Hoe staat PPF APG er deze maand voor?

Eind december 2018 is de dekkingsgraad van PPF APG 106,5%. De dekkingsgraad is gedaald in december. De beleidsdekkingsgraad is in december 2018 ook gedaald van 113,8% naar 113,1%.

Werknemersvoorzitter Alwin Oerlemans:

“December was een negatieve maand voor financiële markten. De maanddekkingsgraad is gedaald van 110,4% naar 106,5% terwijl de beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde over heel 2018) uitkwam op 113,1%. In 2018 is de beleidsdekkingsgraad daarmee licht gestegen van 112,2% ultimo 2017 naar 113,1% ultimo 2018. De daling van de maanddekkingsgraad in december is terug te voeren op drie hoofdfactoren, te weten het negatieve rendement op de beleggingsportefeuille (en daarbinnen vooral aandelen), de daling van de rente (en daardoor toename van de verplichtingen) en de toekenning van indexatie aan de (gewezen) deelnemers en gepensioneerden van het fonds. De verlening van een toeslag (indexatie) van 0,66% per 1 januari 2019 heeft het bestuur eind december vastgesteld en werkt door in de dekkingsgraad per ultimo 2018.”

18-01-2019

Er zijn verschillende manieren om de dekkingsgraad te berekenen. Pensioenfondsen berekenen hun dekkingsgraad allemaal op dezelfde manier. De dekkingsgraad is de verhouding tussen de bezittingen en verplichtingen van pensioenfondsen. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter de financiële situatie. Als de dekkingsgraad 100% is, hebben we precies genoeg geld om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
De waarde van het totale vermogen is gedaald met 1,4%. De belangrijkste oorzaak is de negatieve ontwikkeling van aandelen.

De waarde van de pensioenverplichtingen is met circa 2,2% gestegen. Deze stijging wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de gedaald rente. Het bestuur heeft in december besloten om per 1 januari 2019 een indexatie te verlenen van 0,66%. Deze indexatie is in de pensioenverplichtingen per eind 2018 verwerkt.

Daarnaast zijn alle voorwaardelijke 55- aanspraken toegekend met een stijging van de pensioenverplichtingen tot gevolg. De invoering van de nieuwe overlevingstafel AG2018 heeft ten slotte een verlagend effect op de pensioenverplichtingen.

PPF APG heeft een inschatting gemaakt over onze mogelijkheid tot indexeren (onze indexatieambitie) en de kans op korten in de komende 6 jaar. Dat hebben we gedaan op basis van een analyse per einde van het derde kwartaal van 2018. Lees meer over onze indexatieambitie.

Kans op realiseren van onze indexatieambitie

Wij verwachten dat wij in de komende jaren je pensioen voor een deel kunnen indexeren. Van onze indexatieambitie verwachten wij 62% te kunnen waarmaken. Meer informatie hierover leest u hier.

Kans op korten

De kans op verlaging van je pensioen is beperkt in de komende jaren. De kans op een verlaging bedraagt 25%. Lees hier meer over de kans op korten.

Waarom is zowel indexeren als korten mogelijk?

De actuele dekkingsgraad, maar ook de ontwikkeling hiervan, is van belang voor de mogelijkheid van indexeren en de kans op korten.

Het is op de middellange termijn mogelijk dat wij kunnen indexeren, maar het is ook mogelijk dat wij moeten korten. Dit komt doordat de actuele dekkingsgraad kan stijgen, waardoor wij kunnen indexeren. De actuele dekkingsgraad kan ook dalen, waardoor we misschien moeten korten.

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden. Met de beleidsdekkingsgraad wordt de financiële situatie van een pensioenfonds vastgesteld. Deze dekkingsgraad stelt onder andere vast of een fonds een tekort heeft of kan indexeren. Indexatie is wettelijk mogelijk boven een beleidsdekkingsgraad van 110%.

De actuele dekkingsgraad wordt bepaald op basis van de rente met Ultimate Forward Rate (UFR). De Nederlandsche Bank (DNB) publiceert deze rente met UFR maandelijks. De UFR is afhankelijk van de gemiddelde rente van de afgelopen 10 jaar. De marktdekkingsgraad is de dekkingsgraad op basis van de rente zonder UFR.

PPF APG kijkt naar de actuele dekkingsgraad voor de laatste stand van zaken. De actuele dekkingsgraad schommelt minder dan marktdekkingsgraad door toepassing van de UFR.

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft de UFR geïntroduceerd om de waarde van obligaties en rentederivaten met zeer lange looptijden goed te kunnen bepalen. Dat is van belang voor pensioenfondsen bij het bepalen van de waarde van hun bezittingen en hun verplichtingen.

De UFR is afhankelijk van de gemiddelde rente van de afgelopen tien jaar. Per eind december is de UFR gelijk aan 2,3%.

Om een beeld te geven van de invloed van de UFR wordt in onderstaande grafiek het verschil getoond tussen de actuele dekkingsgraad en de marktdekkingsgraad. Hierbij is de actuele dekkingsgraad, zoals gerapporteerd aan DNB, inclusief UFR, terwijl daar bij de marktdekkingsraad geen rekening mee wordt gehouden. Het verschil tussen de twee dekkingsgraden wordt dus veroorzaakt door de invloed van de UFR.

Eind 2018 is de beleidsdekkingsgraad van het fonds nog steeds lager dan de wettelijk vereiste dekkingsgraad van ongeveer 127,5%. Daarom moeten wij weer een herstelplan maken en eind maart 2019 indienen bij De Nederlandsche Bank (DNB).
Bekijk de (beleids)dekkingsgraden van de afgelopen maanden.