Regelgeving

Wij vinden het belangrijk om transparant te zijn over hoe duurzaamheidsfactoren zijn meegenomen in ons beleggingsbeleid. Daarmee voldoen we aan de informatiebepalingen uit hoofde van EU Verordening 2019/2088. Ook wel de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) genoemd.

PPF APG vindt het belangrijk dat de vermogensbeheerder APG bij het nemen van beleggingsbeslissingen niet alleen naar financiële informatie kijkt, maar ook naar aspecten op het gebied van milieu, mens en goed ondernemingsbestuur. Ook verwachten wij van de vermogensbeheerder APG dat zij als verantwoord vermogensbeheerder invloed uitoefent op de ondernemingen waarin we beleggen, om haar financiële prestaties op de middellange tot lange termijn te verbeteren én om haar aan te sporen duurzamer en verantwoorder te werk te gaan.

PPF APG heeft een Beleid Verantwoord Beleggen. Wij willen dat onze deelnemers na hun pensionering een goed inkomen hebben en in een prettig leefbare wereld van dat inkomen kunnen genieten. Op de website kunt ons Verantwoord Beleggen beleid lezen.

PPF APG heeft een verklaring omtrent ongunstige effecten opgesteld omdat voordat PPF APG beleggingsbeslissingen neemt, actief wordt gekeken naar de negatieve effecten op de volgende factoren: milieu, sociaal, werknemer, mensenrechten, corruptiebestrijding en anti-omkoping. Op de website staat meer informatie over hoe PPF APG negatieve duurzaamheidsimpact meeweegt bij het beleggen.

Het beloningsbeleid van PPF APG is gericht op het bevorderen, aantrekken en behouden van goede gekwalificeerde bestuurders, leden van het Verantwoordingsorgaan, de Raad van Toezicht, adviseurs en medewerkers. Dit alles binnen een beheerste en integere bedrijfsvoering en gericht op de lange termijn. Het huidige beloningsbeleid van PPF APG heeft nog geen specifieke verwijzing naar duurzaamheidsrisico’s en is daarop nog niet expliciet afgestemd. Wel is ons beloningsbeleid erop gericht dat beloningen niet prikkelen tot onzorgvuldig handelen. Het fonds verstrekt geen variabele vergoeding of bonussen, alleen vaste beloningen of vergoedingen.

Op de website vindt u de samenvatting van ons beloningsbeleid. Iedere 3 jaar beoordeelt PPF APG opnieuw het beloningsbeleid.

Geen duurzame beleggingen tot doel

De pensioenregeling van PPF APG promoot ecologische of sociale kenmerken, maar heeft niet duurzame beleggingen tot belangrijkste doel. PPF APG kan deels investeren in beleggingen die duurzaamheid tot doel hebben, bijvoorbeeld in beleggingen die volgens de EU-classificatie duurzaam zijn.

Welke ecologische en/of sociale kenmerken worden gepromoot door dit financiële product?

PPF APG heeft een Beleid Verantwoord Beleggen. Wij willen dat onze deelnemers na hun pensionering een goed inkomen hebben en in een prettig leefbare wereld van dat inkomen kunnen genieten. Ons beleggingsbeleid, dat de vermogensbeheerder APG namens ons uitvoert, inclusief ons Beleid Verantwoord Beleggen, is gericht op het bereiken van deze twee doelen.

PPF APG vindt het belangrijk dat de vermogensbeheerder APG bij het nemen van beleggingsbeslissingen niet alleen naar financiële informatie kijkt, maar ook naar aspecten op het gebied van milieu, mens en goed ondernemingsbestuur. Dit geeft namelijk een breder beeld van de kansen en risico’s van een belegging. Wij passen dit toe op al onze beleggingen.

Wij beleggen niet in bedrijven die betrokken zijn bij het maken van tabak, kernwapens, clusterbommen, landmijnen, chemische- en biologische wapens. Ook beleggen wij niet in landen waarvoor een VN- of EU-wapenembargo van kracht is. Dit staat in ons beleggingsbeleid onder ‘Uitgesloten als belegging’.

Op de website vindt u ons Beleid Verantwoord Beleggen. Hierin gaan wij onder andere in op de volgende ecologische en sociale kenmerken:

  • Klimaatrisico – hierin adresseren we negatieve effecten van klimaatrisico’s;
  • Beleggen in duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties - We beoordelen hoe de producten en diensten van onze beleggingen bijdragen aan het bereiken van Sustainable Development Goals (SDG’s) zoals duurzame en betaalbare energie, veilige en duurzame steden, waardig werk en economische groei, en gezondheid en welzijn.
  • Insluitingsbeleid – gebaseerd op VN Global Compact thema’s (mensenrechten, arbeid, milieu en anti-corruptie) en eisen aan beleggers en bedrijven op basis van de OESO-richtlijnen.
  • Corporate Governance Raamwerk – hierin beschrijven wij onze principes en verwachtingen voor goed ondernemingsbestuur, en staat ons stembeleid beschreven.

In het Beleid Verantwoord Beleggen staat beschreven welke methoden wij gebruiken om deze ecologische en/of sociale kenmerken te beoordelen, te meten en te monitoren.

Beleggingsstrategie

Welke beleggingsstrategie volgt dit financieel product om de E/S kenmerken te behalen?

We investeren in vastgoed, obligaties en aandelen. Bij beleggen spreiden we het risico omdat de kans dan kleiner is dat we verlies lijden. Het bestuur van PPF APG stelt iedere drie jaar een nieuw strategisch beleggingsplan vast. In dit plan staat in welke categorieën het bestuur wil beleggen. En hoeveel er in elke categorie belegd mag worden.

De E/S kenmerken zijn onderdeel van de beleggingsstrategie zoals hierboven is beschreven onder “Welke ecologische en/of sociale kenmerken worden gepromoot door dit financiële product?”

Meer informatie over ons beleggingsbeleid vindt u onze Verklaring Beleggingsbeginselen.

Wat zijn de bindende elementen voor het selecteren van beleggingen?

Beleggingen moeten voldoen aan het beleggingsbeleid en het Beleid Verantwoord Beleggen. Dit passen wij toe op al onze beleggingen.

Hoe is de strategie geïmplementeerd in het beleggingsproces op een continue basis?

Hoe het Beleid Verantwoord Beleggen van PPF APG is geïmplementeerd en hoe de kenmerken van mens, milieu en goed bestuur zijn geïntegreerd in het beleggingsproces is beschreven onder “Welke ecologische en/of sociale kenmerken worden gepromoot door dit financiële product?” De naleving van het beleid wordt voortdurend gemonitord.

Zijn er potentiële beleggingen uitgesloten, als gevolg van de implementatie van de selectiecriteria?

Potentiële beleggingen worden uitgesloten op basis van de beleggingsstrategie en het beleggingsbeleid (onder "Uitgesloten als belegging"). Beide zijn hierboven beschreven.

Wat is het beleid om goed bestuur te beoordelen bij de bedrijven waarin wordt belegd?

Als grote belegger gebruiken we onze invloed om duurzaamheid en goed ondernemingsbestuur te stimuleren bij de bedrijven en het vastgoed waarin we beleggen. Dat doen we door in gesprek te gaan en onze verwachtingen over te brengen.

PPF APG volgt hierbij het Verantwoord Beleggen en Stewardship Beleid, zoals uitgewerkt door onze vermogensbeheerder APG. Hierin staat hoe wij invulling geven aan onze verantwoordelijkheden als aandeelhouder in beursgenoteerde bedrijven en onze rol als verantwoorde langetermijnbelegger.

Beleggingsallocatie

Wat is de geplande beleggingsallocatie voor dit product?

Dit gedeelte zal worden voltooid zodra de regels hiervoor zijn vastgesteld in technische reguleringsnormen bij de Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (EU/2019/2088). Wij verwachten dat deze regels gaan gelden vanaf 1 januari 2023.

Informatie over ons beleggingsbeleid vindt u in de Verklaring inzake beleggingsbeginselen.

Derivaten

Maakt dit financieel product gebruik van derivaten?

Ja.

Zo ja, hoe spoort het gebruik van derivaten met de E/S kenmerken?

Derivaten worden uitsluitend gebruikt voor efficiënt portefeuillebeheer en voor het beperken van risico’s in overeenstemming met de Pensioenwet.

Welke beleggingen zijn onderdeel van “#2 Overige”?

Dit gedeelte zal worden voltooid zodra de regels hiervoor zijn vastgesteld in technische reguleringsnormen bij de Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (EU/2019/2088). Wij verwachten dat deze regels gaan gelden vanaf 1 januari 2023.


Geen wezenlijk negatief effect

Dit gedeelte zal worden voltooid zodra de regels hiervoor zijn vastgesteld in technische reguleringsnormen bij de Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (EU/2019/2088). Wij verwachten dat deze regels gaan gelden vanaf 1 januari 2023.


Duurzaamheidsindicatoren

De duurzaamheidsindicatoren worden beoordeeld door toepassing van het Beleid Verantwoord Beleggen, dat is toegelicht onder “Welke ecologische en/of sociale kenmerken worden gepromoot door dit financiële product?”

Website verwijzing

Alle informatie over de duurzaamheid van PPF APG en de pensioenregeling vindt u in ons beleggingsbeleid (onder “Informatie over duurzaamheid”).

Verwijzing benchmark

Is er een specifieke index aangewezen om vast te stellen dat dit product duurzaam is?

☒ Nee
☐ ja, maar de referentiebenchmark is niet afgestemd met alle ecologische of duurzame kenmerken. Details:
☐ ja, de referentiebenchmark is afgestemd met alle ecologische of duurzame kenmerken die het financieel product promoot. Details:

Echter, in overeenstemming met ons beleggingsbeleid (onder 'Uitgesloten als belegging") worden alle relevante bestanddelen uitgesloten van beleggingen.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de APG Carbon Reduction & Climate Risk Policy.