Uitkomst deelnemersonderzoek verantwoord beleggen

12 januari 2022

PPF APG is bezig met het herijken van haar beleggingsbeleid. De mening van deelnemers is hierbij heel belangrijk. Daarom heeft PPF APG aan APG gevraagd om onderzoek uit te voeren naar hun mening over verantwoord beleggen.

Het onderzoek vond plaats in de maanden augustus en september van 2021. Alle 6.739 actieve, gewezen en gepensioneerde deelnemers van PPF APG werden uitgenodigd. Bijna 1000 deelnemers namen deel aan het onderzoek.

Verantwoord beleggen nog niet bij iedereen bekend, wel belangrijk

Het eerste onderdeel van het onderzoek ging over of deelnemers bekend zijn met de manier waarop PPF APG invulling geeft aan verantwoord beleggen. De meeste deelnemers weten niet hoe PPF APG hiermee omgaat. Ze geven aan dat ze hier geen informatie over ontvangen of er niet in geïnteresseerd zijn. Uit de open antwoorden blijkt ook dat veel deelnemers ervan uitgaan dat PPF APG het wel goed doet. Deelnemers die er wel bekend mee zijn, geven vaak aan dat zij werkzaam zijn bij APG Asset Management.

We vroegen deelnemers ook hoe ambitieus PPF APG moet zijn op het gebied van verantwoord beleggen. De meerderheid wil een ambitieus beleid, tegen zo beperkt mogelijke kosten. Deelnemers jonger dan 34 jaar vinden vaker dat PPF APG ambitieus verantwoord moet beleggen.

Vooral klimaat is belangrijk

In het onderzoek zijn 17 duurzame ontwikkelingsdoelen voorgelegd aan deelnemers. De meesten vinden dat PPF APG zich vooral moet richten op klimaatactie en betaalbare/duurzame energie. Dit zijn de doelen waar gemiddeld het hoogste aantal punten aan wordt gegeven.

Een zeer ruime meerderheid vindt dat PPF APG moet doorgaan met de huidige uitsluitingen. Een groot aantal deelnemers geeft uit zichzelf aan dat beleggingen in olie, fossiel en die schadelijk zijn voor het milieu moeten worden uitgesloten.

De meerderheid wil dat PPF APG verantwoord belegt, ook als dit ten koste gaat van de hoogte van hun pensioen.

Meer informatie hoeft niet, meer bekendheid mag wel

De meeste deelnemers hebben geen behoefte aan meer informatie of frequentere inspraak. Jongeren willen dit wel. Er kan meer bekendheid gegeven worden aan hoe PPF APG omgaat met verantwoord beleggen.

De afgelopen tijd is PPF APG druk aan de slag gegaan me de resultaten van het onderzoek.