Buffer voor tegenvallers

Om te voorkomen dat jouw pensioenpot lager wordt, houden we wel een buffer aan voor tegenvallers: de solidariteitsreserve. Deze buffer wordt onder meer gebruikt om negatieve schokken in het kapitaal voor je pensioen te voorkomen.

Pensioen beweegt mee met de economie

In de nieuwe regels voor pensioen beweegt pensioen eerder mee met de economie. Jouw pensioen kan hierdoor eerder omhoog als het economisch goed gaat. Maar als het slecht gaat met de economie kan je pensioen dus ook eerder omlaaggaan. Het kapitaal in jouw pensioenpot beweegt mee met de economie.

Jouw pensioen kan eerder omhoog

In de oude pensioenregeling waren we verplicht om heel hoge buffers aan te houden. Hierdoor konden we de pensioenen vaak niet verhogen. In de vernieuwde pensioenregeling hoeft dit niet meer. Het kapitaal voor jouw pensioen kan hierdoor eerder omhooggaan.

Een buffer voor een stabiel pensioen

We hebben maatregelen genomen om jouw verwachte pensioen zo stabiel mogelijk te houden. Zo heb je een pensioen dat zo hoog (koopkrachtig) mogelijk is. Dat doen we zo:

  1. We zetten geld opzij van het resultaat dat we halen met onze beleggingen. Dit geld stoppen we in een gezamenlijke buffer: de solidariteitsreserve. Die buffer kan onder meer worden ingezet als het economisch minder goed gaat.  
  2. Met behulp van de buffer proberen wij te voorkomen dat het kapitaal in je pensioenpot te veel gaat schommelen. Wij gebruiken de buffer om grote negatieve schokken op te vangen.

Zoveel zet PPF APG opzij voor de buffer

De buffer kan tot maximaal 15% van het fondsvermogen van PPF APG worden gevuld.

Op 1 januari 2025 gaan we over op de nieuwe regels voor pensioen. We moeten ervoor zorgen dat de reserve op dat moment gevuld is met 5% van het totale vermogen dat we voor de pensioenen in kas hebben (het fondsvermogen).

Er mag maximaal 15% van het fondsvermogen in de buffer zitten. Zolang dit maximum nog geen 15% van het fondsvermogen is, vult PPF APG deze aan met een deel van de opbrengst van de beleggingen. Zit er meer dan 15% in de buffer? Dan verdelen we het geld boven de buffer eerlijk en evenwichtig over de pensioenpotten van alle deelnemers.

De buffer wordt gevuld met het rendement op de beleggingen. En niet met de premies van de deelnemers. Zo leveren alle groepen deelnemers een bijdrage en profiteren alle deelnemers van de buffer waarmee we dalingen kunnen opvangen.

De verdeling van het vermogen van PPF APG

Als PPF APG op 1 januari 2025 voldoende geld in kas heeft, dan wordt het geld omgerekend naar alle individuele pensioenpotten. Het geld dat over is, wordt verdeeld. Ook daarover hebben we afspraken gemaakt. Dan gaat het geld naar:

  • Het verder vullen van de solidariteitsreserve.
  • Groepen deelnemers waarvoor de overgang minder goed uitpakt dan voor anderen.
  • Het inhalen van gemiste pensioenverhogingen in het verleden (indexaties).

Compensatie en het inhalen van pensioenvermogen

We zien in de berekeningen dat in feite iedereen erop vooruitgaat. Wel zijn er groepen die er minder op vooruitgaan. Wanneer dat het geval is, mag PPF APG deze groepen compensatie geven. Ook mag PPF APG straks gemiste verhogingen inhalen. De compensatie komt er dan bij in je pensioenpot.

Of we kunnen compenseren hangt af van de volgende situaties:
 

  • Als de dekkingsgraad op het moment van invaren 110% of hoger is, dan kunnen we alle groepen die erop achteruitgaan geheel of gedeeltelijk compenseren.
  • Als de dekkingsgraad op het moment van invaren tussen 105% en 110% is, dan is er onvoldoende vermogen om alle groepen die erop achteruitgaan volledig te compenseren.
  • De compensatie wordt dan gegeven aan de groepen mensen voor wie de overgang het minst gunstig uitpakt.
  • Als de dekkingsgraad op het moment van invaren lager is dan 105% gaan sociale partners met elkaar in gesprek en proberen zij nieuwe afspraken te maken.

Wat betekent dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan of een fonds voldoende geld in kas heeft om aan zijn verplichtingen te voldoen: het uitkeren van de pensioenen aan de huidige en aan toekomstige gepensioneerden. De dekkingsgraad wordt uitgedrukt in een percentage. De dekkingsgraad van PPF APG vind je hier.