Hoe stond PPF APG er in oktober voor?

De dekkingsgraad van PPF APG is in oktober gedaald van 95,7% naar 94,1%. De beleidsdekkingsgraad is in oktober 2020 gedaald van 97,6% naar 96,9%.

Als de beleidsdekkingsgraad onder de 100% zit, mogen er geen waardeoverdrachten worden uitgevoerd. Het is nog wel mogelijk om waardeoverdracht aan te vragen maar deze wordt in behandeling genomen zodra de beleidsdekkingsgraad weer boven de 100% is.

13-11-2020

Er zijn verschillende manieren om de dekkingsgraad te berekenen. Pensioenfondsen berekenen hun dekkingsgraad allemaal op dezelfde manier. De dekkingsgraad is de verhouding tussen de bezittingen en verplichtingen van pensioenfondsen. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter de financiële situatie. Als de dekkingsgraad 100% is, hebben we precies genoeg geld om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.

De waarde belegd in vastrentende waarden is gestegen en in zakelijke waarden gedaald ten opzichte van eind vorige maand. In totaal is het beschikbare vermogen met ongeveer 0,5% gedaald ten opzichte van eind vorige maand.

De rente is gedaald ten opzichte van eind vorige maand en hierdoor stegen de verplichtingen. In totaal zijn de verplichtingen van het fonds met ongeveer 1,1% gestegen ten opzichte van eind vorige maand.
Ontwikkeling vermogen, verplichtingen en dekkingsgraad PPF APG
De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden. Met de beleidsdekkingsgraad wordt de financiële situatie van een pensioenfonds vastgesteld. Deze dekkingsgraad stelt onder andere vast of een fonds een tekort heeft of kan indexeren. Indexatie is wettelijk mogelijk boven een beleidsdekkingsgraad van 110%.
PPF APG heeft een inschatting gemaakt over de mogelijkheid tot indexeren en de kans op korten in de komende 6 jaar. Lees meer over onze indexatieambitie.

Kans op realiseren van onze indexatieambitie

Wij verwachten dat wij de komende jaren je pensioen niet indexeren. Van onze indexatieambitie verwachten wij 2% te kunnen waarmaken. Lees meer over onze indexatieambitie.

Kans op korten

Wij verwachten dat wij in de komende jaren je pensioen moeten verlagen. De kans op een verlaging bedraagt 93%. Lees meer over de kans op korten.

Waarom is zowel indexeren als korten mogelijk?

De actuele dekkingsgraad, maar ook de ontwikkeling hiervan, is van belang voor de mogelijkheid van indexeren en de kans op korten. 

Het is op de middellange termijn mogelijk dat wij kunnen indexeren, maar het is ook mogelijk dat wij moeten korten. Dit komt doordat de actuele dekkingsgraad kan stijgen, waardoor wij kunnen indexeren. De actuele dekkingsgraad kan ook dalen, waardoor we misschien moeten korten.

De actuele dekkingsgraad wordt bepaald op basis van de rente met Ultimate Forward Rate (UFR). De Nederlandsche Bank (DNB) publiceert deze rente met UFR maandelijks. De UFR is afhankelijk van de gemiddelde rente van de afgelopen 10 jaar. De marktdekkingsgraad is de dekkingsgraad op basis van de rente zonder UFR.

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft de UFR geïntroduceerd om de waarde van obligaties en rentederivaten met zeer lange looptijden goed te kunnen bepalen. Dat is van belang voor pensioenfondsen bij het bepalen van de waarde van hun bezittingen en hun verplichtingen.

PPF APG kijkt naar de actuele dekkingsgraad voor de laatste stand van zaken. De actuele dekkingsgraad schommelt minder dan de marktdekkingsgraad door toepassing van de UFR.

Om een beeld te geven van de invloed van de UFR wordt in onderstaande grafiek het verschil getoond tussen de actuele dekkingsgraad en de marktdekkingsgraad. Hierbij is de actuele dekkingsgraad, zoals gerapporteerd aan DNB, inclusief UFR, terwijl daar bij de marktdekkingsraad geen rekening mee wordt gehouden. Het verschil tussen de twee dekkingsgraden wordt dus veroorzaakt door de invloed van de UFR.

Dekkingsgraad vs. marktdekkingsgraad PPF APG oktober 2020
De vereiste beleidsdekkingsgraad ligt eind 2019 op 125,1%. Het fonds heeft dus een reservetekort. Zolang er een reservetekort is wordt jaarlijks een herstelplan bij de toezichthouder ingediend waarmee wordt aangetoond dat PPF APG binnen 10 jaar uit reservetekort kan komen.