Veranderingen pensioenreglement per 1 januari 2018

Pensioenleeftijd blijft 67 jaar, opbouwpercentage wordt verlaagd

De fiscale regels voor pensioenopbouw zijn per 1 januari 2018 aangepast. De wettelijke pensioenrichtleeftijd is verhoogd van 67 naar 68 jaar. Het bestuur van PPF APG heeft, in overleg met CAO APG Groep (“cao-partijen”), besloten om niet de pensioenleeftijd te verhogen, maar om het opbouwpercentage voor het ouderdomspensioen te verlagen en zo binnen de wettelijk gestelde kaders te blijven.

Dit betekent dat per 1 januari 2018:

  • De standaard pensioenleeftijd 67 jaar blijft.
  • Het opbouwpercentage wordt verlaagd van 1,875% naar 1,738%.
  • In 2018 is het franchisebedrag € 13.344,- (in 2017 was de franchise € 13.123).
  • Het opbouwpercentage van het partnerpensioen niet wordt aangepast. Dit blijft 1,3125%.
  • De eindleeftijd voor premievrije deelname en invaliditeitspensioenen niet wordt aangepast en uiterlijk bij 67 jaar eindigt.
  • De maximale uittreedleeftijd (70 jaar) en de minimale uittreedleeftijd (57) niet worden gewijzigd.

Artikel 10 van het pensioenreglement (ouderdomspensioen) is aangepast.

De actuariële factoren in pensioenreglement geactualiseerd

De actuariële factoren voor afkoop, ruil en vervroeging per 1 januari 2018 staan omschreven in de bijlage van het pensioenreglement.

Visitatiecommissie gewijzigd in Raad van Toezicht

De nieuwe Verzamelwet Pensioenen 2017 verplicht ondernemingspensioenfondsen met meer dan 1 miljard euro beheerd pensioenvermogen een raad van toezicht in te stellen. Een visitatiecommissie is voor deze fondsen niet meer toegestaan.

Dit geldt ook voor PPF APG. Het bestuur heeft daarom besloten om per 1 januari 2018 een raad van toezicht in te voeren. Voor de bezetting van de nieuwe raad heeft het verantwoordingsorgaan in december drie beoogd kandidaat leden voorgedragen. Het bestuur heeft ingestemd met deze voordracht en momenteel worden de kandidaten getoetst door DNB. Na instemming stellen we de nieuwe raad van toezicht natuurlijk aan je voor.

De Raad van Toezicht houdt het werk van het bestuur van PPF APG in de gaten. De leden van de raad letten erop dat het bestuur verstandige keuzes maakt en volgens de regels werkt. Om de overgang goed te laten verlopen, blijft de visitatiecommissie bij de beoordeling van het verslagjaar 2017 betrokken. In de Statuten en het Reglement Verantwoordingsorgaan zijn deze wijzigingen aangepast.

30-01-2018