Regelgeving

Wij vinden het belangrijk om transparant te zijn over hoe duurzaamheidsfactoren en duurzaamheidsrisico’s zijn meegenomen in ons beleggingsbeleid in lijn EU Verordening 2019/2088. Ook wel de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) genoemd.

Het bestuur van PPF APG heeft uitvoerende taken op het gebied van vermogensbeheer gedelegeerd aan APG. APG laat door middel van een In Control Statement zien dat het de interne processen onder controle heeft.

PPF APG neemt duurzaamheidsrisico’s integraal mee in het beleggingsbeleid en beleggingsbeslissingen. PPF APG beschrijft in het Verantwoord Beleggen beleid de kernpunten van haar beleid voor duurzaamheid.

De SFDR definieert het duurzaamheidsrisico als “een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch (milieu), sociaal of governance gebied die, indien ze zich voordoet, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kan veroorzaken”. 

PPF APG zoekt een optimale verhouding tussen rendement en risico, rekening houdend met kosten en duurzaamheid. Momenteel vertalen wij onze risicohouding voor duurzaamheidsrisico’s naar risicotolerantiegrenzen voor onze beleggingen. Dit stelt PPF APG in staat om de blootstelling naar de materiële duurzaamheidsrisico’s te meten, beheersen en rapporteren op het niveau van de pensioenregeling.

Als onderdeel van een beleggingsbeslissing beoordeelt de vermogensbeheerder APG de materialiteit van duurzaamheidsrisico’s. Deze, momenteel kwalitatieve, beoordeling is gebaseerd op een breed spectrum aan mogelijke duurzaamheidsrisico’s. Afhankelijk van de beleggingscategorieën kunnen de materiële duurzaamheidsrisico’s verschillen. Let wel, zowel duurzame als niet-duurzame beleggingen zijn potentieel blootgesteld aan duurzaamheidsrisico’s. Onderstaand zijn drie voorbeelden van mogelijke duurzaamheidsrisico’s toegelicht. In 2023 verwachten we de resultaten van een nadere analyse van de waarschijnlijke effecten van duurzaamheidsrisico’s op het rendement van de portefeuille te publiceren.

  1. Investeringen kunnen worden geraakt door fysieke klimaatschade, bijvoorbeeld investeringen in een vastgoedportefeuille. Er wordt een inschatting gemaakt van de kwetsbaarheid van gebouwen voor verschillende klimaateffecten (zoals overstromingen of bosbranden als gevolg van droogte), door te kijken naar de locaties (het gebied) en naar de gebouw specifieke eigenschappen. Dit resulteert in een inschatting van de invloed op de waarde van de belegging gedurende een langere periode, bijvoorbeeld 30 jaar.
  2. Een ander mogelijk duurzaamheidsrisico is het verlies aan biodiversiteit. Het verlies aan biodiversiteit heeft nadelige gevolgen voor bijvoorbeeld de zekerheid van voedsel en energie, kwetsbaarheid voor natuurrampen en toegang tot natuurlijke hulpbronnen, schone lucht, schoon water en grondstoffen. Dit alles beïnvloedt het welzijn en gezondheid van de mens en natuur. Dit biodiversiteitrisico is mogelijk materieel als er belegd wordt in een bedrijf dat afhankelijk is van ecosystemen.
  3. Ook corruptie kan de waarde van een belegging negatief beïnvloeden. Corruptie heeft consequenties op uiteenlopende vlakken; gevolgen voor de economische welvaart van een land, staatsinkomsten en welzijn van de bevolking, Dit is met name voor beleggingen in opkomende landen een relevant duurzaamheidsrisico.


Indien een risico wordt aangemerkt als materieel door de vermogensbeheerder dan wordt er gekeken of het risico acceptabel is, of er aanvullende beheersmaatregelen noodzakelijk zijn, of dat er wordt afgezien van de belegging. Als onderdeel van deze afweging wordt ook gekeken naar de andere risico's en de aspecten kosten, rendement en duurzaamheidsprestaties. Voor illiquide beleggingen geldt tevens dat als onderdeel van het reguliere beslissingsproces de analyse wordt beoordeeld door een commissie van de vermogensbeheerder voordat daadwerkelijk wordt belegd. Ook nadat belegd is worden duurzaamheidsrisico’s in de portefeuille op regelmatige basis geëvalueerd en waar nodig wordt bijgestuurd. Het beleid wordt opgesteld door PPF APG en uitgevoerd door vermogensbeheerder APG.

De SFDR definieert duurzaamheidsfactoren als “ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van de mensenrechten, en bestrijding van corruptie en van omkoping”. 

PPF APG kijkt bij het nemen van beleggingsbeslissingen niet alleen naar financiële informatie, maar ook naar aspecten op het gebied van milieu, mens en goed ondernemingsbestuur. Ook verwachten wij van APG dat zij als verantwoord vermogensbeheerder invloed uitoefent op de ondernemingen waarin we beleggen, om haar financiële prestaties op de middellange tot lange termijn te verbeteren én om hen aan te sporen duurzamer en verantwoorder te werk te gaan. 

PPF APG heeft een Beleid Verantwoord Beleggen. Wij willen dat onze deelnemers na hun pensionering een goed inkomen hebben en in een prettig leefbare wereld van dat inkomen kunnen genieten. Wil je meer weten over ons Verantwoord Beleggen beleid? Hier kun je daar meer over lezen.

PPF APG onderschrijft de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen en de United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP’s). Als onderdeel hiervan wegen we factoren op het gebied van ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, mensenrechten, en bestrijding van corruptie en van omkoping mee in het nemen van een beleggingsbeslissing. Wij hebben een beschrijving van het due diligence proces gepubliceerd: IMVB OESO due diligence PPF APG

PPF APG heeft een verklaring omtrent ongunstige effecten opgesteld omdat voordat PPF APG beleggingsbeslissingen neemt, actief wordt gekeken naar de negatieve effecten op de volgende factoren: milieu, sociaal, werknemer, mensenrechten, corruptiebestrijding en anti-omkoping. Hier tref je meer informatie aan over hoe PPF APG negatieve duurzaamheidsimpact meeweegt bij het beleggen.

English Summary PAI Statement PPF

Het beloningsbeleid van PPF APG maakt een onkostenvergoeding mogelijk voor gepensioneerde bestuursleden en gepensioneerde leden van het verantwoordingsorgaan. Verder is voorzien in een beheerste vergoeding voor de Raad van Toezicht en adviseurs van het fonds. Dit alles binnen een beheerste en integere bedrijfsvoering en gericht op de lange termijn. Het huidige beloningsbeleid van PPF APG heeft geen specifieke verwijzing naar duurzaamheidsrisico’s, omdat het beloningsbeleid geen prikkels bevat tot duurzaamheidsrisico’s die moeten worden beperkt. Het fonds verstrekt geen variabele vergoeding of bonussen, alleen vaste beloningen of vergoedingen. Meer in algemene zin voorkomt het fondsbeleid het nemen van duurzaamheidsrisico’s, los van het beloningsbeleid.

Op de website vind je de samenvatting van ons beloningsbeleid. Iedere 3 jaar beoordeelt PPF APG opnieuw het beloningsbeleid.

De pensioenregeling van PPF APG promoot ecologische of sociale kenmerken, maar heeft niet verantwoorde beleggingen in de zin van de SFDR tot doel.

Volgens de SFDR is de pensioenregeling van PPF APG een financieel product. Daarom moeten wij per 1 januari 2023 op de website (volgens een verplicht model en aan de hand van 7 vaste vragen) aanvullende informatie vermelden. De SFDR noemt die extra informatie “precontractuele informatie”. We moeten dat niet alleen doen voor de pensioenregeling, maar ook voor de nettopensioenregeling. Op de website kun je de precontractuele informatie nalezen in een afzonderlijke versie voor onze pensioenregeling en onze nettopensioenregeling.

Duurzaamheidsinformatie Pensioenregeling
Duurzaamheidsinformatie Nettopensioenregeling
Precontractuele informatie Pensioenregeling
Precontractuele informatie Nettopensioenregeling
Summary sustainability information Pension scheme
Summary sustainability information Net Pension scheme