Renteafdekkingsbeleid van PPF APG

De rente op de geld- en kapitaalmarkt kan elke dag veranderen. Als de rente daalt, dan heeft PPF APG meer vermogen nodig om nu en in de toekomst de pensioenen te kunnen betalen.

De dekkingsgraad neemt af. Als de rente stijgt, dan neemt de dekkingsgraad weer toe. Deze rentegevoeligheid is niet wenselijk. Om de rentegevoeligheid van de dekkingsgraad te beperken, dekt PPF APG een gedeelte van het renterisico af. PPF APG heeft hiervoor beleid opgesteld.  
PPF APG belegt in vastrentende waarden en gebruikt zogenoemde renteswaps. Zo dekken we een deel van het renterisico af en beperken we de rentegevoeligheid van de dekkingsgraad.
Een renteswap is een financieel product waarvoor we geen variabele maar een vaste rente ontvangen voor een vastgestelde periode. Een renteswap stijgt in waarde bij een dalende rente.