Raad van Toezicht aan de slag

Met ingang van 2018 zal het toezicht op het beleid en de organisatie van het Personeelspensioenfonds APG (PPF APG) worden uitgevoerd door een Raad van Toezicht (RvT).

De RvT bestaat uit drie onafhankelijke deskundigen die een oordeel geven over de beleids- en bestuursprocedures, de ‘checks and balances’ binnen PPF APG en de manier waarop het bestuur omgaat met de risico's op langere termijn. DNB is deze maand akkoord gegaan met de benoeming van de drie door het verantwoordingsorgaan voorgedragen personen:

  • Frans Prins, voorzitter en speciale aandacht voor algemene en bestuurlijke zaken;
  • Dick Vis, speciale aandacht voor vermogensbeheer;
  • Annemiek Vollenbroek, speciale aandacht voor communicatie en juridische zaken.

Selectie en voordracht Raad van Toezicht

De selectiecommissie bestond uit leden van het verantwoordingsorgaan en het bestuur. Zij hebben speciaal gelet op de onafhankelijkheid, de complementariteit en de verwachte bijdrage aan de strategische discussie. Op basis van het selectieproces heeft het verantwoordingsorgaan een voordracht gedaan aan het bestuur. Het verantwoordingsorgaan en het bestuur hebben het volste vertrouwen dat zij hun taken deskundig zullen uitvoeren en een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de toekomstplannen van het fonds.

Taken en werkwijze Raad van Toezicht

De RvT heeft naast een adviserende rol onder andere het recht om de volgende besluiten van het bestuur goed te keuren:

  • Het jaarverslag en de jaarrekening;
  • Beleid over beloningen;
  • Liquidatie, fusie of splitsing van het fonds;
  • Profielschets voor de bestuursleden.

De RvT en het bestuur vergaderen minstens twee keer per jaar samen. De RvT rapporteert elk jaar aan het bestuur over de oordelen. Het bestuur en verantwoordingsorgaan zien uit naar een goede samenwerking met de nieuwe RvT.

Laatste visitatie over 2017

Voorheen werd het intern toezicht van PPF APG jaarlijks uitgevoerd door een Visitatiecommissie. Dit voorjaar zal VC Holland nog een laatste, reguliere visitatie uitvoeren over het verslagjaar 2017. Het bestuur is VC Holland erkentelijk voor de goede samenwerking. Met de instelling van een RvT voldoet PPF APG aan de wettelijke eis uit de Verzamelwet Pensioen die voorschrijft dat een pensioenfonds met een belegd vermogen groter dan € 1 miljard een RvT moet instellen . PPF APG heeft een belegd vermogen van meer dan € 1,2 miljard.

23-03-2018