2022: pensioenpremie daalt, pensioenen worden niet verhoogd

6 januari 2022

In 2022 gaat de pensioenpremie die je betaalt als je pensioen opbouwt bij PPF APG omlaag. De pensioenen worden niet verhoogd.

Het bestuur heeft in de vergadering van 9 december 2021 de pensioenpremie vastgesteld op 27% van de pensioengrondslag. De premie bestaat uit de volgende componenten:

  • Premie voor de middelloonregeling van 25,8% van de pensioengrondslag;
  • Premie voor de invaliditeitspensioenen van gemiddeld 1,2% van de pensioengrondslag.

Dit is een daling van de premie over 2021 die in totaal 29,5% bedroeg. Redenen van de premieverlaging zijn de gestegen rente en de versobering van het nabestaandenpensioen in 2021. Het bestuur heeft tevens besloten om een gedeelte van de premie (voor 2022: 1,1%-punt) te reserveren in een premie-egalisatiereserve. Door de stapsgewijze invoering van een lagere UFR-rente verwachten wij dat de premie in de komende jaren zal toenemen. Met de premie-egalisatiereserve beoogt het fonds de premie stabieler te kunnen houden.

Belangenafwegingen door het bestuur

Gezien de versobering van de regeling en stijging van de rente in 2021 acht het bestuur een lagere premie per 1 januari 2022 uitlegbaar. Tegelijkertijd treffen we maatregelen om de premie stabieler te maken. Daarom zal een gedeelte van de premie gereserveerd worden ten behoeve van stabiliteit in de komende jaren. Het fondsbeleid is gericht op een evenwichtige belangenafweging van de verschillende betrokkenen bij het fonds waaronder premiebetalers, gepensioneerden en slapers.

Het bestuur stelt dat het premiebesluit voor 2022 verenigbaar is met de uitgangspunten van het fondsbeleid, namelijk een stabiele premie en een (gedempte) kostendekkende premie van tenminste 75% (premiedekkingsgraad).

Toeslag 2021

PPF APG kan de pensioenen in 2022 niet verhogen. Dat laat de financiële situatie van het fonds helaas niet toe. Op het peilmoment van 30 september 2021 was de beleidsdekkingsgraad 107,5%. Deze moet minstens 110% zijn. We verwachten de pensioenen op termijn wel (gedeeltelijk) te kunnen verhogen.

Pensioenen worden niet gekort

De dekkingsgraad van het fonds was eind 2021 hoger dan de kritische dekkingsgraad (van ongeveer 90%), dus is er in 2022 geen sprake van verlagingen van pensioenen.