Aanvullend ouderdomspensioen

Je komt in aanmerking voor aanvullend ouderdomspensioen (ook voorwaardelijk ouderdomspensioen genoemd), als je op 1 januari 2005 jonger dan 55 jaar was. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden. Het bestuur van PPF APG heeft besloten om het voorwaardelijk ouderdomspensioen per 31 december 2018 volledig toe te kennen aan alle deelnemers die ervoor in aanmerking komen.

Je komt in aanmerking voor aanvulling van je ouderdomspensioen als je:  

  • geboren bent op of na 1 januari 1950 en
  • zowel op 31 december 2001 als op 31 december 2005 deelnemer van PPF APG was en
  • tot en met 31 december 2018 of tot je 62e (als je voor 31 december 2018 62 bent geworden) deelnemer van PPF APG was.
Bekijk de voorbeeldberekening van aanvullend ouderdomspensioen bij PPF APG. 

Besluit sociaal akkoord 2004:

Het pensioen dat voor u zal worden ingekocht omdat u in het verleden gedurende uw dienstbetrekking(en) een of meer perioden heeft gehad waarin minder pensioen is opgebouwd dan op grond van de fiscale regelgeving mogelijk is, wordt pas opgebouwd op het moment dat en voor zover de toegezegde aanspraken zijn gefinancierd. 

Wanneer uw deelname aan de pensioenregeling eindigt voordat deze aanspraken (volledig) zijn gefinancierd, heeft u alleen recht op het op dat moment gefinancierde en opgebouwde deel van deze pensioenaanspraken. Indien bij beëindiging van de deelname aan de pensioenregeling nog geen toegezegd pensioen over verstreken dienstjaren voor u is ingekocht en opgebouwd, heeft u dus ook geen recht op dit deel van uw toezegging. 

Als aan u is toegezegd dat pensioenaanspraken over verstreken dienstjaren worden ingekocht, dan moeten deze uiterlijk binnen vijftien jaren nadat de toezegging is gedaan, zijn gefinancierd. Wanneer u binnen die vijftien jaar met pensioen zou gaan, moeten de in te kopen pensioenaanspraken al eerder zijn gefinancierd, namelijk uiterlijk op het moment van uw pensionering. 

Een eenmaal gedane toezegging tot inkoop van aanspraken over het verleden kan in beginsel niet worden ingetrokken of gewijzigd.

Net als je ouderdomspensioen, kun je er voor kiezen om ook je aanvullend ouderdomspensioen eerder of later dan 67 jaar in te laten gaan. Je kunt je aanvullend ouderdomspensioen niet los van je ouderdomspensioen in laten gaan.