Q&A bijeenkomsten 2 en 6 juni

Vragen over het vernieuwde pensioenstelsel beantwoord

Tijdens de afgelopen bijeenkomsten was er ook ruimte voor vragen van deelnemers en gepensioneerden. De antwoorden op alle vragen vind je in het overzicht hieronder. 

De dekkingsgraad van PPF APG is goed op dit moment. Overgang per 2025 geeft meer zekerheid over de invaardekkingsgraad dan later overgaan. Tevens moeten wij nu BTW betalen over de kosten voor vermogensbeheer- en pensioenuitvoerings activiteiten, deze BTW plicht komt te vervallen bij overgang naar de Wet toekomst pensioenen (Wtp). Dit geeft een besparing van circa 600.000 per jaar. De transitiedatum is in nauw overleg met onze uitvoerder tot stand gekomen. We houden dus ook rekening met de mogelijkheden van de uitvoerder.

Randvoorwaarde voor de overgang op 1 januari 2025 is dat de overgang beheerst en integer kan plaatsvinden. APG rapporteert ons maandelijks over de voortgang. De werkzaamheden liggen op koers om klaar te zijn voor 1 januari 2025.

De wet regelt dat deelnemers op individueel niveau inzicht krijgen in de UPO voor versus UPO na de transitie. Over de achtergrond van de berekeningen wordt ingegaan in de verschillende plannen die gepubliceerd worden op de website van PPF APG.

Als deelnemer zul je dit met name merken bij de keuzebegeleiding bij individuele keuzes. We geven meer inzicht in de consequenties van keuzes en laten deelnemers explicieter keuzes maken.

De risicopreferentie ten aanzien van beleggingen hebben wij in 2022 uitgevraagd onder onze deelnemers. Onder andere op basis van dit onderzoek, risicodraagvlak, wetenschappelijke inzichten en deelnemerskenmerken wordt de risicohouding per leeftijdsgroep vastgesteld. Individueel afwijken van het risicoprofiel is niet mogelijk onder de Solidaire Premie Regeling (SPR).

Belangrijkste transitiedoel bij het invaren is om de (verwachte) pensioenuitkeringen ten minste op peil te houden. Het grootste deel van het collectieve pensioenvermogen zal hiervoor worden ingezet. Daarnaast moet het fonds een Minimaal Vereist Eigen Vermogen (MVEV) aanhouden, is er een Reserve Operationele Kosten (ROK) en een Solidariteitsreserve.

We gaan er voor zorgen dat het Verantwoordingsorgaan via de website bereikbaar is.

Ja, er is voorzien in compensatie voor afschaffing van de doorsneesystematiek. Dit gebeurt deels indirect en deels direct. Zie ook de presentatie op slide 21 ("Invaren – prioritering van vermogen bij invaren") waar we ingaan op de verschillende transitiedoelen.

Het solidaire karakter van de Solidaire Premie Regeling (SPR), waaronder het kunnen delen van risico's, is doorslaggevend geweest bij de keuze voor dit contract.

Het pensioenfondsbestuur behartigt alle belangen. Dit is een wettelijke verplichting. In alle berekeningen wordt expliciet gekeken naar impact op actieve deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden. Het pensioenfonds legt hier ook verantwoording over af, onder meer in de te publiceren plannen op de website. Maar ook het VO, de RvT en DNB kijken kritisch mee.

De video van de deelnemersbijeenkomst is op de website geplaatst. Deze kun je hier op de website vinden: https://www.ppf-apg.nl/over-ppf-apg/actueel/bijeenkomsten.aspx

We tonen de te verwachten pensioenuitkering in 3 scenario’s: 'slecht weer, gemiddeld en goed weer'.

Ja, bij het invaren zullen we - indien de dekkingsgraad dit toelaat - de solidariteitsreserve vullen met een gedeelte van het vermogen.

Ja, er zijn uitvragen onder deelnemers/werknemers geweest. De keuze is gemaakt door Sociale Partners waar ook vakbonden onder vallen, die (onder andere) de deelnemers vertegenwoordigen.

Er is geen lagere prioriteit aan gewezen deelnemers gegeven. De beschreven doelen bij invaren zijn ook van toepassing op de gewezen deelnemers.

Net als nu kunnen er alleen rechten worden ontleend aan het pensioenreglement en niet aan het UPO. Wel wordt er straks naast inzicht in het verwachte pensioen, ook inzicht gegeven in het voor jouw pensioen gereserveerde persoonlijke pensioenvermogen. In de opbouwfase wordt het pensioen eerder aangepast aan de ontwikkeling van de financiele markten dan nu het geval is. Naarmate de uitkeringsfase dichterbij komt, zullen we minder risico nemen in de beleggingen voor uw persoonlijke pensioenvermogen. De solidariteitsreserve zal in de opbouwfase gebruikt worden om grote dalingen van de pensioenvermogens te dempen. In de uitkeringsfase wordt hij aangewend om dalingen van de uitkering tegen te gaan. Garanties kunnen we in het huidige en toekomstige stelsel niet geven. We beleggen het pensioenvermogen nu en straks. Wel zetten we instrumenten in om de ingegane uitkeringen zoveel als mogelijk stabiel en voorspelbaar te maken.

In de opbouwfase wordt het pensioen eerder aangepast aan de ontwikkeling van de financiele markten dan nu het geval is. Naarmate de uitkeringsfase dichterbij komt, zullen we minder risico nemen in de beleggingen voor uw pensioenpot. De solidariteitsreserve zal in de opbouwfase gebruikt worden om dalingen van de pensioenpot te dempen. In de uitkeringsfase wordt hij aangewend om dalingen van de uitkering tegen te gaan. Garanties kunnen we in het huidige en toekomstige stelsel niet geven. Wel zetten we veel middelen in om de (toekomstige) uitkering zoveel als mogelijk, stabieler en voorspelbaarder te maken.

De economische scenario's die wij gebruiken zijn opgelegd door de wetgever en afkomstig van De Nederlandsche Bank (DNB). Hier is hoge(re) inflatie in meegenomen.

De waarde van het opgebouwde partnerpensioen wordt in het persoonlijke pensioenvermogen gestort. Als je komt te overlijden wordt dit bedrag aangewend voor partnerpensioen voor uw partner. Bij pensioneren kun je ervoor kiezen om dit zo te laten of om dit bedrag toe te voegen aan het eigen ouderdomspensioen. In dat laatste geval heeft je partner geen recht meer op partnerpensioen bij  overlijden.

De transitiekosten worden vanuit het fondsvermogen gefinancieerd. Net zoals de reguliere uitvoeringskosten.

Wij zullen de uitkomsten van het risicopreferentieonderzoek op de website publiceren.

Slapers hebben dezelfde prioriteit als de andere doelgroepen. Slapers profiteren net als de andere deelnemers van de hogere verwachte pensioenen in het nieuwe stelsel en bij hogere dekkingsgraden van indexatie en compensatie inhaalindexatie bij het invaren. Compensatie voor afschaffing van de doorsneesystematiek betreft op grond van de wet alleen compensatie voor nieuwe pensioenopbouw, dus dat geldt niet voor slapers binnen PPF APG (maar als oud deelnemers nu ergens anders pensioen opbouwen, dan zal bij dat pensioenfonds compensatie plaatsvinden voor nieuwe opbouw).

Ook in de Wtp is het mogelijk dat de uitkering hoger of lager wordt. De solidariteitsreserve zal aangewend worden om de uitkering zoveel als mogelijk nominaal gelijk te houden. Oftewel, er zal gekeken worden naar de daling in euro's van de uitkering en niet naar de inflatie die inwerkt op de uitkering. PPF APG heeft er wel voor gekozen om ook in de uitkeringsfase beleggingsrisico te blijven nemen, opdat de uitkeringen naar verwachting wel de inflatie bij zullen houden. Dit gebeurt dus echter niet via de reserve.

De keuze om per 1 januari 2025 over te gaan heeft voor- en nadelen. Sociale partners, bestuur en APG wegen de voordelen op dit moment zwaarder dan de nadelen. Randvoorwaarde voor de overgang op 1 januari 2025 is dat de overgang beheerst en integer kan plaatsvinden. Uitgangspunt bij invaren is dat de uitkeringen en verwachte pensioenen niet lager worden. Indien de financiele middelen op moment van invaren ontoereikend zijn om dit uitgangspunt te handhaven, zullen sociale partners en daarna bestuur opnieuw om tafel gaan.

In het nieuwe stelsel komt het positieve rendement direct(er) terecht in de persoonlijke pensioenvermogens en de uitkeringen. Dus ook bij invaren in 2025 profiteert u bij hoge rendementen in 2027 van een hoger pensioen.

Uitgangspunt bij invaren is dat de uitkeringen en verwachte pensioenen niet lager worden. Indien de financiele middelen op moment van invaren ontoereikend zijn om dit uitgangspunt te handhaven, zullen sociale partners en daarna bestuur opnieuw om tafel gaan.

PPF APG heeft zoals elk ander fonds contracten met zijn uitvoeringsorganisatie waaraan beide partijen gehouden zijn en waarover periodiek gerapporteerd wordt.

Wij zullen terzijnertijd rekenvoorbeelden geven, maar daar is het nu nog te vroeg voor. Als sociale partners een definitief akkoord hebben bereikt, kan het transitieplan met transitie-effecten bij verschillende dekkingsgraden worden gepubliceerd op de website. Nadat het bestuur de opdracht heeft aanvaard, het VO advies heeft uitgebracht, de RvT goedkeuring heeft gegeven en DNB geen bezwaar heeft aangetekend, kan PPF APG daadwerkelijk invaren. Dan zullen we elke individuele deelnemer schriftelijk informeren over de aanspraken voor en na het invaren.

Transitie kosten worden opgenomen in het jaarverslag. Kosten voor beheer zijn al onderdeel van het jaarverslag en worden verantwoord op administratie en vermogensbeheer niveau.

Dit betreft de doelen "Voorkomen toekomstige verlagingen" en "Voorkomen van grote vermogensschokken". Bij het voorkomen van toekomstige verlagingen wordt er een uitkering verstrekt vanuit de solidariteitsreserve aan uitkeringsgerechtigden, waarbij het verschil tussen de uitkering van vorig jaar en de huidige uitkering opgevuld wordt. Bij het voorkomen van grote vermogenschokken wordt er een aanvulling op het persoonlijke pensioenvermogen gegeven, waardoor een negatief rendement op jaarbasis, niet lager dan -10% kan zijn. Mits de middelen van de solidariteitsreserve dit toestaan.

Er is geen sprake van een garantie, maar het doel is wel om minimaal hetzelfde pensioen te realiseren. Vanwege de lagere reserves in het nieuwe stelsel komen beleggingsrendementen in grotere mate bij de deelnemers terecht, wat per saldo leidt tot een beter pensioenresultaat dan onder het huidige stelsel. De instrumenten om het pensioen stabiel te houden, kunnen in het nieuwe stelsel gerichter worden ingezet. Daarom blijft er toch een stabiel pensioen mogelijk, ondanks dat de reserve lager is dan in het huidige stelsel.

Ja, een van de doelen bij de transitie is om pensioen voor zover mogelijk te indexeren.

Er is straks geen sprake meer van een dekkingsgraad. Negatieve en positieve rendementen worden direct toebedeeld.

De solidariteitsreserve heeft een aantal doelen. Voorkomen van dalingen van de uitkering, dempen van negatief rendement en dempen van een negatief effect door de stijging van de levensverwachting. Door de jaren heen zal iedereen op een of andere manier aanspraak maken op middelen uit de solidariteitsreserve.

Het geld in de solidariteitsreserve wordt belegd.

Dit is geen wettelijk toegestaan doel van de solidariteitsreserve. De kosten worden betaald vanuit de eigen reserve van het fonds.

Het (deels) inhalen van gemiste indexaties uit het verleden is onderdeel van de doelen bij invaren. Wij hebben gehoord van een mogelijke claim richting de Staat omtrent gemiste indexaties. Wij zijn hier geen partij in en wachten de ontwikkelingen af. (NB: de claim is op 28 juni 2023 verworpen door de rechter, red)

Het zogenaamde 'shoppen' met het pensioenkapitaal is bij de solidaire premieregeling niet mogelijk. Je bent daarmee verplicht om het pensioen tot uitkering te laten komen bij PPF APG, tenzij je voor pensioneren bij een andere werkgever gaat werken en de waarde overdraagt naar een ander pensioenfonds.

Primair kijken wij naar de effecten op de verschillende leeftijdsgroepen en statussen (zoals 'slaper' of 'gepensioneerd') binnen het fonds.

In het nieuwe stelsel zijn een aantal waarborgen opgenomen om te voorkomen dat mensen tussen wal en schip vallen. Zo is je partner standaard tot 3 maanden na uitdiensttreding verzekerd voor nabestaandenpensioen bij PPF APG. Dit is in de wet zo geregeld. Ga je eerder dan 3 maanden elders pensioen opbouwen? Dan vervalt de dekking bij PPF APG. Als u een WW- of ZW-uitkering ontvangt, dan is de partner ook verzekerd voor nabestaandenpensioen. Als de dekking eindigt, kun je ervoor kiezen de dekking voort te zetten.

De waarde van het opgebouwde partnerpensioen wordt in de persoonlijke pensioenvermogen gestort. Als je komt te overlijden wordt dit bedrag aangewend voor partnerpensioen voor jouw partner. Bij pensioneren kun je ervoor kiezen dit zo te houden of om dit bedrag aan te wenden voor verhoging van het eigen ouderdomspensioen. Jouw partner heeft in dat laatste geval geen recht meer op partnerpensioen bij overlijden.

De waarde van het opgebouwde partnerpensioen wordt in jouw persoonlijke pensioenvermogen gestort. Dit kapitaal krijgt vervolgens rendementen toebedeeld. Eerbiedigende werking zorgt er voor dat bij overlijden, in ieder geval de actuele waarde op moment van overlijden van dit kapitaal, aangewend wordt voor een partnerpensioen.

Ja, als je niet gekozen hebt voor inidviduele waardeoverdracht, dan blijft het opgebouwde partnerpensioen bij PPF APG staan. Je blijft daar recht op hebben.

De presentatie is op de website gepubliceerd (onder 'Bijeenkomsten').

Deze informatie zal bij een overheidsinstantie vandaan moeten komen (bijvoorbeeld UWV). De vormgeving van deze koppeling gaat nog gebeuren naar verwachting later dit jaar.

Als je geen actieve deelnemer meer bent aan het fonds én elders pensioen opbouwt, dan kun je in veel gevallen individuele waardeoverdracht aanvragen. Dit proces moet opgestart worden bij uw nieuwe pensioenfonds.

Bij invaren is het uitgangspunt dat de uitkeringen en verwachte pensioenen minimaal gelijk blijven. Als de dekkingsgraad toereikend is, zal er naast deze doelen ook een storting in de solidariteitsreserve plaatsvinden.

Intentie van de uitloopdekking is dat voorkomen wordt dat een gewezen deelnemer kort na einde van de deelname aan het fonds zonder een dekking op overlijden komt te zitten. Als er sprake is van een nieuwe werkgever eindigt deze dekking, ongeacht of de nieuwe werkgever een pensioenregeling heeft. Als een deelnemer dit risico wil blijven verzekeren kan worden gekozen voor voortzetting van dekking van het nabestaandenpensioen of van vrijwillige voortzetting van de gehele pensioenopbouw.

Zeker! We zullen in het najaar een digitale sessie plannen specifiek over nabestaandenpensioen.

Wij zullen je persoonlijk informeren. Houdt daarnaast de website in de gaten voor de verschillende plannen die op dit moment in de maak zijn: Transitieplan, Communicatieplan en Implementatieplan.

Compensatie is mogelijk wanneer de dekkingsgraad bij invaren hoog genoeg is. In de presentatie op slide 21 ("Invaren – prioritering van vermogen bij invaren") gaan we in op de verschillende doelen van het vermogen, waaronder compensatie.

De contactgevens van de voorzitters van het Verantwoordingsorgaan worden op de website geplaatst.

Op uw pensioendatum krijg je de keuze om een gedeelte van het pensioenvermogen af te splitsen en te reserveren voor partnerpensioen. Bij overlijden ontvangt jouw partner dan een partnerpensioen vanuit dit gereserveerde kapitaal.

Wij zullen in het najaar speciale thema bijeenkomsten organiseren rondom in ieder geval het nabestaandenpensioen.

Wij kunnen niet precies achterhalen over welke verschil er hier gesproken wordt. In dit soort situaties is het verstandig om contact op te nemen met de administratie.

De wetgever heeft voorzien in een koppeling met UWV voor voorzetting van de dekking tijdens WW en ZW. Welke overige koppelingen er worden gemaakt, is nog in onderzoek. De koppeling zal later dit jaar nader vormgegeven worden.

Nee, bij pensionering kunnen keuzes gemaakt worden rondom het uitruilen van pensioen, eerder of later met pensioen of een hoger pensioen tot aan de AOW datum. Het invaarmoment biedt géén mogelijkheid om deze keuzes (opnieuw) te maken.

De redenen om per 1 januari 2025 over te willen, zijn met name het betere verwachte pensioenresultaat en het vervallen van de BTW plicht. Daarnaast is de dekkingsgraad van PPF APG op dit moment goed. Des te verder we in de toekomst kijken, des te onzekerder de ontwikkeling van de dekkingsgraad is.

Nee, het besluit is nog niet genomen. Wij verwachten dat uiterlijk eind 2023 het besluit om wel of niet in te varen, definitief genomen gaat worden.

In de presentatie op slide 21 ("Invaren – prioritering van vermogen bij invaren") gaan we in op de verschillende doelen van het vermogen bij invaren. Prioiriteit wordt gegeven aan ten minste het op peil houden van (verwachte) pensioenen. Bij een hogere dekkingsgraad ontstaat er meer ruimte om uw pensioen te verhogen bij invaren.

Dit wordt op dit moment nog onderzocht.

Nee, je behoudt een levenslange pensioenuitkering, net als nu. Je persoonlijke pensioenvermogen kan niet leeg raken omdat je bijvoorbeeld langer dan gemiddeld leeft. Het collectief staat garant voor een levenslange uitkering, ongeacht de leeftijd. Je persoonlijke pensioenvermogen wordt dan aangevuld. Overigens kiest PPF APG voor een collectieve uitkeringsfase voor gepensioneerden, waarbij het persoonlijke pensioenvermogen sowieso een minder prominente rol speelt en de uitkering centraal blijft staan.

PPF APG heeft ervoor gekozen de kosten van een stijging van de levensverwachting te compenseren vanuit de solidariteitsreserve. De solidariteitsreserve wordt gevuld vanuit het rendement op de beleggingen. Indirect betaalt iedereen hier dus aan mee.

PPF APG heeft ervoor gekozen de kosten van een stijging van de levensverwachting te compenseren vanuit de solidariteitsreserve. De solidariteitsreserve wordt gevuld vanuit het rendement op de beleggingen. Indirect betaalt iedereen hier dus aan mee.

Ook het arbeidsongeschiktheidspensioen wordt ingevaren naar het vernieuwde pensioenstelsel. Deze uitkering zal dus ook mee gaan bewegen met de ontwikkelingen van de financiele markten en bescherming tegen dalingen krijgen vanuit de solidariteitsreserve.

We gaan in aanloop naar 1 januari 2025 steeds individueler communiceren. Wij blijven je daarnaast op de hoogte houden via de website, nieuwsbrieven en deelnemersbijeenkomsten.

De kosten van het uitvoeren van de nettopensioenregeling staan niet in verhouding tot de baten. Wij zullen vanaf de overgang naar de Wtp geen nettopensioenregeling meer aanbieden. We onderzoeken op dit moment de alternatieven voor de huidige deelnemers.

In de solidaire premieregeling is individuele keuze in beleggingen niet mogelijk.

In het implementatieplan wat op de website gepubliceerd wordt, gaan we nader in op de berekeningen die onderliggend zijn aan de overgang naar het nieuwe stelsel. De verwachting is dat er eerder zicht ontstaat op een koopkrachtiger pensioen omdat er minder hoge buffers hoeven te worden aangehouden. Maar als de omstandigheden op de financiële markten tegenvallen, dan is er naar verwachting geen sprake van een waardevast pensioen.

PPF APG heeft nog niet besloten over de strategische asset allocatie in het nieuwe stelsel. Wel is besloten 100% beschermingsrendement toe te kennen aan gepensioneerden met het oog op stabiele pensioenuitkeringen.

Onze communicatie en media spitsen we toe op verschillende doelgroepen binnen onze populatie, waaronder uiteraard jongeren. We zetten onder andere in op digitale mogelijkheden maar ook fysieke aanwezigheid bij de verschillende werkgevers.

Het opgebouwde kapitaal komt bij overlijden ten bate aan het collectief. Elk jaar worden de baten (premie en beschikbaar komen van vermogen bij overlijden) en lasten (nabestaandenpensioenen) tegen elkaar weggestreept - wat resteert komt ten laste of bate van het collectief (in de vorm van een negatief of positief rendement op de pensioenpot).