Regelgeving

Wij vinden het belangrijk om transparant te zijn over hoe duurzaamheidsfactoren en duurzaamheidsrisico’s zijn meegenomen in ons beleggingsbeleid in lijn EU Verordening 2019/2088. Ook wel de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) genoemd.

Het bestuur van PPF APG heeft uitvoerende taken op het gebied van vermogensbeheer gedelegeerd aan APG. APG laat door middel van een In Control Statement zien dat het de interne processen onder controle heeft.
Verplichte opmerking o.g.v. SFDR:
Deze pagina is aangepast per 1 januari 2023 naar aanleiding van de algemene terugkoppeling door AFM over de wijze waarop pensioenfondsen het eerste deel van SFDR (Level 1) hebben geïmplementeerd en de inwerkingtreding per 1 januari 2023 van het 2e deel van SFDR (Level 2).

PPF APG neemt duurzaamheidsrisico’s integraal mee in het beleggingsbeleid en beleggingsbeslissingen.

PPF APG belegt in verschillende beleggingscategorieën. Daarbij zoeken wij een optimale verhouding tussen rendement en risico, rekening houdend met kosten en duurzaamheid. Een mogelijk risico voor beleggingen is het duurzaamheidsrisico. De SFDR definieert het duurzaamheidsrisico als “een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch (milieu), sociaal of governance gebied die, indien ze zich voordoet, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kan veroorzaken”.

Zo kunnen investeringen worden geraakt door fysieke klimaatschade, bijvoorbeeld een investering in een bedrijf die actief is in gebieden met extreme waterschaarste. Door afnemende biodiversiteit worden beleggingen in niet-duurzame landbouw risicovoller. Maar ook sociale onrust of corruptie kan de waarde van een belegging negatief beïnvloeden. Let wel, zowel duurzame als niet-duurzame beleggingen zijn potentieel blootgesteld aan duurzaamheidsrisico’s. 

PPF APG vindt dat voor de beleggingsportefeuille duurzaamheidsrisico’s adequaat beheerst moeten worden. Wij verwachten dat aandacht hebben voor zowel duurzaamheidsfactoren als duurzaamheidsrisico’s ons beter in staat stelt om op de lange termijn rendement te behalen.

De SFDR definieert het duurzaamheidsfactoren als “ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van de mensenrechten, en bestrijding van corruptie en van omkoping”. 

PPF APG kijkt bij het nemen van beleggingsbeslissingen niet alleen naar financiële informatie, maar ook naar aspecten op het gebied van milieu, mens en goed ondernemingsbestuur. Ook verwachten wij van APG dat ze als verantwoord vermogensbeheerder invloed uitoefent op de ondernemingen waarin we beleggen, om haar financiële prestaties op de middellange tot lange termijn te verbeteren én om hen aan te sporen duurzamer en verantwoorder te werk te gaan. 

PPF APG heeft een Beleid Verantwoord Beleggen. Wij willen dat onze deelnemers na hun pensionering een goed inkomen hebben en in een prettig leefbare wereld van dat inkomen kunnen genieten. Op de website kunt ons Verantwoord Beleggen beleid  lezen.

PPF APG heeft een verklaring omtrent ongunstige effecten opgesteld omdat voordat PPF APG beleggingsbeslissingen neemt, actief wordt gekeken naar de negatieve effecten op de volgende factoren: milieu, sociaal, werknemer, mensenrechten, corruptiebestrijding en anti-omkoping. Op de website staat meer informatie over hoe PPF APG negatieve duurzaamheidsimpact meeweegt bij het beleggen.

Het beloningsbeleid van PPF APG maakt een onkostenvergoeding mogelijk voor gepensioneerde bestuursleden en gepensioneerde leden van het verantwoordingsorgaan. Verder is voorzien in een beheerste vergoeding voor de Raad van Toezicht en adviseurs van het fonds. Dit alles binnen een beheerste en integere bedrijfsvoering en gericht op de lange termijn. Het huidige beloningsbeleid van PPF APG heeft geen specifieke verwijzing naar duurzaamheidsrisico’s, omdat het beloningsbeleid geen prikkels bevat tot duurzaamheidsrisico’s die moeten worden beperkt. Het fonds verstrekt geen variabele vergoeding of bonussen, alleen vaste beloningen of vergoedingen. Meer in algemene zin voorkomt het fondsbeleid het nemen van duurzaamheidsrisico’s, los van het beloningsbeleid.

Op de website vindt u de samenvatting van ons beloningsbeleid. Iedere 3 jaar beoordeelt PPF APG opnieuw het beloningsbeleid.

De pensioenregeling van PPF APG promoot ecologische of sociale kenmerken, maar heeft niet duurzame beleggingen in de zin van de SFDR tot doel.

Volgens de SFDR is de pensioenregeling van PPF APG een financieel product. Daarom moeten wij per 1 januari 2023 op de website (volgens een verplicht model en aan de hand van 7 vaste vragen) aanvullende informatie vermelden. De SFDR noemt die extra informatie “precontractuele informatie”. We moeten dat niet alleen doen voor de pensioenregeling, maar ook voor de nettopensioenregeling. Op de website kun je de precontractuele informatie nalezen in een afzonderlijke versie voor onze pensioenregeling en onze nettopensioenregeling.

Duurzaamheidsinformatie Pensioenregeling
Duurzaamheidsinformatie Nettopensioenregeling
Precontractuele informatie Pensioenregeling
Precontractuele informatie Nettopensioenregeling