Beleggingsbeleid

PPF APG wil verantwoord beleggen op het gebied van milieu, maatschappij en corporate governance (goed ondernemingsbestuur). We zijn ervan overtuigd dat deze manier van beleggen bijdraagt aan betere investeringsbeslissingen. Uiteraard verliezen we hierbij het financiële belang van mensen die pensioen opbouwen niet uit het oog.

PPF APG belegt in verschillende beleggingscategorieën. Daarbij zoeken wij een optimale verhouding tussen rendement en risico, rekening houdend met kosten en duurzaamheid. De beleggingen van PPF APG kunnen verdeeld worden in vastrentende waarden (zoals bijvoorbeeld staatsobligaties), aandelen, vastgoed en alternatieve beleggingen (zoals bijvoorbeeld grondstoffen). Binnen elke categorie wordt vervolgens in een brede spreiding van onderliggende producten belegd.

Bekijk hier de meest recente aandelenportefeuille

Met ons beleggingsbeleid van verantwoord beleggen hebben we 4 doelstellingen. We willen: 

  • onze verplichtingen nakomen. Nu en in de toekomst;
  • een beheerste en integere bedrijfsvoering;
  • deelnemers- en werkgeversgericht opereren;
  • het vermogen zoveel mogelijk duurzaam beheren.

Lees ook het Verantwoord Beleggen Beleid en onze Verklaring inzake beleggingsbeginselen. Onze beleggingsovertuigingen vind je op pagina 4 van de Abtn (Actuariële en bedrijfstechnische nota).

PPF APG analyseert zowel duurzaamheidsaspecten als rendement, risico’s en kosten om de doelstellingen te realiseren.

PPF APG voldoet aan de Nederlandse Stewardship Code. Hoe we dit doen staat beschreven in het Verantwoord Beleggen en Stewardship Beleid van onze vermogensbeheerder. Hierin wordt ook verwezen naar het Corporate Governance Raamwerk en het Beleid omtrent belangenverstrengeling.

Wij maken actief gebruik van onze rechten als aandeelhouder. Bekijk hoe APG AM onder andere namens PPF APG gestemd heeft op aandeelhoudersvergaderingen.

Klimaatverandering heeft een grote impact op de samenleving en zo ook op de economische ontwikkeling. Daarmee raakt ze ook de investeringen van banken en pensioenfondsen.

PPF APG wil dat overheden met een duidelijker beleid komen op het gebied van klimaatinvesteringen. Op die manier moeten financiële instellingen, waaronder PPF APG, grotere investeringen kunnen doen in projecten die klimaatverandering tegengaan.

PPF-APG gaat met andere investeerders en beleidsmakers de dialoog aan over klimaatinvesteringen. Ook hebben we de ‘Global Investor Statement on Climate Change’ ondertekend. Onze vermogensbeheerder is actief betrokken geweest bij het opstellen van deze verklaring. Lees hier de Global Investor Statement on Climate Change (pdf).

We beleggen niet in: 

  • bedrijven waarvan de producten volgens Nederlandse of internationale regels verboden zijn;
  • tabaksbedrijven en bedrijven die kernwapens produceren of specifieke, belangrijke onderdelen daarvan;
  • staatsobligaties van landen waarvoor een bindend VN-veiligheidsraad of EU-wapenembargo van kracht is. Of van overheden die burgervrijheden en democratie ernstig beperken.

Bekijk de actuele lijst met uitgesloten bedrijven en landen voor beleggingen.

Wij zijn open over hoe we de pensioengelden van onze deelnemers beheren. Europese regelgeving (de herziene Richtlijn Aandeelhoudersrechten) vraagt dit ook van ons. Wij beleggen de pensioengelden niet zelf, maar besteden dit uit aan onze vermogensbeheerder APG Asset Management (APG AM). Hierover hebben we afspraken gemaakt in een vermogensbeheerovereenkomst.

We lichten de belangrijkste elementen uit deze overeenkomst ten aanzien van publieke aandelen hieronder toe, zoals het belang van beleggen voor de lange termijn en hoe we onze vermogensbeheerder hierop beoordelen en belonen.

Het belang van de lange termijn
Hoe zorgen we ervoor dat onze vermogensbeheerder de beleggingsstrategie en beslissingen afstemt op onze langetermijnverplichtingen? Dit geven we aan in het beleggingsbeleid dat we hebben opgesteld en dat APG AM namens ons uitvoert. In dit beleid staat bijvoorbeeld dat we een langetermijnblik hebben en dat we verantwoord beleggen belangrijk vinden. Het is onze overtuiging dat deze twee zaken elkaar versterken. We laten ons niet leiden door de waan van de dag, maar profiteren van structurele ontwikkelingen op de lange termijn.

Meer weten?
Meer informatie vind je in het document 'Samenwerking PPF APG met uitvoeringsorgaan'.

In het Verslag Verantwoord Beleggen 2022 staat wat PPF APG heeft bereikt als verantwoord belegger.

In ons Beleid Verantwoord Beleggen hebben wij de afspraken met betrekking tot beleid uit het IMVB-convenant verwerkt. Deze worden verder verduidelijkt in de IMVB Annex PPF APG. Daarnaast hebben wij een beschrijving van het due diligence proces gepubliceerd, in lijn met de afspraken van het convenant: IMVB OESO due diligence PPF APG. In de rapportage over de resultaten van engagement lees je wat we in 2022 hebben bereikt met onze engagementtrajecten.