Privacy en het gebruik van jouw gegevens

Om de pensioenovereenkomst voor je uit te voeren, heeft PPF APG gegevens van je nodig. Persoonsgegevens. Bijvoorbeeld waar je woont en of je samenwoont, hoeveel salaris je krijgt en wat je rekeningnummer is. Deze gegevens verzamelen, bewaren en gebruiken (in één woord: verwerken) we.

Net als jij vinden we het belangrijk dat je gegevens bij ons veilig zijn. En dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk met jouw gegevens omgaan. Daarom hebben we afspraken gemaakt over hoe we jouw gegevens verwerken. Deze afspraken staan in deze privacyverklaring. We houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

PPF APG verwerkt gegevens van de volgende personen:

 • iedereen voor wie wij het pensioen regelen
 • iedereen voor wie wij de pensioenadministratie doen
 • iedereen die onze website bezoekt
 • iedereen met wie wij contact hebben

PPF APG krijgt de gegevens van jou, maar ook van bijvoorbeeld je werkgever, de Sociale Verzekeringsbank (SVB), het UWV (als je arbeidsongeschikt bent) of van je gemeente. Of wanneer je zelf contact hebt met PPF APG.

 • Personalia (bijvoorbeeld naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht, (mobiel) telefoonnummer, e-mailadres)
 • E-mailvoorkeuren (bijvoorbeeld of je je hebt aan- of afgemeld voor de nieuwsbrief, post-digitaal en/of klantpanel)
 • Pensioengegevens (bijvoorbeeld hoeveel pensioen je hebt opgebouwd)
 • Interactiegegevens (bijvoorbeeld je IP-adres, besturingssysteem, cookie ID’s, welke pagina’s je bezoekt op onze website, open- en clickgedrag via onze e-mails, voorkeuren, meningen, onderzoeksgegevens, behoeften gebruik van social media van het fonds of contact met de klantenservice).

Heb je een gezondheidsverklaring voor ons ingevuld en ondertekend? Dan hebben we ook gegevens over je gezondheid. We hebben extra afspraken gemaakt over het verwerken van deze gegevens. Dit zijn de afspraken:

 • Een medisch adviseur van PPF APG verwerkt je medische gegevens.
 • Een medisch adviseur en leden van zijn team hebben een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat zij jouw gegevens niet aan anderen mogen geven of aan anderen mogen laten lezen.
 • Een medisch adviseur mag je medische gegevens alleen aan ons geven als wij de informatie nodig hebben om je pensioen te regelen. Als wij jouw medische gegevens krijgen, geldt de geheimhoudingsplicht ook voor ons.
 • Een medisch adviseur bewaart jouw gezondheidsverklaring en andere documenten over je gezondheid in een medisch dossier. De adviseur die jouw dossier beheert, moet zich houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 • Om onze dienstverlening goed te kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld om je pensioenrechten of aanspraken op (aanvullende) inkomensverzekeringen zorgvuldig en juist te berekenen, je daarover tijdig en correct te informeren en je uitkering stipt uit te betalen.
 • Om contractuele afspraken, wettelijke en/of internationale verplichtingen na te komen.
 • Om de gebruiksvriendelijkheid van onze websites te verbeteren.
 • Voor interne analyses en productontwikkeling. Hiermee kunnen we onze producten en dienstverlening voor je verbeteren.
 • Om communicatie over je pensioenzaken via verschillende communicatiekanalen zo relevant en persoonlijk mogelijk te maken. Daarvoor koppelt, combineert en analyseert PPF APG beschikbare (persoons)gegevens.

Het verwerken van persoonsgegevens moet gebaseerd zijn op een rechtsgrond. Wij verwerken jouw persoonsgegevens op basis van een van onderstaande rechtsgronden:

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de pensioenovereenkomst waarbij jij partij bent.
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting van PPF APG.
 • Jij hebt als betrokkene toestemming gegeven voor de verwerking van jouw gegevens voor een of meer specifieke doelen. Je mag je toestemming intrekken. De manier waarop je dit kunt doen wordt aangegeven bij het geven van een specifieke toestemming.

Het verstrekken van je persoonsgegevens is in bepaalde gevallen een wettelijke verplichting als je bij ons pensioen opbouwt of krijgt. Bij het niet verstrekken van gegevens kan het zijn dat wij je niet tijdig of correct kunnen informeren en je uitkering niet (correct) kunnen uitbetalen.

Wij delen uw gegevens met derde partijen wanneer wij:

 • werkzaamheden aan een derde partij uitbesteden. Deze partijen verwerken uw persoonsgegevens alleen op de manier zoals PPF APG hen voorschrijft; of
 • wettelijk verplicht zijn om uw gegevens met een derde partij te delen. Voorbeelden hiervan zijn de Belastingdienst, het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Pensioenregister; of
 • wij of de derde partij toestemming van je hebben gekregen om gegevens met deze derde partij te delen.

Wij verstrekken niet meer gegevens aan derde partijen dan noodzakelijk is voor de verwerking die zij uitvoeren.

Wij maken gebruik van profiling om onze communicatie en dienstverlening met u beter op uw persoonlijke situatie af te stemmen. Hoe doen wij dit? Op basis van de gegevens die wij van u hebben, wordt bepaald in welke doelgroep u ingedeeld wordt. Deze doelgroepen bepalen op welke wijze met u wordt gecommuniceerd en waarover.

Wilt u niet dat wij uw gegevens hiervoor gebruiken? Dan heeft u het recht om hiertegen bezwaar te maken via onze website. 

Wij willen voorkomen dat iemand anders dan u een verzoek doet over het gebruik van uw gegevens. Daarom zullen wij vaststellen of u zelf dit verzoek naar ons heeft gestuurd. Lukt dat niet met de gegevens die wij al hebben? Dan bellen wij u of vragen wij aanvullende gegevens aan u. Wij benaderen u binnen een maand.

PPF APG maakt gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestandje dat op je computer, tablet of mobiele telefoon geplaatst wordt wanneer je de site raadpleegt. Cookies vergemakkelijken en versnellen het gebruik door de bezoeker van de site. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.

Wij verzamelen jouw gegevens met een doel (zie onder het kopje ‘PPF APG verwerkt persoonsgegevens met de volgende doelen’). En we bewaren je gegevens zo lang we ze nodig hebben voor dat doel. We houden ons hierbij aan de wet.

In HO&I wordt aan jou toestemming gevraagd om aanvullende gegevens op te slaan en te gebruiken voor het geven van overzicht en inzicht in jouw financiële situatie. Hieronder vallen gegevens die door jou worden geüpload en gegevens die je zelf invoert. Zodra je uitlogt, blijven deze gegevens en de laatste berekening opgeslagen zodat deze voor jou beschikbaar zijn als je de volgende keer weer inlogt. Na het intrekken van de toestemming verwijdert PPF APG onmiddellijk deze opgeslagen gegevens en de laatste berekening die is gemaakt. De aanvullende gegevens worden tot uiterlijk twee jaar na de laatste inlog bewaard.

Je gegevens worden door ons op een passende manier beveiligd tegen diefstal, verlies of ander onrechtmatig gebruik dat van deze gegevens zou kunnen worden gemaakt. Wij hebben de nodige maatregelen getroffen om te voorkomen dat jouw persoonsgegevens verloren raken, gestolen worden of door personen buiten PPF APG worden bekeken.

Als wij persoonsgegevens van u verwerken, dan heeft u onder andere het recht deze gegevens in te zien, te wijzigen, over te dragen (dataportabiliteit) of te verwijderen. Deze rechten worden hier verder toegelicht.

E-mail ons over uw persoonsgegevens

Recht op inzage

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van je verwerken, in te zien.

Recht op correctie en aanvulling van gegevens

De persoonsgegevens die wij van je verwerken moeten accuraat zijn en blijven. Indien je vaststelt dat jouw persoonsgegevens niet meer correct zijn, heb je het recht ons op te dragen deze te wijzigen. Dit geldt ook als je vaststelt dat de gegevens die wij van je verwerken niet compleet zijn. In HO&I is het aanpassen van gegevens echter niet mogelijk.

Recht op overdracht van gegevens (dataportabiliteit)

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en digitale vorm te ontvangen. Het gaat hierbij om gegevens die je zelf aan ons hebt verstrekt en die over jezelf gaan.

Recht op verwijdering

Je kunt aan ons vragen om jouw persoonsgegevens te verwijderen. Je kunt alleen gebruik maken van dit recht indien:

 • de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doelen waarvoor zij zijn verwerkt;
 • je de toestemming voor het verwerken hebt ingetrokken of tegen de verwerking op terechte gronden bezwaar maakt (en er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is);
 • de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
 • de persoonsgegevens moeten worden gewist op basis van Europese of Nederlandse wetgeving.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt het recht bezwaar te maken tegen het ontvangen van informatie over PPF APG, tenzij deze informatie noodzakelijk is voor de uitvoering van de pensioenovereenkomst/het voldoen aan een wettelijke verplichting. Ook heb je het recht om ons te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens stop te zetten. 

Dat kan in de volgende situaties:

 • Je stelt de juistheid van de persoonsgegevens die wij van je hebben ter discussie;
 • De verwerking van jouw gegevens is onrechtmatig en je wilt niet dat jouw persoonsgegevens worden gewist;
 • Als het pensioenfonds de gegevens niet meer nodig heeft, maar je ze wel nodig hebt voor het voeren van een rechtszaak tegen het pensioenfonds of derden;
 • Je maakt bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens waarop het pensioenfonds niet meteen beslist.

Beperking houdt in dat de gegevens niet mogen worden verwerkt, tenzij:

 • er alleen sprake is van opslag van gegevens;
 • je toestemming hebt gegeven;
 • verwerking gebeurt in verband met een rechtsvordering, de bescherming van rechten van andere personen of om belangrijke redenen van algemeen belang.

Een verzoek voor het gebruik maken van een recht kunt u indienen via onze website

Wij willen voorkomen dat iemand anders dan u een verzoek doet over het gebruik van uw gegevens. Daarom zullen wij vaststellen of u zelf dit verzoek naar ons heeft gestuurd. Lukt dat niet met de gegevens die wij al hebben? Dan bellen wij u of vragen wij aanvullende gegevens aan u. Wij benaderen u binnen een maand.

Wil je een klacht indienen?

Bent je het niet eens met de manier waarop je persoonsgegevens verwerkt? Of met de reactie die je van ons hebt ontvangen? Neem dan contact met ons op. Blijf je het oneens met ons? Dan heb je het recht om hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Maak je bezwaar tegen de (manier van) verwerking van je persoonsgegevens door PPF APG? Neem dan contact met ons op. Blijf je het oneens met ons? Dan heb je het recht om hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heb je vragen of opmerkingen over hoe wij met jouw gegevens omgaan? Neem contact met ons op.

PPF APG heeft zelf geen functionaris gegevensbescherming. PPF APG heeft de verwerking van persoonsgegevens uitbesteed aan APG. APG heeft wel een functionaris gegevensbescherming. Deze functionaris ziet erop toe dat APG bij die verwerking van persoonsgegevens de verplichtingen uit privacy wet- en regelgeving naleeft. Het e-mailadres van de functionaris gegevensbescherming is functionarisgegevensbescherming@apg.nl.

PPF APG behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Wij adviseren je deze Privacyverklaring met regelmaat te lezen. Deze pagina is december 2021 voor het laatst gewijzigd.