Functieprofielen

Leden van het bestuur en het verantwoordingsorgaan (VO) vervullen een belangrijke rol bij het functioneren van een pensioenfonds. De juiste kandidaten vinden is daarom erg belangrijk.

Leden van het bestuur en VO  moeten voldoen aan het functieprofiel. Pas jij in een van de profielen? Stel je dan kandidaat

Ons bestuur kent 9 zetels, waarvan er dit jaar 4 vrij komen: 2 namens actieve deelnemers en 2 namens de gepensioneerde deelnemers.

Om je tijdens een verkiezingsperiode te kandideren als bestuurslid voor PPF APG moet je voldoen aan een aantal geschiktheidseisen. Geschiktheid bestaat uit deskundigheid (dit blijkt uit opleiding of werkervaring) en competenties. Daarnaast moet je in staat zijn de vaktechniek los te laten en als bestuurder te opereren vanuit de evenwichtige belangenafweging en aantoonbaar bestuurlijke slagkracht kunnen tonen.

Meer weten? Bekijk het functieprofiel van een bestuurder. 

Ons verantwoordingsorgaan (VO) heeft als belangrijkste taak om ieder jaar een oordeel te geven over:

  • Het handelen van het bestuur en het door het bestuur gevoerde beleid in het afgelopen kalenderjaar.
  • Het beleid voor de toekomst.
  • De wijze waarop het bestuur van PPF APG invulling geeft aan goed pensioenfondsbestuur. PPF APG baseert zich hierbij op de Code Pensioenfondsbestuur, als bedoeld in artikel 33 van de Pensioenwet.

In het verantwoordingsorgaan komt dit jaar 2 zetels vrij: 1 voor de actieve deelnemers en 1 voor de gepensioneerde deelnemers. Om je te kandideren als lid van het Verantwoordingsorgaan van PPF APG moet je voldoen aan een aantal geschiktheidseisen. Geschiktheid bestaat uit deskundigheid (dit blijkt uit opleiding of werkervaring) en competenties. 

Meer weten? Bekijk het functieprofiel lid Verantwoordingsorgaan