Regelgeving

Laatst gewijzigd op 28 juni 2024

Sinds 2021 geldt een nieuwe Europese informatieverordening beter bekend als de Sustainable Finance Disclosure Regulation of ‘SFDR’. Deze verordening geldt voor financiële marktpartijen, zoals pensioenfondsen en vermogensbeheerders. Dus ook voor PPF APG. Volgens de SFDR moeten we informatie verschaffen over duurzaamheid en onze beleggingen. Wij willen graag transparant zijn over ons verantwoord beleggen beleid. PPF APG vindt het belangrijk om verantwoord te beleggen op het gebied van milieu, maatschappij en corporate governance (goed ondernemingsbestuur). Uiteraard verliezen we hierbij het financiële belang van mensen die pensioen opbouwen niet uit het oog.

Wat is SFDR?  

De SFDR verplicht PPF APG om op verschillende manieren informatie openbaar te maken. Op deze website leggen we uit hoe wij duurzaamheidsrisico’s integreren in ons beleggingsbeleid en beleggingsbeslissingen. Dit betekent dat we kijken naar mogelijke negatieve effecten van duurzaamheidsrisico’s op beleggingen. We geven informatie over hoe wij bij het nemen van beleggingsbeslissingen kijken naar de invloed van beleggingen op duurzaamheidsfactoren, zoals milieu, mens en goed ondernemingsbestuur. Daarnaast leggen we uit welke rol duurzaamheid speelt in ons beloningsbeleid. Ook geven we aan in hoeverre onze pensioenregelingen duurzaam zijn.

De pensioenregeling van PPF APG promoot ecologische of sociale kenmerken, maar heeft niet duurzame beleggingen tot doel in de zin van de SFDR. Er bestaat geen doelstelling om duurzame beleggingen te doen. PPF APG zal met ingang van referentieperiode 2023, rapporteren over ecologische duurzame activiteiten in de zin van de Taxonomieverordening.   

PPF APG risicomanagement beleid

PPF APG heeft integraal risicomanagement ingericht. Dit beleid draagt bij aan het op een beheerste en integere wijze realiseren van de strategie en doelstellingen van het fonds. Een onderdeel van het integraal risicoraamwerk is de risicotaxonomie, waarin PPF APG de onderkende risico’s beschrijft. ESG-risico maakt onderdeel uit van de risicotaxonomie.

Voor elk risico in de risicotaxonomie heeft PPF APG een risicohouding, risicobereidheid en risicotolerantiegrens vastgesteld.

  • De risicohouding is een kwalitatieve benadering van hoe het fonds aankijkt tegen het lopen van risico’s. Voor de risicohouding hanteren wij een vijfpuntschaal die varieert van avers (het vermijden van risico’s) tot open (het nemen van gerechtvaardigde risico’s). PPF APG hanteert een risicohouding van ‘flexibel’ voor mogelijke financiële impact van ESG-risico en ‘minimalistisch’ voor mogelijke reputatie impact van ESG-risico.
  • De risicobereidheid betreft de mate waarin PPF APG bereid is risico’s nemen om haar doelstellingen te behalen.
  • De risicotolerantiegrenzen en risico-indicatoren zijn de uitwerking van de risicobereidheid. Op basis van deze (kwantitatieve) risicotolerantiegrenzen vindt op reguliere basis monitoring en toetsing van ESG-risico plaats. Dit stelt PPF APG in staat om de blootstelling naar ESG-risico te meten, beheersen en hierover te rapporteren op het niveau van de pensioenregeling.

PPF APG neemt ESG-risico, oftewel duurzaamheidsrisico’s, integraal mee in het beleggingsbeleid en beleggingsbeslissingen. In het Verantwoord Beleggen beleid beschrijven we de kernpunten van ons beleid voor duurzaamheid. PPF APG zoekt een optimale verhouding tussen rendement en risico, rekening houdend met kosten en duurzaamheid.

De SFDR art. 2(22) definieert het duurzaamheidsrisico als “een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch (milieu), sociaal of governance gebied die, indien ze zich voordoet, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kan veroorzaken”.  

Identificeren en beoordelen van duurzaamheidsrisico’s

Als onderdeel van een beleggingsbeslissing beoordeelt de vermogensbeheerder APG de materialiteit van duurzaamheidsrisico’s. Afhankelijk van de beleggingscategorieën kan de, momenteel kwalitatieve, beoordeling van de materialiteit van duurzaamheidsrisico’s verschillen. Als gevolg van de uitdagingen en beperkingen rondom data voor duurzaamheidsrisico’s is het nog niet mogelijk om voor alle duurzaamheidsrisico’s een kwantitatieve impact te bepalen. Inzicht in het effect van duurzaamheidsrisico’s zal na verloop van tijd toenemen naarmate er meer en betere data beschikbaar komen.

Indien de vermogensbeheerder een risico aanmerkt als materieel, dan wordt er gekeken of het risico past binnen de risicohouding van PPF APG. Mogelijk zijn er aanvullende beheersmaatregelen noodzakelijk, of wordt er afgezien van de belegging. Als onderdeel van deze afweging wordt ook gekeken naar de andere risico's en de aspecten kosten, rendement en duurzaamheidsprestaties. Voor illiquide beleggingen geldt tevens dat als onderdeel van het reguliere beslissingsproces de analyse wordt beoordeeld door een commissie van de vermogensbeheerder voordat daadwerkelijk wordt belegd.

Ook nadat belegd is worden duurzaamheidsrisico’s in de portefeuille op regelmatige basis geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. Voor de beheersing van de risico’s wordt onder andere gebruik gemaakt van bestaande instrumenten, zoals het insluitingsbeleid waarmee bedrijven worden beoordeeld op geselecteerde factoren, maar ook uitsluiten en engagement. Dergelijk beleid wordt opgesteld door PPF APG en uitgevoerd door de vermogensbeheerder. Op basis van rapportages van de vermogensbeheerder monitort PPF APG de uitvoering.

Voor het beoordelen van duurzaamheidsrisico’s gebruikt de vermogensbeheerder een raamwerk om tot een kwalitatieve inschatting van de mogelijke impact op het rendement te komen. Dit raamwerk van maakt gebruik van de Materiality Map van de Sustainable Accounting Standards Board (SASB) in combinatie met data van Sustainalytics over duurzaamheidsrisico’s voor landen. In de Materiality Map wordt voor duurzaamheidsrisico’s op het niveau van sectoren en industrieën een inschatting gemaakt of een risico wel of niet een mogelijke materiële impact kan hebben op de waarde van een bedrijf actief in die sector.

In het raamwerk zijn de duurzaamheidsrisico’s gegroepeerd in vijf ‘dimensies’. Elke dimensie meet minimaal vijf duurzaamheidsrisico’s. De dimensie Milieu omvat onder andere duurzaamheidsrisico’s die betrekking hebben op klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit. Voor de totale portefeuille van PPF APG kent de dimensie Milieu een gemiddelde materialiteit. De overige dimensies hebben een lage materialiteit. Binnen een dimensie kunnen de resultaten voor de onderliggende risico’s uiteenlopen. Dit komt vooral door de grote diversiteit van de beleggingen en het feit dat op totale portefeuilleniveau de materialiteit van een bepaalde beleggingscategorie of risico diversificatie heeft met andere beleggingen.

Resultaten materialiteitsanalyse volgens raamwerk
DimensieMaterialiteitAantal risico's om dimensie
MileuGemiddeld9
Sociaal KapitaalLaag8
Menselijk KapitaalLaag7
Bedrijfsmodel & InnovatieLaag5
Leiderschap & BestuurLaag10

De SFDR definieert duurzaamheidsfactoren als “ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van de mensenrechten, en bestrijding van corruptie en van omkoping”. 

PPF APG kijkt bij het nemen van beleggingsbeslissingen niet alleen naar financiële informatie, maar ook naar aspecten op het gebied van milieu, mens en goed ondernemingsbestuur. Ook verwachten wij van APG dat zij als verantwoord vermogensbeheerder invloed uitoefent op de ondernemingen waarin we beleggen, om haar financiële prestaties op de middellange tot lange termijn te verbeteren én om hen aan te sporen duurzamer en verantwoorder te werk te gaan. 

PPF APG heeft een Beleid Verantwoord Beleggen. Wij willen dat onze deelnemers na hun pensionering een goed inkomen hebben en in een prettig leefbare wereld van dat inkomen kunnen genieten. Wil je meer weten over ons Verantwoord Beleggen beleid? Hier kun je daar meer over lezen.

PPF APG onderschrijft de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen en de United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP’s). Als onderdeel hiervan wegen we factoren op het gebied van ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, mensenrechten, en bestrijding van corruptie en van omkoping mee in het nemen van een beleggingsbeslissing. Wij hebben een beschrijving van het due diligence proces gepubliceerd: IMVB OESO due diligence PPF APG

PPF APG heeft een verklaring omtrent ongunstige effecten over 2023 opgesteld. In deze verklaring rapporteren wij over hoe wij de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren meenemen. Voordat PPF APG beleggingsbeslissingen neemt, wordt actief gekeken naar de negatieve effecten op de volgende factoren: milieu, sociaal, werknemer, mensenrechten, corruptiebestrijding en anti-omkoping. 

Het beloningsbeleid van PPF APG maakt een onkostenvergoeding mogelijk voor gepensioneerde bestuursleden en gepensioneerde leden van het verantwoordingsorgaan. Verder is voorzien in een beheerste vergoeding voor de Raad van Toezicht en adviseurs van het fonds. Dit alles binnen een beheerste en integere bedrijfsvoering en gericht op de lange termijn. Het huidige beloningsbeleid van PPF APG heeft geen specifieke verwijzing naar duurzaamheidsrisico’s, omdat het beloningsbeleid geen prikkels bevat tot duurzaamheidsrisico’s die moeten worden beperkt. Het fonds verstrekt geen variabele vergoeding of bonussen, alleen vaste beloningen of vergoedingen. Meer in algemene zin voorkomt het fondsbeleid het nemen van duurzaamheidsrisico’s, los van het beloningsbeleid.

Op de website vind je de samenvatting van ons beloningsbeleid. Iedere 3 jaar beoordeelt PPF APG opnieuw het beloningsbeleid.

De pensioenregeling van PPF APG promoot ecologische of sociale kenmerken, maar heeft niet duurzame beleggingen in de zin van SFDR tot doel.

In het kader van de SFDR beoordelen wij of ondernemingen waarin wij beleggen, handelen volgens praktijken op het gebied van goed bestuur. Zie voor meer informatie ons beoordelingsbeleid.

Volgens de SFDR moeten producten die ecologische of sociale kenmerken promoten op de website bepaalde duurzaamheidsinformatie verschaffen. Dit betekent dat wij volgens voorgeschreven formats deelnemers moeten informeren over de ecologische en sociale kenmerken van de pensioenregelingen en over andere aanvullende informatie. Daarom publiceren wij op deze website onderstaande informatie in afzonderlijke versies voor de pensioenregelingen van PPF APG.    

 

Pensioenregeling

 

OmschrijvingBestand (pdf)
Rubrieken productinformatie
bij het promoten van ecologische
of sociale kenmerken

Samenvatting productinformatie
bij het promoten van
ecologische of sociale kenmerken
(Nederlands- en Engelstalig)

Duurzaamheidsinformatie PPF APG Pensioenregeling

 

Samenvatting productinformatie PPF APG Pensioenregeling

 

  
Precontractuele informatie
volgens wettelijk voorgeschreven
bijlage
Precontractuele informatie PPF APG Pensioenregeling
Periodieke rapportage
volgens wettelijk voorgeschreven
bijlage
Periodieke rapportage 2023 PPF APG Pensioenregeling

 

Nettopensioenregeling

OmschrijvingBestand (pdf)
Rubrieken productinformatie
bij het promoten van ecologische
of sociale kenmerken
Duurzaamheidsinformatie PPF APG Nettopensioenregeling
Samenvatting productinformatie
bij het promoten van ecologische of sociale kenmerken
(Nederlands- en Engelstalig)
Samenvatting productinformatie PPF APG Nettopensioenregeling
Precontractuele informatievolgens
wettelijk voorgeschreven
bijlage
Precontractuele informatie PPF APG Nettopensioenregeling
Periodieke rapportage volgens
wettelijk voorgeschreven
bijlage 
Periodieke rapportage 2023 PPF APG Nettopensioenregeling