Pensioenpremie van PPF APG blijft gelijk in 2018

Het bestuur heeft na een zorgvuldige afweging besloten de pensioenpremie voor 2018 stabiel te houden op 24,1%. Ook is besloten de pensioenen per 1 januari 2018 niet te verhogen. Het bestuur nodigt de deelnemers in het 1e kwartaal van 2018 uit voor deelnemersbijeenkomsten om o.a. het premie- en indexatiebeleid toe te lichten.

De pensioenpremie voor PPF APG blijft in 2018 gemiddeld gelijk aan 24,1% van de pensioengrondslag. Deze premie bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Middelloonregeling 21,1% van de pensioengrondslag;
  • Invaliditeitspensioen 0,3% tot maximum dagloon en 1,5% vanaf maximum dagloon, samen gemiddeld 1% van de pensioengrondslag;
  • Aanvullingsregeling 55min 2% van de pensioengrondslag.

Per 1 januari 2018 zal er geen indexatie van opgebouwde pensioenaanspraken plaatsvinden. Dit heeft het bestuur, mede op advies van het verantwoordingsorgaan, tijdens de bestuursvergadering van 12 december 2017 besloten. Het bestuur zal het premie- en indexatiebeleid nader toelichten op de komende deelnemersbijeenkomsten. Deze staan gepland voor het 1e kwartaal van 2018.

De sociale partners van APG Groep NV hebben een aantrekkelijke collectieve pensioenregeling met elkaar afgesproken die vrijwel alle fiscale mogelijkheden benut om pensioen op te bouwen. PPF APG voert deze regeling tegen een relatief lage pensioenpremie uit. Het bestuur moet deze premie jaarlijks toetsen op basis van de uitgangspunten van een adequate financiering, premiestabiliteit en evenwichtigheid door de tijd heen. Het bestuur van PPF APG heeft op 12 december 2017 unaniem besloten om de pensioenpremie voor het jaar 2018 stabiel te houden op het premieniveau voor 2017. Ook heeft het bestuur besloten om de opgebouwde pensioenaanspraken niet te indexeren per 1 januari 2018, aangezien de stand van de beleidsdekkingsgraad eind september 2017 110% was. Het is wettelijk niet toegestaan om te indexeren bij een beleidsdekkingsgraad onder of gelijk aan 110%.

Het opbouwpercentage voor het ouderdomspensioen wordt per 1 januari 2018 verlaagd van 1,875% naar 1,738% als gevolg van de versobering van het fiscale kader en de cao-afspraken.

Het bestuur heeft deze besluiten gebaseerd op een unaniem advies van het verantwoordingsorgaan en het advies van de adviserend actuaris. Het bestuur dankt het verantwoordingsorgaan en de adviseurs voor het constructieve overleg.

21-12-2017

Het bestuur heeft bij het premiebesluit de volgende aspecten in de overweging betrokken:

  • De gemiddelde leeftijd van het deelnemersbestand vertoont een stijgende trend (premie verhogend).
  • Het huidige premiebeleid gaat uit van een verwacht reëel rendement. Per saldo is het verwacht reëel rendement gestegen ten opzichte van vorig jaar. Dit is het gevolg van een hoger renteniveau en een aanpassing van het strategisch beleggingsbeleid (premie verlagend).
  • Het opbouwpercentage voor het ouderdomspensioen wordt per 1 januari 2018 verlaagd van 1,875% naar 1,738% als gevolg van de versobering van het fiscale kader en de cao-afspraken hierover (premie verlagend).
  • De financiële positie van PPF APG is nog steeds kwetsbaar. PPF APG kon per 1 januari 2017 en kan per 1 januari 2018 niet indexeren.
  • De premiedekkingsgraad van PPF APG is relatief zeer laag, niet alleen op basis van de eigen normering maar ook ten opzichte van andere pensioenfondsen.
  • Als het renteniveau op het huidige lage niveau blijft, zal een lage premiedekkingsgraad het herstel van de financiële positie van het fonds duidelijk vertragen en staat de realisatie van de indexatieambitie van het fonds onder druk.
  • De vooruitzichten voor de komende jaren voor wat betreft korten en indexeren zijn niet goed gegeven de ambitie van het fonds en sociale partners. In november 2017 hebben we gemeld dat we verwachten de komende 6 jaar de indexatieambitie voor circa 38% te kunnen waarmaken. Tevens hebben we gemeld dat de kans op een verlaging (korting) gedurende de komende 6 jaar circa 31% is.

Een indicatie voor een adequate financiering is de relatieve hoogte van de pensioenpremie, de zogenaamde premiedekkingsgraad (afgekort: PDG). De PDG is de verhouding tussen de feitelijk (te) ontvangen premie en de stijging van de verplichtingen als gevolg van de inkoop van nieuwe pensioenaanspraken. De PDG van PPF APG bedroeg eind 2016 ca. 71%. Dit betekent dat voor iedere euro pensioenopbouw 71 cent aan premie is betaald. De premie is dus niet voldoende om de nieuwe opbouw direct te financieren. Hierdoor daalt de dekkingsgraad van het fonds. Het verschil van 29 cent wordt in de toekomst naar verwachting gefinancierd uit de beleggingsrendementen van het fonds.

De PDG van PPF APG behoort tot de laagste van alle pensioenfondsen in Nederland. Bovendien is de hoogte van de PDG van PPF APG ook volgens de eigen normering van het fonds structureel te laag (onder de 75%). Hierdoor is er niet alleen druk op een adequate financiering, maar ook een verhoogd reputatierisico voor het fonds.

PPF APG heeft een inschatting gemaakt over onze mogelijkheid tot indexeren (onze indexatieambitie) en de kans op korten in de komende 6 jaar. Dat hebben we gedaan op basis van een analyse per einde van het derde kwartaal van 2017. Lees hier meer over onze indexatieambitie.

Kans op realiseren van onze indexatieambitie

Wij verwachten dat wij in de komende jaren uw pensioen voor een deel kunnen indexeren. Van onze indexatieambitie verwachten wij 38% te kunnen waarmaken.

Kans op korten

Wij achten de kans aannemelijk dat wij in de komende jaren uw pensioen moeten verlagen. De kans op een verlaging bedraagt 31%.

Waarom is zowel indexeren als korten mogelijk?

De actuele dekkingsgraad, maar ook de ontwikkeling hiervan, is van belang voor de mogelijkheid van indexeren en de kans op korten. Het is op de middellange termijn mogelijk dat wij kunnen indexeren, maar het is ook mogelijk dat wij moeten korten. Dit komt doordat de actuele dekkingsgraad kan stijgen, waardoor wij kunnen indexeren. De actuele dekkingsgraad kan ook dalen, waardoor we misschien moeten korten.