Beleggingsbeleid

PPF APG wil verantwoord beleggen op het gebied van milieu, maatschappij en corporate governance (goed ondernemingsbestuur). We zijn ervan overtuigd dat deze manier van beleggen bijdraagt aan betere investeringsbeslissingen. Uiteraard verliezen we hierbij het financiële belang van mensen die pensioen opbouwen niet uit het oog.

De aandelenportefeuille van PPF APG verandert elke drie maanden. De aandelenportefeuille wordt pas na afloop van een kwartaal gepubliceerd.

Bekijk hier de meest recente aandelenportefeuille

Met ons beleggingsbeleid van verantwoord beleggen hebben we drie doelstellingen. We willen: 

  • Het financiële rendement verbeteren waarbij we oog houden voor de risico’s;
  • Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen;
  • Bijdragen aan de integriteit van de financiële markten.
Lees ook het document over verantwoord beleggen (pdf) en onze verklaring inzake beleggingsbeginselen. Onze beleggingsovertuigingen vind je op pagina 4 van de ABTN.
PPF APG analyseert zowel duurzaamheidsaspecten als rendement en de langetermijnrisico’s om de doelstellingen te realiseren.

PPF APG voldoet aan de Nederlandse Stewardship Code. Hoe we dit doen staat beschreven in het Verantwoord Beleggen en Stewardship Beleid van onze vermogensbeheerder. Hierin wordt ook verwezen naar het Corporate Governance Raamwerk en het Beleid omtrent belangenverstrengeling.

Er bestaat de vrees dat de klimaatverandering gevolgen zal hebben voor de economische ontwikkeling. Daarmee raakt ze ook de investeringen van banken en pensioenfondsen. 

PPF APG wil dat overheden met een duidelijker beleid komen op het gebied van klimaatinvesteringen. Op die manier moeten financiële instellingen waaronder PPF APG grotere investeringen kunnen doen in projecten die klimaatverandering tegengaan.

PPF APG gaat met andere investeerders en beleidsmakers de dialoog aan over klimaatinvesteringen. Ook hebben we verklaringen ondertekend zoals de ‘Global Investor Statement on Climate Change’. We zijn actief betrokken geweest bij het opstellen van deze internationale verklaring.

In totaal hebben 285 grote investeerders de verklaring voor klimaatinvesteringen ondertekend. Deze is aangeboden bij de onderhandelingen over het internationaal klimaatakkoord in december 2011 in Durban (Zuid-Afrika). 

Nederlandse investeerders die hebben getekend zijn onder meer ABN AMRO, ABP, Aegon, APG, ASN, bpfBOUW, Eureko Achmea, ING groep, Kempen Capital Management, Mn Services, NIBC Bank, Pensioenfonds Vervoer, PFZW, PGGM, PPF APG, Robeco, SNS Asset Management, SPF Beheer, SPW, Syntrus Achmea en Triodos Investment Management. Samen waren deze investeerders goed voor een vermogen van ruim 14 biljoen euro.

Lees de Global Investor Statement on Climate Change (pdf).

We beleggen niet in: 

  • bedrijven die producten die volgens Nederlandse of internationale regels verboden zijn;
  • bedrijven die de afspraken van de Verenigde Naties (VN) over verantwoord ondernemen schenden;
  • tabaksbedrijven en bedrijven die kernwapens produceren of specifieke, belangrijke onderdelen daarvan;
  • staatsobligaties van landen waarvoor een VN-veiligheidsraad wapenembargo van kracht is.

Bekijk de actuele lijst met uitgesloten bedrijven en landen voor beleggingen.

PPF APG is open over hoe we de pensioengelden van onze deelnemers beheren. Europese regelgeving (de herziene Richtlijn Aandeelhoudersrechten) vraagt dit ook van ons. Wij beleggen de pensioengelden niet zelf, maar besteden dit uit aan onze vermogensbeheerder APG Asset Management (APG AM). Hierover hebben we afspraken gemaakt in een vermogensbeheerovereenkomst. We lichten de belangrijkste elementen uit deze overeenkomst ten aanzien van publieke aandelen hieronder toe, zoals het belang van beleggen voor de lange termijn en hoe we onze vermogensbeheerder hierop beoordelen en belonen. 

Het belang van de lange termijn

Hoe zorgen we ervoor dat onze vermogensbeheerder de beleggingsstrategie en beslissingen afstemt op onze lange-termijnverplichtingen? Dit geven we aan in het beleggingsbeleid dat we hebben opgesteld en dat APG AM namens ons uitvoert. In dit beleid staat bijvoorbeeld dat we een lange-termijn blik hebben en dat we verantwoord beleggen belangrijk vinden. Het is onze overtuiging dat deze twee zaken elkaar versterken. We laten ons niet leiden door de waan van de dag, maar profiteren van structurele ontwikkelingen op de lange termijn.

Meer weten?

In het Verslag Verantwoord Beleggen 2019 staat wat PPF APG in 2019 heeft bereikt als verantwoord belegger.