logo_laag2

Pensioen 1-2-3: laag 2

Via je werkgever bouw je pensioen bij PPF APG op. Dat is in je cao vastgelegd. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dit is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als je van baan verandert. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over jouw pensioen. Die vind je wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl, op jejaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht en op Mijn PPF APG.

Wat vind je in laag 1, 2 en 3?

Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In de laag 1 lees je in het kort de belangrijke informatie over jouw pensioenregeling. In laag 2 vind je meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. En in laag 3 vind je juridische en beleidsmatige informatie van PPF APG.
 
Dit is laag 2.

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

ouderdomspensioen
Ouderdomspensioen
Via je werkgever neem je deel in de pensioenregeling van PPF APG en bouw je ouderdomspensioen op. Dit is een maandelijkse uitkering die je ontvangt vanaf de datum dat je met pensioen gaat tot het moment dat je overlijdt. Ouderdomspensioen ontvang je als je 67 jaar wordt. 
Je kunt er zelf voor kiezen om je pensioen eerder of later in te laten gaan. Je ouderdomspensioen is een aanvulling op de AOW. De AOW is het pensioen dat je van de overheid ontvangt als je de AOW-leeftijd hebt bereikt. 
Hoeveel pensioen je straks ontvangt van PPF APG is afhankelijk van de hoogte van het salaris dat je hebt verdiend, de inhoud van de PPF APG-pensioenregeling en het aantal jaren dat je pensioen hebt opgebouwd. 
 
De pensioenregeling PPF APG is een uitkeringsovereenkomst.  
Elk jaar bouw je pensioen op over een gedeelte van je brutosalaris. Je bouwt niet over je gehele salaris pensioen op. Dit omdat wij rekening houden met de AOW. Het deel van je salaris waarover je geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’. Over het brutosalaris min de franchise bouwt u jaarlijks 1,738% aan ouderdomspensioen op.

De hoogte van je ouderdomspensioen bekijken
De hoogte van je ouderdomspensioen staat op je Uniform Pensioenoverzicht (UPO) in Mijn PPF APG en op mijnpensioenoverzicht.nl.

partnerpensioen_opbouw
Partnerpensioen voor je partner

Naast ouderdomspensioen, bouw je ook partnerpensioen op. Als je komt te overlijden, heeft je partner recht op partnerpensioen.

Meestal is partnerpensioen automatisch geregeld

Als je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, hoef je je partner niet aan te melden. Maar woon je samen of trouw je in het buitenland, dan weten wij dat niet. Wil je regelen dat je partner een partnerpensioen ontvangt als je overlijdt?

 • Woon je samen? Meld je partner aan. Dat kan als je een notarieel samenlevingscontract hebt.
 • Woon en trouw je in het buitenland? Stuur/mail ons dan een kopie van de huwelijksacte.
Hoogte partnerpensioen

Jaarlijks bouw je 1,3125% van de pensioengrondslag op aan partnerpensioen. Dit opbouwpercentage geldt vanaf 1 januari 2015.
We onderscheiden hierbij drie situaties:

 • Overlijd je op of na je 67e? Je partner ontvangt een partnerpensioen dat je tot je pensioendatum hebt opgebouwd. 
 • Overlijd je vóór je 67e en bouw je op dat moment nog pensioen op bij PPF APG? Je partner ontvangt een partnerpensioen dat gelijk is aan het ‘te bereiken partnerpensioen’.
 • Overlijd je vóór je 67e en bouw je op dat moment geen pensioen meer op bij PPF APG? Je partner ontvangt een partnerpensioen dat je hebt opgebouwd tot het moment dat de deelname bij PPF APG eindigde. 

De hoogte van het partnerpensioen voor je partner staat op je Uniform Pensioenoverzicht (UPO) in Mijn PPF APG en op mijnpensioenoverzicht.nl.

Mogelijk recht op Anw-uitkering

Als je overlijdt, heeft je partner misschien recht op een wettelijke nabestaandenuitkering van de overheid: de Anw-regeling. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Je partner moet dan geboren zijn vóór 1950 of minderjarige kinderen te verzorgen hebben of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Meer informatie hierover vind je op de website van de Sociale Verzekeringsbank.


wezenpensioen_opbouw
Wezenpensioen voor je kinderen 
Het wezenpensioen voor je kinderen is automatisch geregeld. Je hoeft niets aan ons door te geven als je kinderen hebt. Als je overlijdt, krijgen je kinderen maandelijks een pensioenuitkering. Het maakt geen verschil of je kinderen je eigen kinderen zijn, je pleeg- of stiefkinderen. Of dat zij geadopteerd zijn. Je kinderen krijgen wezenpensioen tot 21 jaar. Studerende kinderen hebben recht op een pensioenuitkering tot uiterlijk 27 jaar, zolang zij studeren. 
 
Hoogte wezenpensioen
 • Bouw je pensioen op bij PPF APG op het moment dat je overlijdt? Je kinderen ontvangen 20% van het partnerpensioen dat je had kunnen bereiken als je tot je 67e was blijven deelnemen aan de pensioenregeling van PPF APG. 
 • Bouw je geen pensioen op bij PPF APG op het moment dat je overlijdt? Dan bedraagt het wezenpensioen 14% van het met ingang van 1 januari 2013 opgebouwde ouderdomspensioen. 
Overlijdt ook je partner? Dan wordt het wezenpensioen verdubbeld. 
 
De hoogte van het wezenpensioen staat op je Uniform Pensioenoverzicht (UPO) in Mijn PPF APG en op mijnpensioenoverzicht.nl.

arbeidsongeschiktheidspensioen
Invaliditeitspensioen 
Als je arbeidsongeschikt bent, kan PPF APG je inkomen aanvullen. 
De hoogte van deze aanvulling is afhankelijk van:
 • Je arbeidsongeschiktheidspercentage;
 • Je salaris voordat je arbeidsongeschikt werd;
 • Of je zelf nog salaris kan verdienen;
 • Het UWV-dagloon;
 • Het soort WIA-uitkering die je van het UWV ontvangt. 
Premievrijvoortzetting van je pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid
Als je 35% of meer arbeidsongeschikt bent, heb je recht op (gedeeltelijke) voortzetting van je pensioenopbouw zonder dat je daar zelf nog premie voor betaalt. Deze premievrije pensioenopbouw is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid. 
 

Wat krijg je in onze pensioenregeling niet?

geen_arbeidsongeschiktheidspensioen
Je bouwt ouderdomspensioen, partnerpensioen én wezenpensioen op bij PPF APG. 
Ook voorziet je pensioenregeling in een eventuele aanvulling op de wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering als je arbeidsongeschikt wordt, mits je een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het UWV ontvangt

Hoe bouw je pensioen op?

drie_pijlers
Hoe bouw je pensioen op? 
A. De Algemene Ouderdomswet (AOW)
De AOW is het wettelijke pensioen van de overheid. Je bouwt in 50 jaar AOW op. Je bouwt alleen AOW op als je in Nederland woont en/of werkt. Op welke leeftijd je AOW ontvangt, is afhankelijk van je geboortedatum. De AOW-leeftijd stijgt namelijk de komende jaren. Ook de hoogte is niet voor iedereen gelijk, AOW-bedragen worden jaarlijks aangepast. 
Informatie over de AOW en jouw AOW-leeftijd vind je op de website van de Sociale Verzekeringsbank [www.svb.nl].
B. Jouw pensioen dat je via je werkgever opbouwt
Hoeveel pensioen je opbouwt via je werkgever, staat op je Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit krijg je ieder jaar van ons. Wil je een overzicht van de pensioenen die je bij al je banen hebt opgebouwd? Kijk dan op mijnpensioenoverzicht.nl
C. De pensioenaanvulling waar je zelf voor zorgt
Naast AOW en pensioen bij PPF APG, kan je je pensioen verder aanvullen. Bijvoorbeeld via banksparen of door een verzekering – zoals een lijfrente – af te sluiten. Of je dat nodig vindt, hangt af van je financiële en persoonlijke situatie. Een financieel adviseur kan je helpen bij het maken van keuzes. 
 

middelloon
Je bouwt pensioen op in een middelloonregeling
Je bouwt elk jaar een stukje pensioen op. Voor elk jaar dat je werkt, berekenen wij wat je dat jaar hebt opgebouwd. Je bouwt niet over je hele brutosalaris pensioen op. Wij houden namelijk rekening met de AOW die je van de overheid ontvangt als je met pensioen gaat. Het deel van je loon waarover je geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’.
 
Vier factoren spelen een rol bij de berekening van je pensioen:
 • Het opbouwpercentage;
 • De franchise;
 • Je pensioengevend salaris;
 • Je deeltijdfactor.
Al die stukjes pensioen bij elkaar opgeteld, inclusief eventuele indexatie, vormen straks je pensioen. Je ontvangt je pensioen vanaf je pensioendatum, elke maand zolang je leeft. 

opbouw
Opbouwpercentage
Elk jaar bouw je pensioen op over een deel van je salaris. Het deel van je salaris waarover je geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’. Over het brutosalaris min de franchise bouw je jaarlijks 1,738% aan ouderdomspensioen op. Dat is het opbouwpercentage. 
In 2018 is het franchisebedrag € 13.344,-. Je bouwt over dit deel geen pensioen op, omdat je op je AOW-leeftijd van de overheid een AOW-uitkering ontvangt. De hoogte van de franchise kan ieder jaar veranderen. In 2017 was de franchise € 13.123.


premieverdeling_beide
Jij en jouw werkgever betalen beide voor jouw pensioen
Iedere maand betalen jij en jouw werkgever een deel van de pensioenpremie. In 2017 betaal jij 1/3 deel van de premie. Jouw werkgever betaalt 2/3 deel. In feite is de premie de prijs van je pensioen Binnen de totale pensioenpremie zijn er vanaf 2017 twee aparte premies voor het invaliditeitspensioen (IP):
 1. De IP-A premie van 0,3% dekt het IP tot aan het maximumdagloon.
 2. De IP-B premie van 1,5% dekt het IP boven het maximumdagloon. Deze premie betaal je dus alleen als je een pensioengevend inkomen boven het maximum dagloon hebt.
In 2017 is de premie die je betaalt 23,1% van je pensioengrondslag. Je werkgever betaalt 15,4% en jij 7,7%. Voor het IP-A betaalt de werkgever 0,2% en voor het IP-B 1%. Jij betaalt zelf 0,1% voor het IP-A en als dat van toepassing is 0,5% voor het IP-B. Je werkgever betaalt elke maand de pensioenpremie aan PPF APG. Jouw deel van de pensioenpremie houdt je werkgever maandelijks in op je bruto salaris. Het exacte bedrag staat op je loonstrook. De premie die de werkgever betaalt, staat niet op je loonstrook.

LET OP: Als je werkzaam bent bij een van de gelieerde werkgevers (Bouwinvest, Economisch instituut voor de Bouw, Technisch bureau Bouwnijverheid of Arbouw) kan deze premieverdeling afwijken. Je kan de premieverdeling opvragen bij je werkgever.

Welke keuzes heb je zelf?

waardeoverdracht
Waardeoverdracht
Wanneer je van werkgever verandert en daardoor naar een andere pensioenuitvoerder gaat, kan je ervoor kiezen om je opgebouwde pensioen mee te nemen naar je nieuwe pensioenuitvoerder. We noemen dat waardeoverdracht. Waardeoverdracht regel je bij je nieuwe pensioenuitvoerder. Laat je vooraf goed informeren. 
Of waardeoverdracht een goede keuze is, hangt onder andere af van de financiële situatie van je huidige en je nieuwe pensioenuitvoerder. Als je besluit geen waardeoverdracht aan te vragen, dan blijft je pensioen staan bij PPF APG en wordt het vanaf je 67e aan je uitbetaald. Je betaalt geen premie meer aan PPF APG en gaat verder met pensioen opbouwen in de regeling van je nieuwe werkgever. Je kan er ook voor kiezen om je PPF APG-pensioen in te laten gaan tussen je 57e en je 70e. 

nettopensioen
Nettopensioenregeling
Heb je een pensioengevend salaris boven € 105.075? Dan bouw je over het deel boven € 105.075 geen pensioen op. Je kunt de lagere pensioenopbouw compenseren met de nettopensioenregeling. Deze regeling zorgt voor aanvullende pensioenopbouw. 
 
De nettopensioenregeling in het kort:
 • Je betaalt premie vanuit je netto salaris. Deze regeling is vrijwillig, je bepaalt dus zelf of je deelneemt. 
 • De uitkering van zowel het ouderdomspensioen als het nabestaandenpensioen is vrij van belasting.
 • Je bepaalt zelf het deelnamepercentage. Je kunt deelnemen voor 25, 50,of 100%. 
 • Je kunt er voor kiezen om alleen het pensioen van je partner en kinderen te verzekeren. Je betaalt dan alleen risicopremie.
 • De nettopensioenregeling is op basis van een premieovereenkomst. Jaarlijks spreken we een premie af. 
 • De hoogte van de premie is afhankelijk van je leeftijd. En de premieafdracht loopt via je werkgever. 
 • De premie wordt belegd. Hiermee bouw je kapitaal op. Het uiteindelijke kapitaal zetten we op je pensioendatum om in pensioen. De hoogte van dit pensioen is fiscaal gemaximeerd. 
 • De nettopensioenregeling loopt uiterlijk tot je 67e. Of totdat je pensioengevend salaris lager is dan € 105.075.
 • Het partnerpensioen is een levenslange uitkering voor je partner na je overlijden. Deze is inclusief voorwaardelijke indexering. 
 • Je betaalt geen premie als je arbeidsongeschikt raakt, maar blijft wel premievrij pensioen opbouwen tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid. 
Bekijk de Rekenhulp wat deelname aan de nettopensioenregeling kost en oplevert. Via de Rekenhulp kan je de nettopensioenregeling aanvragen. 

ruilen_ouderdoms_partner
Ouderdomspensioen ruilen voor partnerpensioen voor je partner
Ga je met pensioen of ga je weg bij PPF APG en is er geen of te weinig partnerpensioen voor je partner als je zou komen te overlijden, dan kan je een deel van je ouderdomspensioen ruilen voor partnerpensioen voor je partner. Je krijgt dan een lager ouderdomspensioen. Maar je partner krijgt wel een hoger partnerpensioen van PPF APG als je overlijdt. 
Het is belangrijk om te weten dat dit een eenmalige keuze is. Als je bij ingang van het ouderdomspensioen gekozen hebt om ouderdomspensioen te ruilen voor partnerpensioen kan dat niet meer ongedaan worden gemaakt. 
 

ruilen_partner_ouderdom
Partnerpensioen ruilen voor ouderdomspensioen
Naast ouderdomspensioen bouw je ook partnerpensioen voor je partner op. Er kunnen redenen zijn waarom je het partnerpensioen wilt ruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Misschien heeft je partner zelf een goed pensioen of misschien heb je geen partner meer. Je (eventuele) partner moet het wel eens zijn met de ruil. Zonder toestemming kan je het partnerpensioen van je partner niet ruilen. 
Het is belangrijk om te weten dat dit een eenmalige keuze is. Als je eenmaal gekozen hebt om partnerpensioen te ruilen voor een hoger ouderdomspensioen, kan deze keuze niet meer ongedaan worden gemaakt. 
 

deeltijd_67
Pensioen vervroegen of uitstellen
Als je later met pensioen gaat, wordt je opgebouwde pensioen verhoogd. Let op! Als je besluit door te werken na je 67e, bouw je geen pensioen meer op. Kijk voor meer informatie over doorwerken op Welke keuzes heb je.
 
Je kan er ook voor kiezen om je pensioen eerder in te laten gaan dan je 67e. Dat betekent wel dat je ouderdomspensioen lager wordt. Eerder met pensioen gaan heeft dus financiële gevolgen; de pensioenopbouw stopt eerder en het ouderdomspensioen wordt verlaagd. Je moet er ook rekening mee houden dat de AOW wellicht later ingaat dan je ouderdomspensioen. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank kan je zien wanneer je AOW ingaat. 
 

hoog_laag_laag_hoog
Hoger of lager pensioen
Als je met pensioen gaat, ontvang je maandelijks hetzelfde bedrag. Soms kan het handig zijn om tijdelijk een hoger of een lager bedrag te ontvangen. Het verhogen en verlagen van je pensioen is gebonden aan regels en fiscale grenzen. 
Het is belangrijk om te weten dat het verhogen of verlagen van je pensioen een eenmalige keuze is. Je kiest hiervoor bij ingang van je pensioen. Als je eenmaal gekozen hebt, kan deze keuze niet meer ongedaan worden gemaakt. 
 
Bekijk in Mijn PPG-APG wat het tijdelijk verhogen of verlagen van je pensioenuitkering voor je betekent.

keuze_ppf
Als u deels met pensioen gaat 
In plaats van ineens met pensioen te gaan op uw 67e kunt u er ook voor kiezen om een deel van uw pensioen eerder in te laten gaan. Dit kan vanaf 55 jaar. Dat betekent wel dat het deel van het ouderdomspensioen dat u eerder laat ingaan lager wordt. Deeltijd met pensioen gaan heeft dus financiële gevolgen. De pensioenopbouw stopt gedeeltelijk en het ouderdomspensioen wordt verlaagd. Voor het deel dat u doorwerkt bouwt u nog wel pensioen op tot maximaal 67 jaar.
 
U kunt er ook voor kiezen om na uw 67e gedeeltelijk langer door te werken. U kunt dan een deel van uw pensioen in laten gaan op uw 67e. Het uitbetalen van het andere deel van uw ouderdomspensioen kan worden uitgesteld totdat u volledig met pensioen gaat. Voor het deel dat u later met pensioen gaat, wordt uw opgebouwde ouderdomspensioen verhoogd. Daarnaast wordt de pensioenopbouw voortgezet voor zover u doorwerkt, tot maximaal 67 jaar. Kijk voor de voorwaarden voor het uitstellen van pensioen in het pensioenreglement. 
 

Hoe zeker is jouw pensioen?

uitkeringszekerheid_risico
Welke risico’s zijn er? 
De opbouw en uitbetaling van pensioen gaan over een hele lange periode. Vanaf het moment dat je begint met je pensioenopbouw tot de laatste uitbetaling kan wel 80 jaar zitten. In zo’n periode verandert de wereld en kunnen er risico’s ontstaan die je pensioen bedreigen. 
 
De risico’s leiden mogelijk tot een tekort. PPF APG probeert hierop voorbereid te zijn. In het verleden is dat niet altijd goed gegaan. Bijvoorbeeld door de snelle stijging van de levensverwachting. Die stijging is namelijk groter dan waarmee we rekening hebben gehouden. Als deelnemers gemiddeld ouder worden, moet hun pensioen langer worden uitbetaald. PPF APG moet dan meer geld hebben dan waar eerder op gerekend was. 
 
De rente beïnvloedt de waarde van pensioenen. Pensioenuitvoerders maken van tevoren een schatting van het geld dat ze nodig hebben om de pensioenen te kunnen uitbetalen. Hoe lager de rente, hoe meer geld PPF APG ‘in kas’ moet hebben om later alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Als de rente over een lange periode laag blijft, maakt dat de pensioenen dus duurder. 
 
Ook de beleggingsresultaten kunnen tegenvallen. Daarom zorgt PPF APG ervoor dat de beleggingen gespreid worden over meerdere beleggingssoorten. Winst op een belegging kan verlies op een andere belegging goedmaken. Een pensioenuitvoerder kan beleggingsrisico’s ook afdekken. Daar zijn wel kosten aan verbonden. 
PPF APG houdt rekening met risico’s om uw pensioen zo goed mogelijk te beschermen. 
 
 
Besluiten van het fondsbestuur over het beleid over de hoogte van de premie en de indexatie zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds. Vanaf 2015 moeten pensioenuitvoerders bij beleidsbeslissingen gebruikmaken van deze zogenoemde beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde over twaalf maanden.
 

welvaartsvast
Welvaartsvast pensioen
Normaal gesproken wordt geld ieder jaar iets minder waard. Je kon met hetzelfde bedrag in 2018 iets minder kopen dan in 2017. Dat heet ‘inflatie’. PPF APG probeert je pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de lonen. Dit heet ‘indexatie’ ofwel ‘toeslagverlening’. Dat wil zeggen dat het opgebouwde pensioen jaarlijks wordt verhoogd aan de algemene loonontwikkeling van APG. Dit heet welvaartsvast pensioen. 
Het lukt niet altijd om de pensioenen te verhogen. Als het financieel tegenzit, kan het zo zijn dat PPF APG niet of niet volledig kan indexeren. Dat betekent dan dat uw pensioen minder waard wordt. Als het daarna financieel meezit, kan het pensioen eventueel extra worden geïndexeerd om koopkracht te herstellen. 
 
Wij kunnen je pensioen verhogen als de financiële situatie van het pensioenfonds goed genoeg is. De afgelopen jaren heeft PPF APG de pensioenen als volgt geïndexeerd:
 
Indexatie         Stijging van de lonen
2017 0,00% 0,00%
2016 0,20% 2,00%
2015 0,75% 1,50%
2014 1,50% 1,00%
 
 • Gedeeltelijke indexatie is mogelijk bij een beleidsdekkingsgraad van 110% of hoger;
 • Volledige indexatie is mogelijk bij een beleidsdekkingsgraad vanaf ongeveer 130% (afhankelijk van de rente en de beleggingsmix kan deze grens verschuiven);
 • Na-indexatie is mogelijk bij een beleidsdekkingsgraad vanaf ongeveer 130% (afhankelijk van de rente en de beleggingsmix kan deze grens verschuiven);
 • Maximaal 20% van het vermogensoverschot mag gebruikt worden voor na-indexatie. (Het vermogensoverschot is de financiële reserve die het pensioenfonds heeft boven de grens van 130%). 


tekort
Als er een tekort is
Ondanks alle voorzorgen kan het gebeuren dat PPF APG toch geld tekort komt om op de lange termijn alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Dan moet er iets gebeuren. PPF APG heeft de taak zo zorgvuldig mogelijk af te wegen wat de beste oplossing is: de premie verhogen, niet indexeren of de pensioenopbouw verlagen. Het bestuur kan ook kiezen voor een combinatie van maatregelen of nog andere keuzes maken. In het uiterste geval kan PPF APG besluiten uw opgebouwde pensioen of pensioenuitkering te verlagen. 
 

Welke kosten maken wij?

kosten
PPF APG maakt kosten om de pensioenregeling uit te voeren. Bijvoorbeeld administratiekosten die wij maken bij het uitbetalen van de pensioenen en het innen van de premies. Ook maken we kosten voor de communicatie, bijvoorbeeld voor het maken van dit Pensioen 1-2-3 en het Uniform Pensioenoverzicht (UPO).
Het beheren en beleggen van het vermogen kost geld. Zo dienen partijen betaald te worden die het vermogen beleggen, inclusief bijhorende transactiekosten. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten die de beurs in rekening brengt bij de aankoop of verkoop van aandelen of obligaties.
 

Wanneer moet je in actie komen?

waardeoverdracht
Als je verandert van pensioenuitvoerder
Bouw je geen pensioen meer op bij PPF APG, dan kan je je opgebouwde PPF APG-pensioen meenemen naar een andere pensioenuitvoerder. Je krijgt dan later geen pensioen van PPF APG, maar van de pensioenuitvoerder waarnaar je je pensioen overdraagt. Je vraagt de waardeoverdracht aan bij je nieuwe pensioenuitvoerder. Een voorwaarde voor waardeoverdracht is dat de financiële situatie van PPF APG en de andere pensioenuitvoerder voldoende is. 
Vraag bij de nieuwe pensioenuitvoerder een offerte aan. Zodra de financiële situatie van PPF APG en de nieuwe pensioenuitvoerder voldoende is, kan je aanvraag in behandeling worden genomen.
 
Is je pensioen lager dan € 465,94 bruto per jaar? Dan koopt PPF APG je pensioen op je 67e af. Je ontvangt dan geen maandelijkse uitkering, maar een eenmalig bedrag. Je kan dit voorkomen door je pensioen mee te nemen naar je nieuwe pensioenuitvoerder. 
Laat je vooraf goed informeren. Of het waardeoverdracht een goede keuze is, hangt onder andere af van de financiële situatie van je huidige en van je nieuwe pensioenuitvoerder. Als je besluit geen waardeoverdracht aan te vragen, dan blijft je pensioen staan bij PPG APG en wordt het vanaf je 67e aan je uitbetaald. Je betaalt geen premie meer aan PPF APG en je gaat verder met pensioen opbouwen in de regeling van de nieuwe werkgever. 

arbeidsongeschiktheidspensioen
Als je arbeidsongeschikt wordt
Als je 35% of meer arbeidsongeschikt bent, heb je tot uiterlijk je 67e recht op een (gedeeltelijke) voortzetting van je pensioenopbouw. Zonder dat je daar zelf nog premie voor betaalt. Ook kan je recht hebben op invaliditeitspensioen. Premievrije pensioenopbouw en invaliditeitspensioen zijn beide afhankelijk van de mate van je arbeidsongeschiktheid.
 

samenwonen_trouwen
Als je gaat samenwonen, gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat
Trouwen of geregistreerd partnerschap is voor PPF APG hetzelfde. Wij krijgen dit automatisch door van  de Nederlandse gemeente waar je woont. Als je in het buitenland woont, moet je het zelf aan ons doorgeven door een kopie van de huwelijksakte naar ons op te sturen. 
 
Het is belangrijk om te weten dat als je ongetrouwd samenwoont je partner niet automatisch recht heeft op partnerpensioen als je overlijdt. Om je partner daarvoor in aanmerking te laten komen, moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. Je moet bijvoorbeeld een notarieel samenlevingscontract hebben. Om je partner aan te melden, stuur je een kopie van dit samenlevingscontract aan ons op. 
Trouwen, een geregistreerd partnerschap en het aanmelden van een partner hebben geen gevolgen voor je pensioenopbouw. Maar wel voor je pensioen als je ooit uit elkaar gaat. 

scheiden
Als je het samenwonen beëindigt. Of als je gaat scheiden of je geregistreerd partnerschap beëindigt
Woon je in het buitenland of woon je samen, dan weten wij niet als je je relatie beëindigt. Het is belangrijk dat je ons daarvan op de hoogte stelt. Woon je in Nederland en ga je scheiden of beëindig je je  geregistreerd partnerschap, dan krijgen wij dat door van de gemeente waarin je woont. 
 
Als jij en je partner uit elkaar gaan, moet je afspraken maken hoe je het pensioen verdeelt:
 • Je gaat scheiden of beëindigt je geregistreerd partnerschap. Je ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat je opbouwde tijdens het huwelijk of de periode van het geregistreerd partnerschap. Je kan met je ex-partner afwijkende afspraken maken. Deze afspraken moeten worden vastgelegd in een scheidingsconvenant. Om ervoor te zorgen dat je ex-partner een deel van het ouderdomspensioen ontvangt, moet jij of jouw ex-partner binnen twee jaar na de scheiding PPF APG op de hoogte stellen van de scheiding en van de eventuele afwijkende afspraken. Je ex-partner heeft ook recht op het partnerpensioen dat je opbouwde tot de datum van de echtscheiding of beëindiging van het geregistreerd partnerschap.   Voor het recht op partnerpensioen hoef je niets te doen, tenzij je ex-partner afstand doet van dat recht. Dan moet je ons daar wel over informeren. Ben je benieuwd naar je totale pensioen? Kijk dan op mijnpensioenoverzicht.nl.
 • Jij en je ex-partner wonen niet meer samen. Is uw ex-partner aangemeld bij PPF APG? Meld je ex-partner dan af. Doe je dat niet, dan loopt de opbouw van het partnerpensioen door. Je kan met je ex-partner bespreken of hij/zij wilt afzien van het partnerpensioen. Belangrijk om te weten: het recht op een deel van het ouderdomspensioen geldt niet voor ongehuwd samenwonenden. Ongehuwd samenwonenden moeten zelf afspraken maken over de verdeling van het pensioen. 

verlof
Onbetaald verlof
Als je onbetaald verlof opneemt, blijf je actief deelnemer bij PPF APG. Tijdens de periode van onbetaald verlof bouw je geen pensioen op. Je blijft wel verzekerd voor het overlijdens- en invaliditeitsrisico. Tijdens de periode van voortzetting moet je minimaal de vastgestelde risicopremie betalen voor het deel dat je onbetaald verlof opneemt. In 2016 is deze risicopremie vastgesteld op 1,41%. Het is ook mogelijk om tijdens de periode van onbetaald verlof je pensioenopbouw volledig voort te zetten. 
 
Ouderschapsverlof
Als je gebruik maakt van ouderschapsverlof wordt de opbouw van je pensioen voor een periode van 26 weken voortgezet op basis van je deelname voor ingang van het ouderschapsverlof. Na deze periode kan je er zelf voor kiezen om de opbouw van je pensioen voort te zetten. Je moet dan zelf de volledige pensioenpremie van 24,1% (premie 2018) betalen voor het deel dat je ouderschapsverlof hebt opgenomen. 
 

buitenland
Als je verhuist naar het buitenland 
Geef ons je nieuwe adres door. Ook als je al in het buitenland woont en verhuist. We krijgen dit namelijk niet door van de gemeente waar je woont. Verhuis je van het buitenland naar Nederland? Schrijf je dan in bij je nieuwe gemeente en informeer PPF APG. Verhuis je binnen Nederland? Dan hoef je niets te doen, wij krijgen je nieuwe adres automatisch door. Informatie over de gevolgen voor je AOW zie je op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

werkloos
Als je werkloos wordt
Als je werkloos wordt en een WW-uitkering krijgt, stopt je pensioenopbouw bij PPF APG. Het is belangrijk dat je de gevolgen van je werkloosheid voor je ouderdomspensioen en partnerpensioen in kaart brengt. 

Pensioen vrijwillig voortzetten
Vrijwillige voortzetting betekent dat je zelf de pensioenpremie betaalt. Dit kan tot maximaal 3 jaar. Je betaalt dan zelf het werknemersdeel én het werkgeversdeel. Als je hiervoor kiest, blijft je pensioenopbouw hetzelfde als bij je vorige baan. Wij nemen je laatstverdiende salaris (en deeltijdfactor) van je vorige werkgever als basis voor je pensioen. 
 

vragen
Heb je vragen of wil je gebruik maken van de actie- of keuzemomenten? Wij helpen je graag. Mail naar contact@ppf-apg.nl of bel naar 020 583 59 15.