Functieprofielen

Bestuursleden en leden van het verantwoordingsorgaan vervullen een belangrijke rol bij het functioneren van een pensioenfonds. De juiste kandidaten vinden is daarom van groot belang.

De Nederlandsche Bank houdt toezicht op pensioenfondsen. De nieuwe bestuursleden moeten daarom voldoen aan het opgestelde functieprofiel.
Het totale bestuur van PPF APG bestaat uit 9 bestuurders. PPF APG is op zoek naar 2 nieuwe bestuursleden die deze uitdaging met ons aan willen gaan. Het gaat om 1 bestuurslid namens de actieve deelnemers en 1 namens de gepensioneerde deelnemers.
 
Om je te kandideren als bestuurslid voor PPF APG moet je voldoen aan een aantal geschiktheidseisen. Geschiktheid bestaat uit deskundigheid (dit blijkt uit opleiding of werkervaring) en competenties. Daarnaast moet je in staat zijn de vaktechniek los te laten en als bestuurder te opereren vanuit de evenwichtige belangenafweging en aantoonbaar bestuurlijke slagkracht kunnen tonen.
 
PPF APG beschikt over een verantwoordingsorgaan, dat als belangrijkste taak heeft om ieder jaar een oordeel te geven over:
  • Het handelen van het bestuur en het door het bestuur gevoerde beleid in het afgelopen kalenderjaar.
  • Het beleid voor de toekomst.
  • De wijze waarop het bestuur van PPF APG invulling geeft aan goed pensioenfondsbestuur. PPF APG baseert zich hierbij op de Code Pensioenfondsbestuur, als bedoeld in artikel 33 van de Pensioenwet.
Om je te kandideren als lid van het Verantwoordingsorgaan van PPF APG moet je voldoen aan een aantal geschiktheidseisen. Geschiktheid bestaat uit deskundigheid (dit blijkt uit opleiding of werkervaring) en competenties.