Veel ruimte voor vragen bij digitale bijeenkomst

Op dinsdag 23 juni hield PPF APG een digitale deelnemersbijeenkomst met 110 deelnemers. Via internet waren deelnemers en pensioengerechtigden gevraagd om zich aan te melden en konden ze ook al vragen stellen.

Bestuursleden Pieter Kasse, Tinka den Arend en Emile Toes gaven gedurende een uur toelichting op: 

  • de financiële situatie van het fonds, 
  • de (op dit moment nog in uitvoering zijnde) ALM studie* en 
  • vragen die vooraf door deelnemers gesteld waren, waaronder de positie van het fonds ten aanzien van het Pensioenakkoord. 

Voor het bestuur was het best spannend omdat, digitale bijeenkomsten erg afhankelijk zijn van het correct functioneren van de technologie. Daarnaast is de non-verbale communicatie beperkter. Gelukkig bleek dat de ruim 100 deelnemers (bijna) geen (technische) problemen hebben ervaren.

Veel ruimte voor vragen van deelnemers

Naast de onderwerpen die het bestuur graag wilde bespreken is er ruim tijd genomen voor het beantwoorden van vragen. Als bestuur willen we persoonlijk én relevant communiceren. Door de inhoud van de bijeenkomst deels te laten bepalen door de betrokkenen geven we invulling aan deze ambitie.

Dekkingsgraad per 31-12-2020 is bepalend voor besluit om wel of niet te korten

De boodschap loog er niet om: uit de ALM studie blijkt dat de kans op korten sterk is toegenomen. Zeer waarschijnlijk zal er de komende jaren ook niet geïndexeerd worden. Het effect van de coronacrisis is meegenomen in de studie. Het besluit van minister Koolmees voor verruiming van regelgeving omtrent korten en het voorzichtige herstel van de financiële markten na de sterke daling van eind maart geeft enige verlichting. De stand van de dekkingsgraad per 31 december 2020 is uiteindelijk bepalend voor het besluit om wel of niet te korten en als er gekort moet worden hoeveel.

De pensioenpremie

Ook is er gesproken over de pensioenregeling en daarbij behorende premie. Er zit spanning op de premie die betaald wordt voor het pensioen wat opgebouwd wordt. Per 1 januari 2020 is de premie verhoogd van 23,1% naar 28,0%. Kijkend naar de huidige financiële situatie, en daarmee naar de prijs van pensioen, is de premie die nu betaald wordt niet toereikend. Het fondsbeleid van PPF APG zou naar de stand van eind maart een premie van 32,8% voorschrijven om de premiedekkingsgraad op het vereiste niveau te brengen. Er zijn enkele ‘knoppen’ waaraan gedraaid kan worden die effect hebben op de betaalbaarheid van de pensioenregeling: 

  1. De inhoud van de pensioenregeling aanpassen, bijvoorbeeld jaarlijks minder pensioen opbouwen. 
  2. Het risico wat gelopen wordt bij het beleggen van de premie aanpassen. Uit de ALM studie blijkt echter dat het effect wat hier mee te halen is, zeer beperkt is. 
  3. Een hogere premie betalen. 

Begin dit jaar hebben we de werkgever APG en de werknemersorganisaties hiervan op de hoogte gesteld met het verzoek na te denken over de inhoud van de pensioenregeling. De gesprekken hierover lopen op dit moment. De rolverdeling is als volgt: het fonds gaat over de financiering van de regeling. En de sociale partners (werkgever en werknemersorganisaties) over de inhoud van de regeling. Uiteraard adviseert het fonds over uitvoerbaarheid en evenwichtigheid. Wij verwachten na de zomer meer informatie te kunnen delen.

*ALM-studie: ALM staat voor Asset Liability Management. Een ALM studie is een onderzoek wat het fonds in principe eens in de 3 jaar uitvoert. Met behulp van de ALM studie wordt de samenhang tussen het premiebeleid, het toeslagbeleid en het strategische beleggingsbeleid in beeld gebracht.

29-06-2020