Op weg naar nieuwe regels voor pensioen

20 december 2023

PPF APG wil op 1 januari 2025 overgaan naar de nieuwe regels voor pensioen. Vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers ontwikkelden ten behoeve daarvan een transitieplan. Dit plan is nu klaar. De handtekeningen zijn gezet. Het plan geeft een beeld van de nieuwe regels en de keuzes die zijn gemaakt. Ook lichten we toe waarom we kiezen voor een overstap op 1 januari 2025.

Pensioenfondsen krijgen tot 1 januari 2028 de tijd om de overstap te maken naar de nieuwe regels. PPF APG wil al in 2025 overgaan. Deelnemers kunnen daardoor sneller profiteren van de voordelen die de nieuwe regels bieden, zo staat in het transitieplan. 

We houden vast aan het goede

Veel blijft hetzelfde in vergelijking met de pensioenregeling zoals we die nu kennen. Net als nu kopen we aandelen en andere beleggingen. We doen dit met het geld dat je samen met jouw werkgever inlegt voor jouw pensioen.

We blijven ook voor elkaar zorgen in slechte tijden. We vangen meevallers en tegenvallers met elkaar op. Dat verandert niet. We houden vast aan het goede van de regels zoals we die nu kennen. Zo blijf je het levenslange pensioen ontvangen. En je blijft van de overheid AOW ontvangen.

Solidaire premieregeling

Vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers kiezen in de nieuwe regels voor pensioen voor de solidaire premieregeling. Dit staat in hoofdstuk 3 van het transitieplan. De premiehoogte wordt voorspelbaarder en stabieler. Er is sprake van één beleggingsmix en iedereen heeft een variabele uitkering. Dankzij een buffer kunnen deelnemers risico’s met elkaar delen. 

Wenselijke solidariteit

Deelnemers van PPF APG hebben bij deelnemersonderzoek aangegeven sterk te hechten aan solidariteit in de pensioenregeling. Maar in het nieuwe stelsel nemen we afscheid van ongewenste vormen van solidariteit. Dit is de reden dat de doorsneesystematiek gaat verdwijnen.

In het huidige stelsel bouwen alle deelnemers – jong en oud – dezelfde pensioenrechten op. Dat betekent dat jonge deelnemers nu een deel van de pensioenopbouw van oudere deelnemers financieren. Onder de nieuwe regels is dat niet meer zo. Iedereen krijgt een eigen pensioenpotje. De vernieuwde regels zijn daardoor transparanter.

Tegemoetkoming

Vroeger bleven medewerkers langer bij één werkgever of in een bepaalde sector werken dan nu het geval is. Hierdoor bouwden ze vaak hun hele leven daar hun pensioen op. En droegen zij (op jonge leeftijd) ongeveer evenveel bij aan het pensioen van oudere deelnemers als zij later zelf ontvingen. Maar dat is niet meer zo. We wisselen vaker van baan of gaan een andere richting op. 

In het plan zijn er afspraken gemaakt voor de groep deelnemers die wel heeft bijgedragen aan een deel van de pensioenopbouw van oudere deelnemers, maar door de nieuwe regels hier zelf niet meer van profiteert. Zij ontvangen hier compensatie voor. Dit heet de compensatie afschaffing doorsneepremie. Het omslagpunt tussen bijdragen aan de solidariteit en profiteren van de solidariteit ligt volgens het transitieplan rond de 50 jaar.

Een ander beleggingsbeleid

Er zijn meer wijzigingen. Pensioenfondsen gaan onder de nieuwe regels het geld van jonge en oudere deelnemers anders beleggen. Voor jonge deelnemers gaan we meer risico nemen. Meer risico levert over een lange periode gemiddeld meer pensioen op. Voor mensen die (bijna) met pensioen zijn is het anders. Voor hen gaan we minder risico nemen. Het doel is een goed pensioen voor alle deelnemers. 

De hoogte van uw pensioen verandert

Jouw pensioen is mogelijk niet ieder jaar precies hetzelfde. De hoogte van jouw pensioen hangt met een paar dingen samen. In de 1e plaats het geld dat je samen met jouw werkgever opzijzet. En hoe het gaat met de economie. 

In het transitieplan staan maatregelen die tot doel hebben om jouw pensioen te beschermen. Dus om tegenvallers op te vangen. En om te voorkomen dat de jaarlijkse verandering in jouw pensioen erg groot is. 

Partnerpensioen

Er zijn niet alleen afspraken gemaakt over nieuwe regels voor jouw ouderdomspensioen. Ook voor het nabestaandenpensioen gaat een paar dingen veranderen. Voor actieven geldt dat er is gekozen voor een dekking van 30% van het pensioengevend salaris. Verder blijft dit geregeld op risicobasis. Dit wil zeggen dat jouw partner alleen partnerpensioen ontvangt als je op dat moment nog pensioen opbouwde bij PPF APG.

Jouw nabestaanden ontvangen geen nabestaandenpensioen als je overlijdt nadat je ontslag hebt genomen. Het nabestaandenpensioen na pensionering verandert niet. Ook kan het ouderdomspensioen net als nu op de pensioendatum worden uitgeruild voor een partnerpensioen.

De nieuwe regels voor pensioen

Wat is belangrijk tot 2025?

De overgang naar de nieuwe pensioenregels betekent voor iedereen een verandering. Voor jong en oud. Hierbij is 1 januari 2025 een belangrijke datum. Dit is het moment dat we willen overstappen naar de nieuwe regels. Veel hangt af van hoeveel geld we hebben op die datum. 

We kijken dan naar de dekkingsgraad van PPF APG. Dus hoe goed we het doen om onze deelnemers nu en in de toekomst pensioen te kunnen betalen. Bij een dekkingsgraad van 110% of hoger is er sprake van voldoende vermogen om de belangrijkste 4 doelstellingen voor deelnemers en gepensioneerden te behalen. 

  1. Ten minste gelijke uitkeringen
  2. Ten minste een gelijk verwacht pensioen
  3. Compensatie afschaffing doorsneeproblematiek
  4. Voorkomen van toekomstige verlagingen

We verwachten dat actieve deelnemers er minimaal zo’n 6% op vooruitgaan als het gaat om het verwachte pensioen. Een hoge dekkingsgraad maakt overstappen naar de nieuwe regels voor pensioen gunstiger voor alle deelnemers en gepensioneerden. Bij dekkingsgraden boven de 110% ontstaat ook ruimte voor verhoging van de pensioenen. Vanaf een dekkingsgraad van 117% ontstaat er ook ruimte voor (enige) inhaalindexatie. 

Bekijk hier hoe de dekkingsgraad er nu voorstaat.

De bestaande pensioenen verhuizen mee

Vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers willen dat we de pensioenen die vóór 1 januari 2025 zijn opgebouwd of ingegaan, meeverhuizen naar de nieuwe pensioenregeling. 

Houd de website in de gaten

Het bestuur van het pensioenfonds heeft onderzocht of we het transitieplan kunnen uitvoeren. En of dit plan goed uitpakt voor elke leeftijdsgroep. Op 7 december 2023 heeft het bestuur hierover een positief besluit genomen. Dit is verwerkt in een implementatieplan en een communicatieplan. Meer hierover lees je hier op de website.