Een klacht indienen

Vind je dat PPF APG een fout heeft gemaakt? Dan kan je een klacht indienen. Of ben je het niet eens met de regels van PPF APG? Meld in dat geval een geschil aan. Een klacht of een geschil behandelen we op dezelfde manier.

Klacht Aan de slag ReactieDien je klacht in
Een klacht indienen of geschil aanmelden kan via het contactformulier, per brief of telefonisch. Bij een schriftelijke melding krijg je binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging. Wij geven aan binnen welke termijn je een reactie kunt verwachten.

Per post of telefonisch een klacht indienen
Wil je per post een klacht indienen? Stuur dan je brief naar:

Stichting Personeelspensioenfonds APG
T.a.v. manager pensioenuitvoeringsorganisatie
Postbus 637
1000 EE, Amsterdam

Of dien je klacht telefonisch in. Je kunt ons bellen op: 020 - 583 59 15.

Vermeld altijd onderstaande gegevens in je brief of aan de telefoon.

  • je naam, adres en geboortedatum;
  • je registratienummer bij PPF APG. Dit nummer vind je op alle brieven van PPF APG;
  • de datum waarop je de brief stuurt als je schriftelijk een klacht indient;
  • een omschrijving van de klacht of het geschil. Met de redenen waarom je vind dat PPF APG een fout heeft gemaakt.

Klachten en geschillen handelen wij volgens dezelfde procedure af. Maar wat is het verschil tussen beide?

Wat is een klacht?
Ben je ontevreden over PPF APG? Bijvoorbeeld omdat je vindt dat PPF APG een fout heeft gemaakt bij het overmaken van je pensioen? Dan heb je een klacht.

Wat is een geschil?
Het kan ook gebeuren dat je het niet eens bent met de regels van PPF APG. Bijvoorbeeld over de hoogte van de premie. Of over de uitleg van de statuten of reglementen. Dit noemen we een geschil.

Hieronder lees je hoe je een klacht indient. Deze procedure geldt ook voor het aanmelden van een geschil.

Hopelijk komen we samen tot een oplossing. Komen we er niet uit? Dan kun je een bezwaar indienen. Dit kan alleen schriftelijk. Een bezwaar richt je tot het bestuur van het fonds. Vermeld onderstaande gegevens in je brief.

  • je naam, adres en geboortedatum;
  • je registratienummer bij PPF APG, dit nummer vind je op alle brieven van PPF APG;
  • de datum waarop je de brief verstuurt, indien je schriftelijk een klacht indient;
  • een omschrijving van de klacht of het geschil en de redenen waarom je vindt dat PPF APG een fout heeft gemaakt.

Stuur je brief naar:

Stichting Personeelspensioenfonds APG
T.a.v. het bestuur
Postbus 637
1000 EE, Amsterdam

Of bel ons op: 020 - 583 59 15.

Klacht

Ben je het niet eens met de beslissing van het klantteam (bij een klacht) of van het fondsbestuur (bij het bezwaar op de klacht)? Dan heb je de mogelijkheid om jouw klacht of geschil voor te leggen aan de Ombudsman Pensioenen.

Ombudsman Pensioenen
Postbus 93560
2509 AN Den Haag

Let op! Volgorde staat vast
Je kunt jouw klacht pas voorleggen aan de Ombudsman nadat je geprobeerd hebt om er met het fonds zelf uit te komen. Het is wel op ieder moment mogelijk om de klacht voor te leggen aan de civiele rechter.

In het pensioenreglement van PPF APG is een hardheidsclausule opgenomen. De hardheidsclausule maakt het mogelijk dat het bestuur een uitzondering maakt op de regels bij bijzondere omstandigheden. Ben je van mening dat het toepassen van het reglement leidt tot een onredelijke uitkomst? Dan heb je de mogelijkheid een beroep te doen op de hardheidsclausule. De clausule is opgenomen in artikel 30 lid 2 van het pensioenreglement.

Als je een beroep wilt doen op de hardheidsclausule vragen wij je een schriftelijk verzoek in te dienen bij het klantteam van PPF APG. Het is belangrijk dat je in het verzoek toelicht waarom toepassing van het reglement in uw situatie tot een onredelijke uitkomst leidt. En welke bijzondere omstandigheden aanwezig zijn. Je verzoek wordt na ontvangst voorgelegd aan het fondsbestuur ter beoordeling.

Ben je het niet eens met de beslissing van het fondsbestuur?

Ben je het niet eens met de beslissing van het fondsbestuur? Dan heb je eveneens de mogelijkheid om je verzoek schriftelijk voor te leggen aan de Ombudsman Pensioenen of de civiele rechter.