en we zitten in de afrondende fase van het jaarverslag. Wil je de samenvatting van dit alles? Lees dan het puntsgewijze overzicht hier direct onder.

Puntsgewijze samenvatting 

  • De dekkingsgraad per eind mei is 93,3%. Dit is een stijging van 1,7% ten opzichte van eind april. Het vermogen is 1,1% gestegen (voornamelijk door de positieve ontwikkeling van de aandelen en de toegenomen waarde van de beleggingen in grondstoffen) en de verplichtingen zijn 0,8% gedaald. 
  • De beleidsdekkingsgraad is gedaald naar 99,6%. Hierdoor zijn waardeoverdrachten per 1 juni 2020 stilgelegd. Lopende verzoeken gaan pas verder wanneer de beleidsdekkingsgraad weer boven de 100% is. 
  • Op vrijdag 12 juni hebben sociale partners en het kabinet overeenstemming bereikt over de uitwerking van het vorig jaar gesloten Pensioenakkoord. Het bestuur zal hier nader op in gaan tijdens de digitale bijeenkomst op 23 juni a.s. 
  • Minister Koolmees heeft vanwege de zeer uitzonderlijke economische situatie aangegeven dat er niet gekort hoeft te worden wanneer de dekkingsgraad op of boven de 90% ligt per einde van het jaar. 
  • Vorige week (12 juni) heeft het bestuur de jaargesprekken met de Raad van Toezicht en Verantwoordingsorgaan gevoerd over het concept jaarverslag 2019. 

Meer achtergrond over bovenstaande punten? Lees dan verder.

De dekkingsgraad van eind april 2020 is gepubliceerd. Waar we eind maart nog op een dekkingsgraad van ongeveer 90% zaten, is deze nu per eind april gestegen naar 91,6%. Na de grote klap op de (met name) aandelenmarkten in maart zien we nu weer een voorzichtig herstel. Het vermogen is hierdoor gestegen met 5,8%. De verplichtingen zijn echter óók gestegen met 3,8%. Dit komt omdat de rente gedaald is. Per saldo een stijging van de dekkingsgraad dus. 

De cijfers voor de kans op korten of indexeren zijn ook gepubliceerd. Graag gaan we hier wat dieper op in. Deze kansen worden per kwartaal vastgesteld op de situatie die op dat moment van toepassing is. In het bericht Hoe stond PPF APG er in april voor? staat nu de volgende tekst: 

“Wij verwachten dat wij de komende jaren je pensioen moeten verlagen. De kans op een verlaging bedraagt 97%.” 

Dat getal komt best binnen. Belangrijk is om de context te weten: Dit getal komt voort vanuit de financiële positie van het fonds per eind maart 2020. Hier zit dus een flinke klap vanuit de corona crisis in. Of en hoeveel er gekort zou moeten worden is afhankelijk van de situatie per 31 december 2020. Bepalend zal zijn hoe de markten en rente zich de komende maanden gaan ontwikkelen. 

Hoe werkt dat ‘korten’ eigenlijk? 
Zoals waarschijnlijk wel bekend is moet een pensioenfonds buffers hebben om financiële klappen op te vangen. Dit uit zich in het zogenaamde Vereist Eigen Vermogen (VEV). Voor PPF APG is dit een dekkingsgraad van ongeveer 125%. PPF APG zit onder de 125%. Daarom stellen wij jaarlijks een herstelplan op waarin staat hoe wij weer binnen 10 jaar op de 125% dekkingsgraad gaan komen. Als blijkt dat wij niet binnen 10 jaar kunnen herstellen naar het vereist eigen vermogen, dan moet het fonds de aanspraken korten zodat we dit ná de korting wel kunnen. De dekkingsgraad die minimaal nodig is om binnen 10 jaar te herstellen is op dit moment 99%. Deze grens noemen we ook wel (om voor de hand liggende redenen) de ‘kritische dekkingsgraad’. De dekkingsgraad van april is 91,6%, dus we zullen dit jaar dus 7,4% aan dekkingsgraad moeten inlopen. 

We kunnen ons voorstellen dat je vragen hebt 
Daarom zullen wij op korte termijn een of meerdere momenten organiseren waar we al jullie vragen, die nu leven, beantwoorden. Nu al vragen waar je graag antwoord op wilt hebben? Neem dan contact op met een van de bestuursleden. We gaan graag het gesprek aan! Meer weten over het kortingsbeleid van het fonds? Ga dan naar deze pagina.

Afgelopen donderdag (14 mei) was de tweede bestuursvergadering van dit jaar. We geven je graag een kijkje achter de schermen. Hoe ervaart een bestuurslid de (aanloop naar de ) bestuursvergadering. Emile Toes, bestuurslid en voorzitter van de commissie Communicatie & Pensioenbeleid neemt je mee. 

Aan het eind van elk jaar wordt de bestuurskalender voor het komende jaar vastgesteld. We hebben meerdere bestuursvergaderingen, een gelijk aantal commissie vergaderingen (Communicatie & Pensioenbeleid en Balansbeheer & Beleggingen) en verschillende studiedagen. Tenminste, dat was de planning. Maar met de corona crisis zijn daar bijeenkomsten van het crisisteam, spoedvergaderingen en ad-hoc contactmomenten bij gekomen. Belangrijke contactmomenten, die nodig zijn. Als bestuur zijn we een team en hechten we waarde aan elkaar opzoeken en vaak spreken. In deze tijd van lock-down meer dan ooit! 

Voor elke bestuursvergadering komen de voorzitters van het bestuur, accountmanagement van APG en de voorzitters van de commissies bij elkaar om de agenda door te spreken. Wat staat er op? Hoeveel tijd nemen we voor elk punt? Moet dit er écht wel op of kan het ook via e-mail worden afgestemd? Is de agenda volledig? Insteek is om alle besluiten als eerste te behandelen. Een bestuursvergadering duurt ongeveer 3 uur en we willen niet op het eind nog besluiten moeten nemen onder druk van de klok. Na de besluiten volgen de bespreekpunten, de informatieve stukken voor PPF APG, de correspondentie, rapportages en tot slot de algemene informatieve stukken. 

Een week voorafgaande de bestuursvergadering worden alle stukken klaargezet. Zodra ik hier het bericht van krijg, open ik altijd gelijk de stukken. Niet om gelijk aan het lezen te slaan maar om te zien hoeveel tijd ik moet inplannen om alles voor te bereiden. Voor deze vergadering zijn er ruim 70 stukken met totaal ongeveer 1000 pagina’s. Dat betekent dus veel tijd maken de komende 7 dagen, want ik wil alles gelezen hebben. 

Maar lezen alleen is niet voldoende. Oordeelsvorming is even belangrijk. Omvangrijke stukken over vermogensbeheer kan ik prima lezen. Het is echter niet mijn aandachtsgebied en vind ik het vaak nog lastig om een goed beargumenteerd oordeel te vormen. Ik schrijf dus vaak vragen op ter verduidelijking. En ik luister goed naar mijn collega bestuurders die doordrenkt zijn met de juiste kennis. Als bestuurder ben je (ik) niet overal expert in. Dat is een van de redenen dat een bestuur uit meer dan 1 persoon bestaat. Stukken over Pensioenbeleid en Communicatie liggen dan weer wél in mijn straatje. 

We vergaderen zoals zovelen digitaal. Zelf ben ik meer van de fysieke vergaderingen. Discussies verlopen soepeler als je bij elkaar aan tafel zit. Helaas is digitaal nu eenmaal de realiteit en we passen ons ook prima aan moet ik zeggen. De ‘etherdiscipline’ zit er goed in.

Allereerst de dekkingsgraad van eind maart 2020. Zoals jullie kunnen lezen in het nieuwsbericht is deze gedaald tot 90,2% in maart. Eind februari was deze nog 97,5%. Een flinke daling dus. De reden laat zich makkelijk raden: de pandemie die de wereld sinds maart plaagt heeft grote impact gehad op de maatschappij en financiële markten. We hebben te maken met een wereldwijde ‘lock-down’. Zo zie je maar: Hadden we in maart nog een herstelplan ingediend waaruit bleek dat we nog op koers lagen, praten we een kleine maand later over een zware crisis. Wil je de inhoud van het herstelplan zien, dan kun je deze opvragen via onze servicedesk. Daarnaast heeft deze crisis ook effect op de kans op korten

Wat doet het fonds wanneer een crisis zich voordoet? Hier hebben we een financieel crisisplan voor. Meest praktische voorbeeld voortkomend vanuit het crisisplan is het bijeen roepen van het crisisteam. Dit is een afvaardiging van het bestuur, het klantteam en op afroep specialisten van de uitvoerder. Sinds de start van de COVID-19 crisis vergaderen zij wekelijks. We laten ons informeren en bespreken of (tijdelijke) aanpassing van het beleggingsbeleid nodig is. 

Uiteraard vergadert ook het bestuur digitaal. COVID-19 heeft veel aandacht. Tegelijkertijd gaan ook alle andere zaken gewoon door. Zo doen we mee aan een onderzoek van DNB over beleggingen, zitten we in de afrondende fase van het jaarwerk 2019, gaan commissie en bestuursvergaderingen gewoon (digitaal) door en kijken we naar de governance van het bestuur, mede in het licht van IORP-2 en sleutelfunctiehouders. 

Zoals aangegeven houden we jullie in ieder geval maandelijks op de hoogte. Vragen of opmerkingen? Het bestuur gaat graag in gesprek!