Hoe staat PPF APG er deze maand voor?

Eind augustus 2017 is de maanddekkingsgraad van PPF APG 111,6%. De maanddekkingsgraad is met 1,6%-punt gedaald in augustus. De beleidsdekkingsgraad is in augustus 2017 gestegen van 107,9% naar 108,8%.

Werkgeversvoorzitter Marco Brouwer: 'Wij vinden een stabiel en koopkrachtbestendig pensioen belangrijk. Een verder herstel van de beleidsdekkingsgraad is daarvoor belangrijk . De beleidsdekkingsgraad stijgt deze maand verder. Bij de huidige financiële markten zal dit herstel zich de komende maanden voortzetten.”

22-09-2017

Er zijn verschillende manieren om de dekkingsgraad te berekenen. Om voor uniformiteit te zorgen, berekenen pensioenfondsen hun dekkingsgraad allemaal op dezelfde manier.

De dekkingsgraad is de verhouding tussen de bezittingen en verplichtingen van pensioenfondsen. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter de financiële situatie. Als de dekkingsgraad 100% is, hebben we precies genoeg geld om alle pensioenen te betalen.

De waarde van de renteswaps is gestegen, omdat de rente de afgelopen maand is gedaald. Dit heeft geresulteerd in 0,5% stijging van het vermogen. Daarnaast zijn de overige financiële middelen gestegen met 0,8%. In totaal is het beschikbaar vermogen gestegen met 1,3%.
De waarde van de verplichtingen is met circa 2,7% gestegen als gevolg van de rente die in augustus is gedaald ten opzichte van de rente eind juli.
Ieder kwartaal wordt een inschatting gemaakt van het realiseren van de indexatieambitie en de kans op korten over een horizon van 6 jaar. Op basis van de meest recente inschattingen verwachten wij dat wij in de komende jaren jouw pensioen voor een deel kunnen indexeren. Tegelijkertijd achten wij de kans aanwezig dat wij in de komende jaren jouw pensioen moeten verlagen.
De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden. Met de beleidsdekkingsgraad wordt de financiële situatie van een pensioenfonds vastgesteld. Deze dekkingsgraad stelt onder andere vast of een fonds een tekort heeft of kan indexeren. Indexatie is wettelijk mogelijk vanaf een beleidsdekkingsgraad van 110%.

De actuele dekkingsgraad wordt bepaald op basis van de rente met Ultimate Forward Rate (UFR). De Nederlandsche Bank (DNB) publiceert deze rente met UFR maandelijks. De UFR is afhankelijk van de gemiddelde rente van de afgelopen 10 jaar. De marktdekkingsgraad is de dekkingsgraad op basis van de rente zonder UFR.

PPF APG kijkt naar de actuele dekkingsgraad voor de laatste stand van zaken. De actuele dekkingsgraad schommelt minder dan marktdekkingsgraad door toepassing van de UFR.

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft de UFR geïntroduceerd om de waarde van obligaties en rentederivaten met zeer lange looptijden goed te kunnen bepalen. Dat is van belang voor pensioenfondsen bij het bepalen van de waarde van hun bezittingen en hun verplichtingen.

De UFR is afhankelijk van de gemiddelde rente van de afgelopen tien jaar. Per eind augustus 2017 is de UFR gelijk aan 2,6%.

Om een beeld te geven van de invloed van de UFR wordt in onderstaande grafiek het verschil getoond tussen de actuele dekkingsgraad en de marktdekkingsgraad. Hierbij is de actuele dekkingsgraad, zoals gerapporteerd aan DNB, inclusief UFR, terwijl daar bij de marktdekkingsraad geen rekening mee wordt gehouden. Het verschil tussen de twee dekkingsgraden wordt dus veroorzaakt door de invloed van de UFR.

In 2017 heeft PPF APG een geactualiseerd herstelplan ingediend bij DNB. Dat was nodig omdat PPF APG eind 2016 een tekort had.

De vereiste dekkingsgraad is het vermogen waarover een pensioenfonds minimaal moet beschikken. Eind 2016 is de vereiste dekkingsgraad voor PPF APG 127,4%. De beleidsdekkingsgraad eind 2016 is 101,8% en ligt onder de vereiste dekkingsgraad. Daarom is er bij PPF APG sprake van een tekort en hebben we een herstelplan nodig.